Thumbnail Image

Politika bujqësore dhe integrimit evropian, në Evropën Juglindore 2015

Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Земјоделската политика и европската интегративни во Југоисточна Европа 2015 2015
  Земјите од регионот на Југоисточна Европа (ЈИЕ) ја искажаа својата намера да го изодат патот што  води  кон  интеграција  во  Европската  унија  (ЕУ)  со  цел  да  создадат  стабилен,  обединет  и  попросперитетен  регион.  Процесот  за  интеграција  во  ЕУ  треба  да  ја  поттикне  политичката стабилност,  како  и  социо‐економскиот  и  одржливиот  развој во  регионот. Земјите  од  ЈИЕ кои  се  кандидати и потенцијални кандидати за членство во ЕУ, интеграцијата ја гледаат како можност за  зајак нување  на  мирниот  развој  преку  економска,  политичка  и  културна  соработка  со  самиот  регион, но и со земјите‐членки на ЕУ.  
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Politika e Fondit të Gjelbër Klimatik lidhur me çështjet gjinore, ekologjike dhe shoqërore 2019
  Also available in:

  Fondi i Gjelbër Klimatik (GCF) përpiqet të krijojë dhe promovojë zhvendosje të paradigmës drejt një zhvillimi klimatik të qëndrueshëm dhe me emetime të ulëta, duke pasur parasysh nevojat e vendeve në zhvillim që janë në veçanti të ndjeshme ndaj ndikimeve të ndryshimeve klimatike. Me zbatim të mandatit që ka, GCF në mënyrë efektive dhe të paanshme do menaxhojë me rreziqet dhe ndikimet ndaj mjedisit dhe shoqërisë, dhe do rrisë rezultatet e të gjitha aktiviteteve të financuara nga GCF, duke siguruar njëkohësisht edhe pjesëmarrje të barabartë të grave, të rinjve, popullatës indigjene dhe grupeve të tjera të pakicave dhe grupeve të cënueshme. Kjo broshurw informative është përpiluar bashkërisht nga Kabineti i Zëvendës Kryeministrit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut përgjegjës për çështjet ekonomike, në rolin e Organit Kombëtar të Emëruar për Fondin e Gjelbër Klimatik dhe FAO, në kuadrin e projektit “Mbështetja e menaxhimit të një mekanizmi kombëtar efektiv koordinues për Fondin e Gjelbër Klimatik”. Ajo ka për qëllim t’i informojë palët e interesuara kryesore kombëtare (institucionet kombëtare, agjencitë qeveritare, sektorin privat, shoqërinë civile, komunitetin akademik, organizatat ndërkombëtare) në Republikën e Maqedonisë së Veriut, për Politikën e Fondit të Gjelbër Klimatik mbi çështjet gjinore, si dhe mbi Garancat Ekologjike dhe Shoqërore (GESh) si grupe të standardeve të GCF që duhet të zbatohen gjatë procesit të angazhimit të palëve me interes në nivel kombëtar dhe hartimit të projekteve për financim nga Fondi i Gjelbër Klimatik.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Agricultural Policy and European Integration in Southeastern Europe 2014 2014
  The countries of the Southeastern European (SEE) region pronounced their intention to move towards integration with the European Union (EU) in order to create a stable, united, and more prosperous region. The EU integration process should foster political stability and socio-economic and sustainable development in the region. The SEE candidate and potential candidate countries, see the integration an opportunity to enhance a peaceful development through economic, political and cultural co-operat ion within the region itself and with the EU member states.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Земјоделската политика и европската интегративни во Југоисточна Европа 2015 2015
  Земјите од регионот на Југоисточна Европа (ЈИЕ) ја искажаа својата намера да го изодат патот што  води  кон  интеграција  во  Европската  унија  (ЕУ)  со  цел  да  создадат  стабилен,  обединет  и  попросперитетен  регион.  Процесот  за  интеграција  во  ЕУ  треба  да  ја  поттикне  политичката стабилност,  како  и  социо‐економскиот  и  одржливиот  развој во  регионот. Земјите  од  ЈИЕ кои  се  кандидати и потенцијални кандидати за членство во ЕУ, интеграцијата ја гледаат како можност за  зајак нување  на  мирниот  развој  преку  економска,  политичка  и  културна  соработка  со  самиот  регион, но и со земјите‐членки на ЕУ.  
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Politika e Fondit të Gjelbër Klimatik lidhur me çështjet gjinore, ekologjike dhe shoqërore 2019
  Also available in:

