Thumbnail Image

Biosafety Newsletter ජෛව සුරක්‍ෂිතතා පුවත් හසුන உயிர் பாதுகாப்பு செய்திமடல்

May 2022 Vol 4 Issue #1

Also available in:
No results found.

Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Newsletter
  Biosafety newsletter ජෛව සුරක්ෂිතතා පුවත් හසුන உயிர் பாதுகாப்பு செய்திமடல் 2021
  Also available in:
  No results found.

  The 6th publication (Volume 3 Issue 1) of the Biosafety Newsletter contains information about key meetings and activities that took place from September 2020 through April 2021 in the National Biosafety Project (Implementation of the National Biosafety Framework in accordance with the Cartagena Protocol on Biosafety). The cover page and the middle pages are dedicated to inform the audience about the several risk assessment guidelines developed through the project and the trainings on using the guidelines. In this publication, the international consultants share their experience with the National Biosafety Project. The back cover is dedicated to inform the audience about the launch of the Sri Lanka Biosafety clearing house (BCH) website by the Secretary to the Ministry of Environment, which is a key milestone of the project. The newsletter also mentions about online meetings and workshops held such as the 4th Project steering committee (PSC) meeting, various trainings including monitoring and inspection of Genetically Modified Organisms (GMOs), accessing information through the BCH and maintaining the Sri Lanka BCH. Also included are other biosafety awareness activities and the development of the biosafety communication strategy for Sri Lanka. Further, the newsletter includes synopses about GMOs in relation to agriculture development, biosensors, bio-based industries, health care products and public perception of risks. ජෛව සුරක්‍ෂිතතා පුවත්හසුනේ 6 වන ‍ප්‍රකාශනයේ (3 වෙළුම 1 කලාපය) ඇතුළත් වන්නේ 2020 වර්ෂයේ සැප්තැම්බර් මාසයේ සිට 2021 වර්ෂයේ අප්‍රේල් මාසය දක්වා වූ කාලයේදී ජාතික ජෛව සුරක්‍ෂිතතා ‍ව්‍යාපෘතිය (ජෛව සුරක්‍ෂිතතාවය පිළිබඳ කාර්ටජිනා සන්ධානයට අනුකූලව ජාතික ජෛව සුරක්‍ෂිතතා රාමුව ක්‍රියාත්මක කිරීම) මගින් ක්‍රියාත්මක කළ ප්‍රධාන රැස්වීම් සහ ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳ තොරතුරුය....... உயிர்ப்பாதுகாப்பு செய்தித்தாளின் 6வது வெளியீடு (பதிப்பு 3 வெளியீடு 1) தேசிய உயிர்பாதுகாப்பு கருத்திட்டத்தில் (உயிர்பாதுகாப்பு தொடர்பான கார்டஐீனா ௭ண்ணக்கருவிற்கு அமைாக தே௪ிய உயிர்பாதுகாப்பு செயற்றிட்டததின் அமுலாக்கம்) 2020 செப்தெம்பர் தொடக்கம் 2021 எப்ரில் வரை நடைபெற்ற பிரதான பிரதான ௯ட்டங்கள் மற்றும் செயற்பாடுகள் தொடர்பான தகவல்களைக் கொண்டிருக்கின்றது.........
 • Thumbnail Image
  Newsletter
  Biosafety newsletter ජෛවසුරක්‍ෂිතතා පුවත් හසුන உயிரியல்பாதுகாப்பு செய்திமடல் 2019
  Also available in:
  No results found.

