Thumbnail Image

GFCM lex. GFCM Baza e të dhënave rajonale e legjislacionit kombëtar

FAO. 2020. GFCM lex. GFCM Baza e të dhënave rajonale e legjislacionit kombëtar. RomeRelated items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Krijimi dhe kujdesimi për kulturat pyjore 2018
  Also available in:

  Qëllimi i kësaj Fletëpalosje është fuqizimi i kompetencës së profesionistëve pyjor në fushën e krijimit dhe kujdesimit të kulturave pyjore, duke ofruar praktika të mira për krijim dhe kujdesim. Përfitimet më të mëdha prej këtij materiali janë: kontribut në zbatimin e politikave kombëtare për zhvillim të qëndrueshëm, kontribut në zbutjen e varfërisë në zonat rurale; rritjen e furnizimit me lëndë druri dhe produkte të tjera pyjore së bashku me shërbime nga pyjet e menaxhuara mirë; rritjen e kontributit të sektorit pyjor në ekonominë e vendit; shërbime pyjore moderne dhe teknikisht më të forta drejt mbështetjes së zhvillimit të qëndrueshëm të pyjeve publike dhe private; pjesëmarrje më e gjerë e publikut në zhvillim dhe zbatim të politikave, ruajtje të pyjeve, ujërave dhe biodiversitetit që ndërlidhen me ekosistemet pyjore. Fletëpalosja paraqet praktikat e mira për krijimin dhe kujdesimin ndaj kulturave pyjore, me këshilla për elaborimin e një plani për mbjellje, për llojet dhe trajtimin e fidanëve para mbjelljes, teknikat e mbjelljes së bashku me densitetin dhe gjeometrinë, siguria profesionale dhe organizimi i mbjelljes si dhe pajisjet e nevojshme të punës
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Procedura e Fondit tё Gjelbёr Klimatik pёr akreditim
  Pёrforcimi i kapaciteteve nacionale pёr zbutje dhe pёrshtatje ndaj ndryshimeve klimatike dhe finalizimi i Programit Punues pёr Fondin e Gjelbёr Klimatik tё Republikёs sё Maqedonisё sё Veriut
  2021
  Also available in:

  Kjo fletëpalosje është një nga produktet komunikuese hartuar nga FAO dhe Kabineti i Zëvendës-kryeministrit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut përgjegjës për Çështjet Ekonomike dhe Koordinim me Resorët Ekonomikë, si Organ Kombëtar i Emëruar për Fondin e Gjelbër Klimatik (GCF), në kuadër të projektit të dytë të programit për përgatitje dhe mbështetje përgatitore nga GCF për vendin, që mban emrin ‘’Forcim i kapaciteteve nacionale për zbutje dhe përshtatje ndaj ndryshimeve klimatike dhe finalizim i Programit për Punë të Republikës së Maqedonisë së Veriut lidhur me Fondin e Gjelbër Klimatik’’. Qëllimi i kësaj fletëpalosjeje është informimi i të gjitha palëve nga sektori privat në Maqedoninë e Veriut mbi mundësitë për tu përfshirë në investime të gjelbra dhe klimatike përmes shfrytëzimit të mekanizmave për financim siç është Fondi i Gjelbër Klimatik, gjë që do të kontribuojë drejt zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik dhe me karbon të ulur, por edhe me efikasitet dhe përfitime për sektorin privat.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Si të punojmë sigurt me motosharrë 2018
  Also available in:

  Qëllimi i kësaj fletëpalosje është fuqizimi i kompetencës së profesionistëve pyjor në fushën e punës së sigurt me motosharrë duke ofruar teknika të mira operuese dhe praktika për punë të sigurt. Përfitimet më të mëdha prej këtij materiali janë: kontribut në zbutjen e varfërisë në zonat rurale; rritjen e furnizimit me lëndë druri dhe produkte të tjera pyjore si dhe shërbime nga pyjet e menaxhuara mirë; rritjen e kontributit aktual të sektorit pyjor në ekonominë e vendit; shërbime pyjore moderne dhe teknikisht më të forta drejt mbështetjes së zhvillimit të qëndrueshëm të pyjeve. Fletëpalosja paraqet teknikat e mira operuese dhe praktikat për punë të sigurt me motosharrë, udhëzime për pajisje të sigurta, mirëmbajtje të tyre dhe teknika për prerjen e drunjëve.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.