Thumbnail Image

افزایش بهره وری و استفاده کامل از پتانسیل کشاورزی دیم

استان های هدف پروژه: آذربایجان شرقی، کردستان، اردبیل و همدان

Also available in:
No results found.

Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Book (series)
  وضعیت منابع زمین و آب جهان برای غذا و کشاورزی
  مدیریت نظا مهای در معرض خطر
  2020
  در دنیای پرجمعیت امروز، که جمعیت ه مچنان در حال افزایش و الگوهای مصرف در حال تغییرند، بشر برای برنام هریزی و مدیریت توسعة آیندة منابع زمین و آ ب، اقدام کافی انجام نداده، و پس از ده هها، شواهد عدم سرمای هگذاری، مدیریت ضعیف و نبود حکمرانی به وضوح آشکار است. تأثیر رویدادهای شدید آب و هوایی بر جان انسا نها هر روز خبرساز م یشود؛ از رانش زمین در شی بهای خیلی تند که تحمل سکونت انسان را ندارند تا طغیان رودها در کل حوض ههای آبریز. اما آنچه خبرساز نیست، تخریب خزندة منابع زمین و آب است، منابعی که امنیت غذایی جهان و معیشت روستایی را فراهم م یکنند. در برخی مناطق، هم اکنون کل نظا مها درمعرض خطرند و باید در عین حفظ یکپارچگی و بهر هوری آ نها، در جهت معکوس کردن روند تخریبشان اقدام اضطراری صورت گیرد. شکی نیست که لازم است دسترسی به منابع زمین و آب و مدیریت آ نها باید بسیار بهبود یابد. تقاضای پی شبین یشدة غذا و تولیدات کشاورزی م یبایست برآورده شود. باید به سوءتغذیه و فقر روستایی پرداخت و رقابت در تقاضای زمین و آب بایستی ه مآهنگ با نگرانی در مورد تخریب سریع نظا مهای طبیعی باشد. برای تحقق این امر، باید حکمرانی منابع زمین و آب بهبود یابد و سیاس تها همسوتر شوند. به علاوه، سرمای هگذار یهای راهبرد یتر نیز با هدف تأمین امنیت غذایی و کاهش فقر باید افزایش یابند. این کتاب وضعیت زمین و آب برای تولید غذا را ارائه م یکند و تهدیدهای مرتبط با امنیت غذایی و توسع ۀپایدار را تجزیه و تحلیل م ینماید. این تهدیدها تنها نتیجه کمیابی نسبی فیزیکی زمین و آب نم یباشد. روند رشد جمعیت و تغییرات رژیم غذایی و آب و هوا، مجموعة پیچید های از چال شها را به وجود آورده که عملیات کشاورزی بایستی با آ نها ه مآهنگ شود. در این راستا، ظرفیت زمین و آب جهان را برای مواجهه با این چال شها بررسی شده است. برای مدیریت برخی از «نظا مهای در معرض خطر » و دستیابی به تولید پایدار گزین ههایی ارائه کرده و خطرات و بد هبستا نهای مرتبط مورد بررسی قرار گرفته است. این کتاب دربارة تغییرات سیاستی و نهادی و ه مچنین رو شهای فنی مورد نیاز محی طهای خاص بحث م یکند. در ادامه، یافت هها و توصی ههای مهمی آمده است.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  ایران و فائو
  مشارکت در راستای تأمین امنیت غذایی و پاسداشت منابع طبیعی
  2021
  Also available in:

  این نشریه اطلاعاتی در مورد فعالیتهای فائو از جمله برنامه‌ها، پروژه‌ها و نتایج فعالیت‌های این سازمان را در جمهوری اسلامی ایران ارائه داده و حوزه‌های اولویت دارهمکاری میان فائو و دولت ایران را به صورت خلاصه بیان می‌کند. همچنین اشاره مختصری به موارد زیر دارد: نظارت و کنترل ریزش ملخ های صحرایی - توسعه پایدار پرورش ماهی در قفس در دریا - افزایش تاب آوری در مقابل بلایای ناشی از تغییرات اقلیمی - مدیریت پایدار منابع آب - احیای اراضی - تامین مالی اقدامات مرتبط با تغییرات اقلیمی - بهروری و حکمرانی آب - This flyer provides information about FAO activities including its programmes, projects and deliverables in the Islamic Republic of Iran. It summarizes the priority areas of development and cooperation between FAO and the Government of Iran, and gives very brief highlights on: 1) desert locust infestation monitoring and control; 2) sustainable development of marine cage culture; 3) resilient enhancement against climatic disasters; 4) sustainable water resource management; 5) land rehabilitation; 6) climate finance and climate action; 7) intensification of oilseed; 8) water productivity and water governance.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  آبخیـزداری در عمـل
  درسهای آموخته از پروژه های صحرایی فاو
  2021
  Also available in:
  No results found.

  این مطالعه دستاوردها و همچنین کاستی های 12 پروژه آبخیزداری را که طی دهه گذشته از نظر فنی تحت حمایت فائو پشتیبانی شده ، مرور می کند ، با هدف یادگیری از تجربه. برخلاف رویکردهای توسعه بخشی ، مدیریت حوزه آبخیز شامل بررسی فعل و انفعالات میان فرآیندهای مختلف طبیعی و کاربری های زمین و مدیریت زمین ، آب و اکوسیستم گسترده تری از حوزه به صورت یکپارچه است. مدیریت آبخیزداری بهتر است به عنوان یک فرآیند تولید چند مرحله ای چند مرحله ای انجام شود. این بازبینی توالی مراحلی را شناسایی کرد که پروژه ها یا برنامه های آبخیزداری به طور ایده آل باید دنبال کنند. این روش اثربخشی خود را در پاسخگویی به چالش های جهانی تأمین آب ، احیای زمین ، سازگاری با تغییرات آب و هوا ، مدیریت خطر بلایا و مبارزه با گرسنگی نشان داده است. برای مقابله با این چالش ها ، نسل بعدی پروژه ها و برنامه های آبخیزداری باید در بازه های زمانی طولانی تری اجرا شود و آنها به سرمایه گذاری پایدار و هماهنگ از بخش های دولتی و خصوصی نیاز دارند. این بررسی زمینه های زیر را برای حرکت به جلو مشخص کرد: تقویت نهادی برای بهبود حاکمیت حوزه آبخیز. نظارت بر آبخیزداری با استفاده از افزایش در دسترس بودن داده ها. اشتراک دانش و یادگیری و مشارکت های استراتژیک برای اقدام مشترک در زمین.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.