  The 3rd issue of the Biosafety newsletter contains information about key meetings and activities that took place during the latter part of 2018 and early 2019 in the National biosafety project (Implementation of the national biosafety framework in accordance with the Cartagena protocol on biosafety). The coverage of the 3rd issue is dedicated to inform the audience about the multi-stakeholder workshop that took place to review the draft documents on strengthening policy, institutional and regulatory framework for biosafety in Sri Lanka. The newsletter also mentions about the 2nd Technical expert group meeting, 2nd Project steering committee meeting, 1st meeting to discuss about the labs for detection of Living modified organisms and the meeting of the National coordinating committee on biosafety. Further, it informs about the survey conducted to collect baseline data on the understanding of biotechnology and biosafety among stakeholders. The newsletter includes synopses about biosafety in relation to biotechnological applications and an article about biodiversity from the National project director. This issue covers an important milestone in the project, which is partnering with an international and two national entities for project implementation. Sinhala version ජාතික ජෛවසුරක්‍ෂිතතා ව්‍යාපෘතිය (කාර්ටජිනා සන්ධානයේ සම්මුතීන් ක්‍රියාවට නැංවීමේ ජාතික ක්‍රියාරාමුව) මගින් 2018 වසරේ අවසන් කාල සීමාවේ හා 2019 වසරේ මුල් මාස කීපය තුල පවත්වනු ලැබු ප්‍රධාන රැස්වීම් හා අනෙකුත් ක්‍රියාකාරකම් පළිබඳ තොරතුරු 'ජෛවසුරක්‍ෂිතතා පුවත් හසුන', තෙවන වෙළුම මගින් ඉදිරිපත් කරනු ලබයි. මෙමගින් පාඨකයා වෙත ශ්‍රි ලංකාව තුල ජෛවසුරක්‍ෂිතතා ප්‍රතිපත්ති සවිබල ගැන්වීම සඳහා අදාල වන ආයතනික හා නෙෙතික ක්‍රියාරාමුව සකස්කර ගැනීම සඳහා කෙරුණු වැඩමුළු පිළිබඳ තොරතුරු ලබා දෙන අතරම දෙවන තාක්ෂණික විශේෂඥ කණ්ඩායමේ සහ ව්‍යාපෘති නියාමන කමිටුවේ දෙවන රැස්වීම, ජාන විකරණිත ජීවින් හඳුනා ගැනීමේ විද්‍යාගාර පහසුකම් පිළිබඳ රැස්වීම් මෙන්ම ජෛවසුරක්‍ෂිතතාව සඳහා වන සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම පිළිබඳ තොරතුරු මෙමගින් ඉදිරිපත් කරණු ලබයි. මීට අමතරව ජෙෙවතාක්ෂණය හා ජෛවසුරක්‍ෂිතතාව පිළිබඳ පාර්ශ්වකරුවන් තුල පවතින දැණුම හා අවෙබෝධය හඳුනා ගැනීම් වස් කෙරුණු සමීක්ෂණ දත්ත හා පාදක තොරතුරුද ඇතුලත් වන අතර ජාතික ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂකවරිය විසින් ජෙෙවතාක්ෂණික ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳ කරණ ලද හැඳින්වීමක් මෙන්ම ව්‍යාපෘතියේ ඉදිරි කටුයුතු වෙනුවෙන් අන්තර්ජාතික හා ජාතික ආයතන දෙකක් සමග සහ සම්බන්ධවීම පිළිබඳ තොරතුරුද ඇතුලත් වේ. Tamil version தேசிய உயிரியல் பாதுகாப்பு செயற்றிட்டத்தில் (உயிரியல் பாதுகாப்பு மீதான கார்டஜீனா எண்ணக்கருவிற்கு ஏற்ப தேசிய உயிரியல் பாதுகாப்டபு வேவைத்திட்டத்தின் அமுலாக்கம்) 2018ம் ஆண்டின் பிற்பகுதி மற்றும் 2019ம் ஆண்டின் ஆரம்பப் பகுதிய்ல் இடம்பெற்ற பிரதானமான ௯ட்டங்கள் மற்றும் செயற்பாடுகள் தொடர்பான தகவல்களை உயிரியல். பாதுகாப்பு செய்திமடலின் 3ம் வெளியீடு கொண்டுள்ளது. இலங்கையில் உயிரியல் பாதுகாப்புக்கான கொள்கை, நிறுவன மற்றும் சீராக்கும் வேலைத்திட்டத்தினை வலுவூட்டுதல் தொடர்பான மாதிரி ஆவணங்களை மீளாய்வு செய்வதற்கு நடாத்தப்பட்ட பலபங்குதாரர் தொழிற்பட்டறை தொடர்பாக பார்வையாளர்களுக்கு தெளிவூட்டுவதற்கு இந்த 3ம் வெளியீட்டின் உள்ளடக்கங்கள் அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த செய்திமடலானது 2வது தொழிநுட்ப நிபுளர் குழு ௯ட்டம், 2வது செயற்றிட்ட ஓழுங்கமைப்பு குழு ௯ட்டம், உயிர்வாழும் மாற்றியமைக்கப்பட்ட அங்கிகளைக் கண்டறிவதற்கான ஆய்வு௯டங்கள் தொடர்பான கலந்துரையாடும் 1வது ௯ட்டம் மற்றும் உயிரியல் பாதுகாப்பு தொடர்பான தேசிய ஓருங்கிணைப்பு குழு ௯ட்டம் என்பன பற்றியும் குறிப்பிடுகின்றது. மேலும், இது பங்குதாரர்களிடை யே உயிரியல் தொழிநுட்பம் மற்றும் உயிரியல் பாதுகாப்பு தொடர்பான புரிந்துணர்வு தொடர்பாக அடிப்படையான தரவுகளை சேகரிப்பதற்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வுகள் தொடர்பாகவும் தெரியப்படுத்துகின்றது. இந்த செய்திமடலானது உயிரியல் தொழிநுட்பம் சார்பாக உயிரியல் பாதுகாப்பு தொடர்பான விடயப்பரப்புகளையும் தேசிய செயற்றிட்டப் பணிப்பாளரின் உயிர்பல்வகைமை தொடர்பான கட்டுரை ஓன்றினையும் கொண்டிருக்கின்றது. இந்த வெளியீடானது முக்கியமானதொரு மைல்கல்லினை உள்ளடக்குகின்றது, அது யாதெனில் செயற்றிட்ட அமுலாக்கத்திற்காக ஓரு சர்வதேச மற்றும் இரண்டு தேசிய உறுப்பினர்களுடன் பங்காளிகளாக கைகோர்ப்பதாகும்.
 • Thumbnail Image
  Newsletter
  Biosafety newsletter - ජෛවසුරක්‍ෂිතතා පුවත් හසුන - உயிரியல்பாதுகாப்பு செய்திமடல், December 2020 - Vol 2 Issue #2 2020
  Also available in:
  No results found.

