Thumbnail Image

وضعیت منابع زمین و آب جهان برای غذا و کشاورزی

مدیریت نظا مهای در معرض خطر

Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  افزایش بهره وری و استفاده کامل از پتانسیل کشاورزی دیم
  استان های هدف پروژه: آذربایجان شرقی، کردستان، اردبیل و همدان
  2023
  Also available in:
  No results found.

  ایران دارای تاریخ باستانی کشاورزی است و امروزه این بخش مهم اقتصاد ملی حدود یک پنجم تولید ناخالص ملی(GDP) را تشکیل میدهد و نسبت قابل مقایسه‌ای از نیروی کار را به کار می‌گیرد. با وجود اینکه تقریباً یک سوم مساحت کل ایران برای زمینهای کشاورزی مناسب است، اما به دلیل خاک ضعیف و عدم توزیع آب کافی دربسیاری از مناطق، بیشتر آن زیر کشت نمی‌رود. میانگین بارندگی سالانه کشور یک سوم میانگین جهانی است. ازسوی دیگر، امنیت آبی که چالش اصلی برای توسعه در رقابت فزاینده برای منابع آب، غذا و زمین است که توسط تغییرات اقلیم تشدید شده است. استفاده بهینه از «آب سبز» به عنوان راهکار عملیاتی برای کاهش فشار بر منابع آب، بهبود معیشت دیم کاران وتوسعه پایدار درنظرگرفته می‌شود. کمک‌های فنی فائو در جهت رفع خلاء‌های موجود از طریق فن‌آوری‌های جدید و مشارکت برای مدیریت پایدار تولیدات زراعی، دام ومنابع خاک وآب در شرایط تغییر سناریوهای اقلیمی در اکوسیستم کشاورزی موثر می‌باشد. اثرات پروژه "افزایش بهره وری و استفاده کامل از پتانسیل کشاورزی دیم" در بهبود امنیت غذایی و معیشت کشاورزان دیم‌کار و ساکنین روستاها ازطریق افزایش دسترسی به ارقام برتر گیاهی و بذور باکیفیت بالا، ارتقای حفاظت از محیط زیست با استفاده از فن‌آوری‌های مدیریت زراعی مبتنی بر کشاورزی حفاظتی، ثبات اقتصادی و برابری اجتماعی وتوسعه واجرای سیاستها و استراتژیهای صحیح است. این پروژه به شدت بر توسعه فن‌آوری‌های مدیریت محصول مبتنی بر کشاورزی حفاظتی برای افزایش تولید و پایداری آن در سیستم‌های کشت دیم با توجه به تغییرات اقلیمی تأکید می‌‌‌‌کند و در چهار استان‌ طرح پایلوت اجرا می‌شود.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  آبخیـزداری در عمـل
  درسهای آموخته از پروژه های صحرایی فاو
  2021
  Also available in:
  No results found.

  این مطالعه دستاوردها و همچنین کاستی های 12 پروژه آبخیزداری را که طی دهه گذشته از نظر فنی تحت حمایت فائو پشتیبانی شده ، مرور می کند ، با هدف یادگیری از تجربه. برخلاف رویکردهای توسعه بخشی ، مدیریت حوزه آبخیز شامل بررسی فعل و انفعالات میان فرآیندهای مختلف طبیعی و کاربری های زمین و مدیریت زمین ، آب و اکوسیستم گسترده تری از حوزه به صورت یکپارچه است. مدیریت آبخیزداری بهتر است به عنوان یک فرآیند تولید چند مرحله ای چند مرحله ای انجام شود. این بازبینی توالی مراحلی را شناسایی کرد که پروژه ها یا برنامه های آبخیزداری به طور ایده آل باید دنبال کنند. این روش اثربخشی خود را در پاسخگویی به چالش های جهانی تأمین آب ، احیای زمین ، سازگاری با تغییرات آب و هوا ، مدیریت خطر بلایا و مبارزه با گرسنگی نشان داده است. برای مقابله با این چالش ها ، نسل بعدی پروژه ها و برنامه های آبخیزداری باید در بازه های زمانی طولانی تری اجرا شود و آنها به سرمایه گذاری پایدار و هماهنگ از بخش های دولتی و خصوصی نیاز دارند. این بررسی زمینه های زیر را برای حرکت به جلو مشخص کرد: تقویت نهادی برای بهبود حاکمیت حوزه آبخیز. نظارت بر آبخیزداری با استفاده از افزایش در دسترس بودن داده ها. اشتراک دانش و یادگیری و مشارکت های استراتژیک برای اقدام مشترک در زمین.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  ایران و فائو
  مشارکت در راستای تأمین امنیت غذایی و پاسداشت منابع طبیعی
  2021
  Also available in:

  این نشریه اطلاعاتی در مورد فعالیتهای فائو از جمله برنامه‌ها، پروژه‌ها و نتایج فعالیت‌های این سازمان را در جمهوری اسلامی ایران ارائه داده و حوزه‌های اولویت دارهمکاری میان فائو و دولت ایران را به صورت خلاصه بیان می‌کند. همچنین اشاره مختصری به موارد زیر دارد: نظارت و کنترل ریزش ملخ های صحرایی - توسعه پایدار پرورش ماهی در قفس در دریا - افزایش تاب آوری در مقابل بلایای ناشی از تغییرات اقلیمی - مدیریت پایدار منابع آب - احیای اراضی - تامین مالی اقدامات مرتبط با تغییرات اقلیمی - بهروری و حکمرانی آب - This flyer provides information about FAO activities including its programmes, projects and deliverables in the Islamic Republic of Iran. It summarizes the priority areas of development and cooperation between FAO and the Government of Iran, and gives very brief highlights on: 1) desert locust infestation monitoring and control; 2) sustainable development of marine cage culture; 3) resilient enhancement against climatic disasters; 4) sustainable water resource management; 5) land rehabilitation; 6) climate finance and climate action; 7) intensification of oilseed; 8) water productivity and water governance.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.