Thumbnail Image

Насоки за зајакнување на родовата еднаквост при упис на земјиште – Југоисточна Европа 2021


ГИЗ и ФАО. 2021. Насоки за зајакнување на родовата еднаквост при упис на земјиште – Југоисточна Европа 2021. РимRelated items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Остварување на индикаторот 5.a.2 на целите за одржлив развој во земјите од Западен Балкан и пошироко Трето издание
  Партнерство за родова рамноправност во сопственост и контрола врз земјиште
  2022
  Овие насоки се дел од заедничкиот напор на Организацијата за храна и земјоделство на Обединетите нации (ФАО) и Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (ГИЗ) за да им се помогне на земјите да го постигнат индикаторот 5.а.2 од цел 5.а од Агендата 2030 за одржлив развој усвоена од Обединетите нации во 2015 година. Целта 5.а е „Да се преземат реформи за да им се дадат на жените еднакви права на економски ресурси, како и пристап до сопственост и контрола над земјиштето и другите форми на имот, финансиски услуги, наследство и природните ресурси во согласност со националните закони “и се мери со два индикатори: Индикатор 5.а.1: (а) Процент на луѓе со сопственост или обезбедени права врз земјоделско земјиште (од вкупното земјоделско население), по пол; и (б) удел на жени меѓу сопствениците или носители на права на земјоделско земјиште, според видот на имотот. Индикатор 5.а.2: Удел на земји каде правната рамка (вклучително и обичајното право) гарантира еднакви права на жените на сопственост на земјиште и / или контрола.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Остварување на индикаторот 5.a.2 на целите за одржлив развој во земјите од Западен Балкан и пошироко
  Партнерство за родова рамноправност во сопственост и контрола врз земјиште
  2020
  FAO и Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH обезбедуваат поддршка на регионот на Западен Балкан за промовирање на напредок во родовата еднаквост, со фокус на мерење на уделот на земјите каде законската рамка им гарантира еднакви права на жените на сопственост и/или контрола на земјиште.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Проектен информативен леток
  Поддршка за управување со ефективен национален координативен механизам за Зелениот климатски фонд
  2021
  Also available in:

  Овој информативен леток е развиен од страна на Кабинетот на заменик претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за економски прашања, во улога на Национален назначен орган за Зелениот климатски фонт (ЗКФ) и Организацијата за храна и земјоделство при Обединетите нации (ФАО). Документот накусо ги претставува клучните информации (цели, буџет, временска рамка, засегнати страни, резултати, публикации, настани и новости) за првиот проект на Република Северна Македонија од Програмата за подготвеност и подготвителна поддршка на Зелениот климатски фонд „Поддршка за управување со ефективен национален координативен механизам за Зелениот климатски фонд'', спроведен од ФАО под раководство на ННО во 2019 година.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.