  The 5th issue of the Biosafety Newsletter contains information about key meetings and activities that took place from December 2019 through to August 2020 in the National Biosafety Project (Implementation of the National Biosafety Framework in Accordance with the Cartagena Protocol on Biosafety). The coverage of the 5th issue is dedicated to inform the audience about the progress made in relation to training of relevant stakeholders on monitoring and inspection of Living Modified Organisms (LMOs) and training on uploading information and maintenance of the Sri Lanka Biosafety Clearing House (BCH) website. The newsletter also mentions about biosafety awareness to the Ministry of Environment, Central Environmental Authority and undergraduates from the University of Colombo and University of Visual Arts. Further, it covers the 3rd Project steering committee meeting, meeting on biosafety awareness material and the six radio programs with experts from different areas on biosafety that were broadcasted live through the Sri Lanka Broadcasting Corporation. The newsletter also includes synopses about biosafety in relation to labelling of LMOs, bioweapons, and accreditation of LMO testing laboratories in Sri Lanka and a cartoon depicting the current regulatory process of LMOs in the country. Sinhala ජෛව සුරක්ෂිතතා පුවත්හසුනේ 5 වන කලාපයේ ඇතුළත් වන්නේ 2019 වර්ෂයේ දෙසැම්බර් මස සිට 2020 වර්ෂයේ අගෝස්තු මාසය දක්වා වූ කාලයේදී ජාතික ජෙෙව සුරක්ෂිතතා ව්‍යාපෘතිය (ජෙෙව සුරක්ෂිතතාවය පිළිබඳ කාර්ටජිනා සන්ධානයට අනුකූලව ජාතික ජෙෙව සුරක්ෂිතතා ක්‍රියාරාමුව ක්‍රියාත්මක කිරීම)...... Tamil உயிரியல் பாதுகாப்பு செய்தித்தாளின் 5வது வெளியீடு தேசிய உயிரியல் பாதுகாப்பு செயற்றிட்டத்தில் (உயிரியல் பாதுகாப்பு தொடர்பான கார்டஜீனா எண்ணக்கருவுடன் தொடர்பாக தேசிய உயிரியல் பாதுகாப்பு வேலைத்திட்டத்தின் ௮முலாக்கம்)......

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.