Thumbnail Image

Mahiake sy ny mpiandry ny alahonko
Also available in:

Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Document
  Promotion of initiatives to ensure the sustainability of the mangrove crab fishery and its value chains in Madagascar 2014
  Also available in:

  The mangrove crab fishery (Scylla scerrata) in Madagascar is an exclusively traditional fishing activity. Crab fishers walk or canoe through the mangroves and use very simple techniques and fishing gear such as a line or a hook mounted on a stick. It is estimated that about 80,000 people are involved in fishing and collecting mangrove crabs in Madagascar. Fishing and landing sites are often very difficult to access, and storage and transport facilities are very rudimentary: this is a sector that has significant post-harvest losses. In recent years, some mangrove areas – those most easily accessible - have already been over-exploited, resulting in a reduction in the average size of crabs caught.
 • Thumbnail Image
  Document
  Enhancing value-chain performance for mud crab in Madagascar 2014
  Also available in:

  The mud crab fishery in Madagascar is an exclusively traditional fishery, composed of on-foot or pirogue fishers using very simple fishing techniques and gears, such as handlines or hooks mounted on sticks. This is mainly due to the fact that mangrove forests, the natural habitat of the Scylla serrata crab, are often in remote and difficult to access areas.
 • Thumbnail Image
  Book (series)
  Fanatsarana ny sandambidin’ny drakaka anaty ala-honko amin’ny alàlan’ny fampihenàna ny taha-pahafatesana aorian’ny fanjonona 2014
  Also available in:

  Ny fitrandrahana ny drakaka “Scylla serrata” amin’ny fomba nenti-paharazana any anaty ala-honko dia tsapa ho miroborobo tao anatin’ny fe-potoana fohy. Io fomba fiasa io anefa dia miteraka taha-pahafatesana maro teo amin’ny fikarakarana ny vokatra amin’ny ankapobeny.32% ny fitambaran’ny taha- pahafatesana raha araka ny kajy nataon’ny fandaharan’asa SmartFish hoan’ny firenena iray manontolo. Eo anatrehan’izany dia hametraka tanjona hampidina ho iray ampahatelon’io taha io ny Fanjakana Malagasy mia loha ny faran’ny taona 2015 miaraka amin’ny mpandraharaha amin’ny sehatra drakaka sy ny fandaharan’asa SmartFish. Nandray andraikitra ny fandaharan’asa SmartFish mba hampisehoana ny fomba hahatratrarana ny tanjona ao anatin’ny 15 volana. Nanome soso- kevitra ary nosedraina niaraka tamin’ireo mpiara-miombon’ antoka ireo teknika sy fandaminana mba hampihena ny taha-pahafatesana nandritry ny fitahirizana, ny fitaterana ary ny fivarotana ny drakaka velona. Mba hahatratrarana ny tanjona eo amin’ny fa mpihenana ny taha-pahafatesana voamarika teo amin’ny fikirakirana ny drakaka, dia zava-dehibe ny mampiely ireo toromarika teknika voasedra sy nahitam-bokatra (fampihenàna ny taha- pahafatesana sy fanatsarana ny fidiram-bola ho an’ireo mpitrandrakadrakaka) Mba hahatomombana ny fanatanterahana izany dia eo ireo fitaovana fandresen-dahatra sy fanapariahana amin’ny vahoaka ny boky fianarana .Ity boky fianarana teknika ity no isan’ny fitaovana mandrafitra izany. Ny toko voalohany dia mamelabelatra ny maha zava-dehibe ny fitrandrahana drakaka eto Madagasikara ary manazava ny olana mahakasika ny fahaverezana aorian’ny jono. Ny toko faharoa kosa dia mampiseho ny hetsika tari-dalana nataon’ny fandaharan’asa Smart Fish mba hampihenàna ny taha-pahafatesan’ny drakaka. Ny toko fahatelo dia mampatsiahy ireo fomba fiasa mahomby tokony hajain’ny mpikirakira ny drakaka.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.