Thumbnail Image

Orta Asya ve Kafkasya'da buğday pas hastalıkları yönetimi ve dayanıklılık ıslahına yönelik bölgesel işbirliğinin ve ulusal kapasitelerin güçlendirilmesi (CAC-Rust)Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Orta Asya, Azerbaycan ve Türkiye’de gıda kaybı ve israfının azaltılması
  GCP/SEC/015/TUR
  2021
  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından finanse edilen proje, gıda kaybını ve israfı azaltmak için Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan ve Özbekistan'ın önlemler geliştirmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Proje özellikle yararlanıcı ülkeleri şu konularda destekleyecektir: • Gıda kaybı ve israfını azaltmak için ulusal cinsiyete duyarlı stratejik politika ve eylem planları geliştirmek; • Gıda kaybı ve israfı veri toplama sistemlerini kurmanın yanı sıra gıda kaybı ve israfını ölçmek ve izlemek; • Bilgi yönetimi ve kapasitelerini geliştirmek; ve • Tüketiciler dahil tüm sektörlerdeki aktörler arasında ulusal ve bölgesel düzeyde, kimseyi dışarıda bırakmadan gıda kaybı ve israfı (nedenleri, etkisi ve çözümleri) konusunda farkındalığı artırmak.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Summary Report, Regional Workshop on Fish Health Management and Fish Diseases, 20–22 December 2021 / Региональный семинар по управлению здоровьем рыб и болезням рыб 20–22 декабря 2021 года Отчет по мероприятию / Özet Rapor Balık Sağlığı Yönetimi ve Balık Hastalıkları Bölgesel Çalıştayı 20–22 Aralık 2021 2023
  Also available in:
  No results found.

  This trilingual report is on the Regional Workshop on Fish Health Management and Fish Diseases, a hybrid event, which was held on 20–22 December 2021 in Antalya, Türkiye in partnership with the Central Union of Aquaculture Producers of Türkiye (SUYMERBIR). The study has been developed within the scope of the project “Capacity Development for Sustainable Fisheries and Aquaculture Management in Central Asia, Azerbaijan and Türkiye (FISHCap)”, which is under the FAO-Türkiye Partnership Programme on Food and Agriculture (FTPP II). The report provides readers with basic knowledge on: (i) common diseases of cultured fish; (ii) methodologies to diagnose these diseases; and (iii) aquatic animal health management. In terms of infectious fish diseases, the report focused on the key freshwater fish species of the Central Asian and Caucasus (CAC) region, namely trout, carp and crayfish. Этот трехъязычный отчет посвящен Региональному семинару по управлению здоровьем рыб и болезням рыб, гибридному мероприятию, которое состоялось 20-22 декабря 2021 года в Анталии, Турция, в партнерстве с Центральным союзом производителей аквакультуры Турции (SUYMERBIR). Исследование было разработано в рамках проекта «Создание потенциала в интересах устойчивого управления рыбным хозяйством и аквакультурой в Центральной Азии, Азербайджане и Турции (FISHCap)», который осуществляется в рамках Программы партнерства ФАО-Турция в области продовольствия и сельского хозяйства (ППФТ II). Отчет предоставляет читателям базовые знания о: (i) распространенные заболевания культивируемой рыбы; (ii) методологии диагностики этих заболеваний; и (iii) управление здоровьем водных животных. Что касается инфекционных заболеваний рыб, то в докладе основное внимание уделяется ключевым видам пресноводных рыб региона Центральной Азии и Кавказа (ЦАК), а именно форели, карпу и ракам. Bu üç dilli rapor, FAO-Türkiye Gıda ve Tarım Ortaklık Programı (FTPP II) şemsiyesi altında yürütülen “Orta Asya, Azerbaycan ve Türkiye'de Sürdürülebilir Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetimine Yönelik Kapasite Geliştirme (Evre 1–su ürünleri ve gıda güvenilirliği) (FISHCap)” projesi kapsamında, Su Ürünleri Yetiştiricileri Merkez Birliği (SUYMERBİR) işbirliğiyle 20-22 Aralık 2021 tarihleri arasında Antalya / Türkiye'de gerçekleştirilen hibrid bir etkinlik olan “Balık Sağlığı Yönetimi ve Balık Hastalıkları Bölgesel Çalıştayı” hakkındadır. Enfeksiyöz balık hastalıkları açısından, Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin önemli tatlısu balık türleri olan alabalık, sazan ve kerevite odaklanan rapor, kültür balıklarının (i) yaygın hastalıkları, (ii) bu hastalıkları teşhis etmek için kullanılan yöntemler ve (iii) sucul hayvan sağlığı yönetimi hakkında okuyuculara temel bilgi sağlamaktadır.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  İklim değişikliğinin Orta Asya, Kafkasya ve Güneydoğu Avrupa’daki başlıca 20 mahsul zararlısı üzerindeki etkileri 2022
  Also available in:

  İklim değişikliğinin zararlıların yayılımına etkisini inceleyen bölgesel bir çalışmaya ait bu araştırma raporu, FAO Düzenli Programı atında, 2020-2021 ara hedeflerinden biri olarak FAO’nun normatif çalışmalarına katkıda bulunmaktadır. 2020 yılı, %40 civarında olduğu tahmin edilen zararlılardan kaynaklı ürün kayıplarını azaltmak amacıyla, Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası Bitki Sağlığı Yılı ilan edilmiştir. Bu raporda, yazarlar tarafından virüs, bakteri, mantar, nematod ve böcek gibi bitkiye zarar veren herhangi bir organizma tarım zararlısı olarak tanımlanmaktadır. Bu zararlılara bitkiye hem doğrudan zarar veren hem de bitkide hastalık yaratan organizmalar dahildir. İklim değişikliğinin ürün kaybını %10-25 daha da artırması beklenmektedir, ki bazı bölgelere bu kayıp daha ziyade zararlılardan kaynaklanacaktır. Araştırma kapsamına Orta Asya, Kafkasya ve Güneydoğu Avrupa girmektedir.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.