Thumbnail Image

کارت ‌های شناسایی آب‌بازسانان برای ماهیان اقیانوس هندRelated items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  افزایش بهره وری و استفاده کامل از پتانسیل کشاورزی دیم
  استان های هدف پروژه: آذربایجان شرقی، کردستان، اردبیل و همدان
  2023
  Also available in:
  No results found.

  ایران دارای تاریخ باستانی کشاورزی است و امروزه این بخش مهم اقتصاد ملی حدود یک پنجم تولید ناخالص ملی(GDP) را تشکیل میدهد و نسبت قابل مقایسه‌ای از نیروی کار را به کار می‌گیرد. با وجود اینکه تقریباً یک سوم مساحت کل ایران برای زمینهای کشاورزی مناسب است، اما به دلیل خاک ضعیف و عدم توزیع آب کافی دربسیاری از مناطق، بیشتر آن زیر کشت نمی‌رود. میانگین بارندگی سالانه کشور یک سوم میانگین جهانی است. ازسوی دیگر، امنیت آبی که چالش اصلی برای توسعه در رقابت فزاینده برای منابع آب، غذا و زمین است که توسط تغییرات اقلیم تشدید شده است. استفاده بهینه از «آب سبز» به عنوان راهکار عملیاتی برای کاهش فشار بر منابع آب، بهبود معیشت دیم کاران وتوسعه پایدار درنظرگرفته می‌شود. کمک‌های فنی فائو در جهت رفع خلاء‌های موجود از طریق فن‌آوری‌های جدید و مشارکت برای مدیریت پایدار تولیدات زراعی، دام ومنابع خاک وآب در شرایط تغییر سناریوهای اقلیمی در اکوسیستم کشاورزی موثر می‌باشد. اثرات پروژه "افزایش بهره وری و استفاده کامل از پتانسیل کشاورزی دیم" در بهبود امنیت غذایی و معیشت کشاورزان دیم‌کار و ساکنین روستاها ازطریق افزایش دسترسی به ارقام برتر گیاهی و بذور باکیفیت بالا، ارتقای حفاظت از محیط زیست با استفاده از فن‌آوری‌های مدیریت زراعی مبتنی بر کشاورزی حفاظتی، ثبات اقتصادی و برابری اجتماعی وتوسعه واجرای سیاستها و استراتژیهای صحیح است. این پروژه به شدت بر توسعه فن‌آوری‌های مدیریت محصول مبتنی بر کشاورزی حفاظتی برای افزایش تولید و پایداری آن در سیستم‌های کشت دیم با توجه به تغییرات اقلیمی تأکید می‌‌‌‌کند و در چهار استان‌ طرح پایلوت اجرا می‌شود.
 • Thumbnail Image
  Book (series)
  وضعیت منابع زمین و آب جهان برای غذا و کشاورزی
  مدیریت نظا مهای در معرض خطر
  2020
  در دنیای پرجمعیت امروز، که جمعیت ه مچنان در حال افزایش و الگوهای مصرف در حال تغییرند، بشر برای برنام هریزی و مدیریت توسعة آیندة منابع زمین و آ ب، اقدام کافی انجام نداده، و پس از ده هها، شواهد عدم سرمای هگذاری، مدیریت ضعیف و نبود حکمرانی به وضوح آشکار است. تأثیر رویدادهای شدید آب و هوایی بر جان انسا نها هر روز خبرساز م یشود؛ از رانش زمین در شی بهای خیلی تند که تحمل سکونت انسان را ندارند تا طغیان رودها در کل حوض ههای آبریز. اما آنچه خبرساز نیست، تخریب خزندة منابع زمین و آب است، منابعی که امنیت غذایی جهان و معیشت روستایی را فراهم م یکنند. در برخی مناطق، هم اکنون کل نظا مها درمعرض خطرند و باید در عین حفظ یکپارچگی و بهر هوری آ نها، در جهت معکوس کردن روند تخریبشان اقدام اضطراری صورت گیرد. شکی نیست که لازم است دسترسی به منابع زمین و آب و مدیریت آ نها باید بسیار بهبود یابد. تقاضای پی شبین یشدة غذا و تولیدات کشاورزی م یبایست برآورده شود. باید به سوءتغذیه و فقر روستایی پرداخت و رقابت در تقاضای زمین و آب بایستی ه مآهنگ با نگرانی در مورد تخریب سریع نظا مهای طبیعی باشد. برای تحقق این امر، باید حکمرانی منابع زمین و آب بهبود یابد و سیاس تها همسوتر شوند. به علاوه، سرمای هگذار یهای راهبرد یتر نیز با هدف تأمین امنیت غذایی و کاهش فقر باید افزایش یابند. این کتاب وضعیت زمین و آب برای تولید غذا را ارائه م یکند و تهدیدهای مرتبط با امنیت غذایی و توسع ۀپایدار را تجزیه و تحلیل م ینماید. این تهدیدها تنها نتیجه کمیابی نسبی فیزیکی زمین و آب نم یباشد. روند رشد جمعیت و تغییرات رژیم غذایی و آب و هوا، مجموعة پیچید های از چال شها را به وجود آورده که عملیات کشاورزی بایستی با آ نها ه مآهنگ شود. در این راستا، ظرفیت زمین و آب جهان را برای مواجهه با این چال شها بررسی شده است. برای مدیریت برخی از «نظا مهای در معرض خطر » و دستیابی به تولید پایدار گزین ههایی ارائه کرده و خطرات و بد هبستا نهای مرتبط مورد بررسی قرار گرفته است. این کتاب دربارة تغییرات سیاستی و نهادی و ه مچنین رو شهای فنی مورد نیاز محی طهای خاص بحث م یکند. در ادامه، یافت هها و توصی ههای مهمی آمده است.
 • Thumbnail Image
  Booklet
  حوتیہ کے شناختی کارڈز بحرہ ہند میں ماہی گیری کے لیے 2022
  یہ شناختی کارڈ بحر ہند میں ٹونا ماہی گیری کے ساتھ تعامل کرنے والے سیٹاسین کے بارے میں معلومات اور اعدادوشمار کو بہتر بنانے میں مدد کے لیے انڈین اوشین ٹونا کمیشن (IOTC) نے تیار کیے ہیں۔ یہ گائیڈز بحر ہند میں ٹونا اور شارک کو نشانہ بنانے والی ماہی گیری کے مبصرین، ملاحوں، ماہی گیری کے ماسٹرز اور بورڈ فشنگ بوٹس کے عملے کے استعمال کے لیے بنائے گئے ہیں۔

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.