Thumbnail Image

Udhëzuesi për menaxhimin e kafshëve të ngordhura në fermat e vogla dhe të mesme

Asgjësimi efektiv i tyre dhe materialeve të kontaminuaura
Miller, L.P., Miknis, R.A. and Flory, G.A. 2021. Udhëzuesi për menaxhimin e kafshëve të ngordhura - Asgjësimi efektiv i tyre dhe materialeve të kontaminuaura në fermat e vogla dhe të mesme. FAO Shëndeti dhe Prodhimi i Kafshëve Udhëzues No. 23. Romë. 
Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Book (series)
  Sëmundja e dermatozës nodulare kontagioze
  Manual për veterinerët e terrenit
  2017
  Sëmundja e Dermatozës Nodulare Kontagioze (DNK) është një sëmundje virale e gjedhit. Ajo karakterizohet nga formimi dhe shfaqja e nodulave në lëkurë dhe transmetohet kryesisht nga mushkonjat, insektet e tjera që ushqehen me gjak dhe mizat. Sëmundja ka efekte dramatike në familjet që jetojnë në zonat rurale, mirëqenia e të cilave shpesh varet fuqishëm nga gjedhi, pasi prodhimi I qumështit reduktohet shumë dhe mund të çojë në sterilitet në demat dhe problem të pjellorisë në kafshët femra. Ajo dëmton lëkurën dhe shkakton ngordhje kryesisht për shkak të infeksioneve sekondare bakteriale. Efektet në nivel kombëtar janë gjithashtu shkatërruese pasi prania e sëmundjes shkakton kufizime të rrepta tregtare. Megjithëse tradicionalisht sëmundja e DNK ka qenë e përhapur në Afrikën Sub-Sahariane, ajo gradualisht ka pushtuar territore të reja si Lindjen e Mesme dhe Turqinë, dhe që nga viti 2015, shumicën e vendeve të Ballkanit, Kaukazit dhe Federatës Ruse, ku sëmundja vazhdon të përhapet. Risku i një inkursioni të afërt në vendet fqinje, ende të paprekura, është shumë i lartë. Në situatën aktuale, shërbimet veterinare nga vendet e prekura dhe atyre në risk në Lindjen e Mesme dhe në Evropë po përballen me sëmundjen për herë të parë. Veterinerët zyrtarë, fermerët e kafshëve dhe të tjerë aktorë nuk janë njohur me manifestimet klinike të DNK, me rrugët e transmetimit dhe opsionet e mundshme të parandalimit dhe kontrollit. Ky manual ka për qëllim t'I plotësojë këto boshllëqe, duke u ofruar profesionistëve veterinarë dhe teknikëve paraprofesionistë informacionin që ata kanë nevojë për të diagnostikuar dhe vepruar menjëherë.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Aspekti gjinor, mjetet për jetesë dhe pylltaria
  Vlerësim i çështjeve gjinore në pylltarinë e Kosovës
  2017
  Also available in:

  Qëllim kryesor i këtij hulumtimi është që ta identifikojë dhe ta analizojë rolin e grave dhe të burrave në sektorin e pylltarisë në Kosovë, si dhe shfrytëzimin dhe pronësinë ndaj pyjeve nga ana e grave dhe burrave. Ky raport gjithashtu ka për qëllim që të analizojë çështjet gjinore në kuadër të kornizës ligjore dhe të politikave institucionale, që qeverisin me menaxhimin pyjor, në mënyrë që të sigurohen rekomandimet se si të integrohen më efektshëm çështjet gjinore në politikat pyjore në Kosovë. Ky hulumtim është pjesë e projektit të quajtur “Mbështetje e zbatimit të politikave dhe strategjisë pyjore në Kosovë“ (GCP/KOS/005/FIN), financuar nga Finlanda, i cili synon rritjen e kontributit të sektorit pyjor në ekonominë kombëtare përmes shfrytëzimit të qëndrueshëm të burimeve pyjore, duke marrë parasysh pylltarinë shumëdimensionale dhe duke përfshirë përfitimin ekonomik, social dhe mjedisor si dhe kontributin në zbutjen e ndryshimit klimatik. Ky studim tregon një qasje të limituar të grave në krahasim me burrat, në vendimmarrje dhe në informacione, por edhe të drejtat e pazgjidhura pronësore të grave. Përveç kësaj, shkalla e lartë e papunësisë është pengesë kryesore të cilën e identifikuan anëtarët e komunitetit rural, dhe këtë veçanërisht gratë. Ky raport gjithashtu i thekson interesat e grave rurale që t’i përmirësojnë shkathtësitë e veta të vjeljes dhe të grumbullimit, përpunimit dhe shitjes së produkteve pyjore jo-drusore (PPJD). Rrjedhimisht, raporti e tregon rëndësinë e përmirësimit të qasjes së grave në informacione, në zhvillimin e kapaciteteve dhe përfshirjen në vendimmarrje. Raporti përfundon duke theksuar se PPJD-të kanë potencial të madh në zvogëlimin e varfërisë dhe të pasigurisë për gjetjen e ushqimit në rajonet në të cilat është bërë studimi, veçanërisht kur mbështeten edhe gratë edhe burrat në mënyrë efikase.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Udhëzues për planifikimin, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve pyjore 2017
  Also available in:

  Për një kohë të gjatë, rrugët pyjore dhe rrjetet rrugore janë ndërtuar kryesisht për të mbështetur menaxhimin e pyjeve dhe shfrytëzimin e tyre. Viteve të fundit ka pasur shumë publikime për planifikimin e kompjuterizuar të menaxhimit të pyjeve dhe të vetmen gjë të cilën e kanë të përbashkët qasjet e ndryshme është ajo që të gjitha i shqyrtojnë alternativat e shumta dhe i shqyrtojnë kostot e ndërtimit, mirëmbajtjes dhe të transportit (Bettinger 2004; Stückelberger 2006). Disa prej mënyrave të zgj idhjes e përdorin një qasje në mes të dy të pikave (që nënkupton lidhjen e dy pikave të destinacionit), derisa disa të tjera e përdorin një qasje të zonave duke rritur në maksimum zonën e shërbimit, për t’iu përshtatur nevojave për menaxhim pyjor në të ardhmen.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.