Thumbnail Image

Online conference: Gender equality in land ownership and control in the Western Balkans: Looking back, looking ahead - Concept note

Also available in:
No results found.

Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Praktikat noteriale në Shqipëri - Garantimi i barazisë gjinore sa i takon pronësisë dhe kontrollit mbi tokën/Notarial practices in Albania - Strengthening gender equality in land ownership and control 2021
  Also available in:
  No results found.

  The country level guideline’s aim is to provide practical guidance to notaries when handling issues pertaining to gender sensitive property transactions. The purpose of the national guidelines is to help notaries and other legal professions to mitigate the effects of gender discrimination through the services that they provide across the country, raise awareness on women’s rights, and anticipate any risks that might occur in the enjoyment of property rights by women. Qëllimi i udhëzuesit kombëtar është të ofrojë udhëzime për noterët gjatë trajtimit të çështjeve lidhur me transferimet e pasurisë me ndjeshmëri gjinore. Qëllimi i udhëzuesit kombëtar është që të ndihmojë noterët dhe profesionet e tjera ligjore të zbusin efektet e diskriminimit për shkak të gjinisë përmes shërbimeve që ata ofrojnë në mbarë vendin, të rritet sensibilizimi lidhur me të drejtat e grave dhe t’i paraprihet ndonjë rreziku që mund të lindë gjatë ushtrimit të të drejtave pasurore nga ana e grave.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Javnobeležnička praksa u Srbiji - Jačanje rodne ravnopravnosti u oblasti svojine i kontrole nad nepokretnostima/Notarial practices in Serbia - Strengthening gender equality in land ownership and control 2021
  Also available in:
  No results found.

  The country level guideline’s aim is to provide practical guidance to notaries when handling issues pertaining to gender sensitive property transactions. The purpose of the national guidelines is to help notaries and other legal professions to mitigate the effects of gender discrimination through the services that they provide across the country, raise awareness on women’s rights, and anticipate any risks that might occur in the enjoyment of property rights by women. Smernice na nivou države za cilj imaju da obezbede praktična uputstva za notare u rešavanju predmeta koji se tiču rodno osetljivih imovinskih transakcija. Svrha nacionalnih smernica je pomoć notarima i drugim pravnim profesijama u saniranju efekata rodne diskriminacije putem usluga koje pružaju na teritoriji čitave zemlje, zatim u podizanju svesti o ženskim pravima kao i predviđanju potencijalnih rizika za ostvarivanje prava na imovinu kod žena.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Praktikat noteriale në Kosovë - Forcimi i barazisë gjinore në pronësinë dhe kontrollin mbi tokën/Notarial practices in Kosovo - Strengthening gender equality in land ownership and control 2021
  Also available in:
  No results found.

  The country level guideline’s aim is to provide practical guidance to notaries when handling issues pertaining to gender sensitive property transactions. The purpose of the national guidelines is to help notaries and other legal professions to mitigate the effects of gender discrimination through the services that they provide across the country, raise awareness on women’s rights, and anticipate any risks that might occur in the enjoyment of property rights by women. Qëllimi i udhëzuesit kombëtar është të ofrojë udhëzime për noterët gjatë trajtimit të çështjeve lidhur me transferimet e pasurisë me ndjeshmëri gjinore. Qëllimi i udhëzuesit kombëtar është që të ndihmojë noterët dhe profesionet e tjera ligjore të zbusin efektet e diskriminimit për shkak të gjinisë përmes shërbimeve që ata ofrojnë në mbarë vendin, të rritet sensibilizimi lidhur me të drejtat e grave dhe t’i paraprihet ndonjë rreziku që mund të lindë gjatë ushtrimit të të drejtave pasurore nga ana e grave.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.