  Fondi i Gjelbër Klimatik (GCF) përpiqet të krijojë dhe promovojë zhvendosje të paradigmës drejt një zhvillimi klimatik të qëndrueshëm dhe me emetime të ulëta, duke pasur parasysh nevojat e vendeve në zhvillim që janë në veçanti të ndjeshme ndaj ndikimeve të ndryshimeve klimatike. Me zbatim të mandatit që ka, GCF në mënyrë efektive dhe të paanshme do menaxhojë me rreziqet dhe ndikimet ndaj mjedisit dhe shoqërisë, dhe do rrisë rezultatet e të gjitha aktiviteteve të financuara nga GCF, duke siguruar njëkohësisht edhe pjesëmarrje të barabartë të grave, të rinjve, popullatës indigjene dhe grupeve të tjera të pakicave dhe grupeve të cënueshme. Kjo broshurw informative është përpiluar bashkërisht nga Kabineti i Zëvendës Kryeministrit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut përgjegjës për çështjet ekonomike, në rolin e Organit Kombëtar të Emëruar për Fondin e Gjelbër Klimatik dhe FAO, në kuadrin e projektit “Mbështetja e menaxhimit të një mekanizmi kombëtar efektiv koordinues për Fondin e Gjelbër Klimatik”. Ajo ka për qëllim t’i informojë palët e interesuara kryesore kombëtare (institucionet kombëtare, agjencitë qeveritare, sektorin privat, shoqërinë civile, komunitetin akademik, organizatat ndërkombëtare) në Republikën e Maqedonisë së Veriut, për Politikën e Fondit të Gjelbër Klimatik mbi çështjet gjinore, si dhe mbi Garancat Ekologjike dhe Shoqërore (GESh) si grupe të standardeve të GCF që duhet të zbatohen gjatë procesit të angazhimit të palëve me interes në nivel kombëtar dhe hartimit të projekteve për financim nga Fondi i Gjelbër Klimatik.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Agricultural Policy and European Integration in Southeastern Europe 2014 2014
  The countries of the Southeastern European (SEE) region pronounced their intention to move towards integration with the European Union (EU) in order to create a stable, united, and more prosperous region. The EU integration process should foster political stability and socio-economic and sustainable development in the region. The SEE candidate and potential candidate countries, see the integration an opportunity to enhance a peaceful development through economic, political and cultural co-operat ion within the region itself and with the EU member states.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Земјоделската политика и европската интегративни во Југоисточна Европа 2015 2015
  Земјите од регионот на Југоисточна Европа (ЈИЕ) ја искажаа својата намера да го изодат патот што  води  кон  интеграција  во  Европската  унија  (ЕУ)  со  цел  да  создадат  стабилен,  обединет  и  попросперитетен  регион.  Процесот  за  интеграција  во  ЕУ  треба  да  ја  поттикне  политичката стабилност,  како  и  социо‐економскиот  и  одржливиот  развој во  регионот. Земјите  од  ЈИЕ кои  се  кандидати и потенцијални кандидати за членство во ЕУ, интеграцијата ја гледаат како можност за  зајак нување  на  мирниот  развој  преку  економска,  политичка  и  културна  соработка  со  самиот  регион, но и со земјите‐членки на ЕУ.  
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Politika e Fondit të Gjelbër Klimatik lidhur me çështjet gjinore, ekologjike dhe shoqërore 2019
  Also available in:

  Fondi i Gjelbër Klimatik (GCF) përpiqet të krijojë dhe promovojë zhvendosje të paradigmës drejt një zhvillimi klimatik të qëndrueshëm dhe me emetime të ulëta, duke pasur parasysh nevojat e vendeve në zhvillim që janë në veçanti të ndjeshme ndaj ndikimeve të ndryshimeve klimatike. Me zbatim të mandatit që ka, GCF në mënyrë efektive dhe të paanshme do menaxhojë me rreziqet dhe ndikimet ndaj mjedisit dhe shoqërisë, dhe do rrisë rezultatet e të gjitha aktiviteteve të financuara nga GCF, duke siguruar njëkohësisht edhe pjesëmarrje të barabartë të grave, të rinjve, popullatës indigjene dhe grupeve të tjera të pakicave dhe grupeve të cënueshme. Kjo broshurw informative është përpiluar bashkërisht nga Kabineti i Zëvendës Kryeministrit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut përgjegjës për çështjet ekonomike, në rolin e Organit Kombëtar të Emëruar për Fondin e Gjelbër Klimatik dhe FAO, në kuadrin e projektit “Mbështetja e menaxhimit të një mekanizmi kombëtar efektiv koordinues për Fondin e Gjelbër Klimatik”. Ajo ka për qëllim t’i informojë palët e interesuara kryesore kombëtare (institucionet kombëtare, agjencitë qeveritare, sektorin privat, shoqërinë civile, komunitetin akademik, organizatat ndërkombëtare) në Republikën e Maqedonisë së Veriut, për Politikën e Fondit të Gjelbër Klimatik mbi çështjet gjinore, si dhe mbi Garancat Ekologjike dhe Shoqërore (GESh) si grupe të standardeve të GCF që duhet të zbatohen gjatë procesit të angazhimit të palëve me interes në nivel kombëtar dhe hartimit të projekteve për financim nga Fondi i Gjelbër Klimatik.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Agricultural Policy and European Integration in Southeastern Europe 2014 2014
  The countries of the Southeastern European (SEE) region pronounced their intention to move towards integration with the European Union (EU) in order to create a stable, united, and more prosperous region. The EU integration process should foster political stability and socio-economic and sustainable development in the region. The SEE candidate and potential candidate countries, see the integration an opportunity to enhance a peaceful development through economic, political and cultural co-operat ion within the region itself and with the EU member states.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.