Thumbnail Image

Яг одоо сэргийлье. Бичил биетний тэсвэржилттэй холбоотой кодексын стандартын хэрэгжилтийг дэмжих арга хэмжээ (ACT)

Хүнсээр дамждаг бичил биетний тэсвэржилт (ББТ) дэлхий нийтийн нэн тулгамдсан асуудал болоод байна. Иймээс бидэнд хойш суух цаг үгүй


Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  ACT now. Action to support implementation of Codex AMR Texts (ACT)
  Foodborne antimicrobial resistance (AMR) is a global threat. There is no time to wait.
  2023
  Antimicrobial resistance (AMR) is a serious global health threat and a food safety issue of primary concern. Governments and international organizations have recognized that the issue has to be approached in a multidisciplinary manner, addressing animal, plant, and human health as well as the environment under the One Health approach. This brochure presents the FAO project to facilitate the implementation of Codex texts on antimicrobial resistance (AMR) to support the containment and reduction of foodborne AMR. It also briefly describes what different target audiences (government authorities, producers and processors of food, animal, and plants/crops health professionals, consumers) can do in addressing this issue.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Хүнсээр дамждаг бичил биетний тэсвэржилт (ББТ)-тэй тэмцэхэд Кодексын стандарт хэрхэн тусалдаг вэ?
  Бичил биетний тэсвэржилттэй холбоотой Кодексын стандартын хэрэгжилтийг дэмжих арга хэмжээ (ACT)
  2024
  Also available in:

  Кодекс Алиментариус буюу олон улсын хүнсний стандарт, удирдамж, дадлын дүрэм нь хүнсний аюулгүй байдлыг хангах, шударга худалдааг дэмжихэд хувь нэмрээ оруулдаг. Кодексоос гишүүд болон ажиглагч нартаа зориулж хүнсээр дамждаг ББТ-тэй холбоотой Кодексын стандартын эмхэтгэл зэрэг ББТ-ийг шийдвэрлэхэд чиглэсэн хэд хэдэн баримт бичгийг боловсруулаад байна. Энэхүү товхимолд ББТ-тэй холбоотой Кодексын стандартын эмхэтгэлийн гол агуулгыг онцлон тусгав.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Монгол улсад хэрэгжиж буй төсөл
  “Бичил биетний тэсвэржилттэй холбоотой Кодексын стандартын хэрэгжилтийг дэмжих арга хэмжээ (ACT)” төслийг
  2024
  Also available in:

  Бичил биетний тэсвэржилт (ББТ)-ийг удирдах нь дэлхий дахинд томоохон сорилт болж байна. Олон улсын Хүнсний хууль эрх зүйн хорооноос хүнсээр дамждаг ББТ-ийг хянахад улс орнуудад туслах зорилгоор стандарт, удирдамж, дадлын дүрэм (Кодексын баримт бичгүүд) зэргийг боловсруулж гаргасан. "Хүнсээр дамждаг бичил биетний тэсвэржилттэй холбоотой Кодексын стандартын хэрэгжилтийг дэмжих арга хэмжээ (ACT)" төсөл нь Монгол улсад дээрх хүчин чармайлтыг дэмжин ажилладаг. Энэхүү мэдээллийн хуудас нь Монгол улс дахь бичил биетний тэсвэржилтийн нөхцөл байдал, хэрэглээ, давуу тал, ББТ-тэй тэмцэх боломжуудыг танилцуулж байна. Мөн ACT төслийн үйл ажиллагаа, хүлээгдэж буй үр дүнг онцлон тусгасан.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  ACT now. Action to support implementation of Codex AMR Texts (ACT)
  Foodborne antimicrobial resistance (AMR) is a global threat. There is no time to wait.
  2023
  Antimicrobial resistance (AMR) is a serious global health threat and a food safety issue of primary concern. Governments and international organizations have recognized that the issue has to be approached in a multidisciplinary manner, addressing animal, plant, and human health as well as the environment under the One Health approach. This brochure presents the FAO project to facilitate the implementation of Codex texts on antimicrobial resistance (AMR) to support the containment and reduction of foodborne AMR. It also briefly describes what different target audiences (government authorities, producers and processors of food, animal, and plants/crops health professionals, consumers) can do in addressing this issue.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Хүнсээр дамждаг бичил биетний тэсвэржилт (ББТ)-тэй тэмцэхэд Кодексын стандарт хэрхэн тусалдаг вэ?
  Бичил биетний тэсвэржилттэй холбоотой Кодексын стандартын хэрэгжилтийг дэмжих арга хэмжээ (ACT)
  2024
  Also available in:

  Кодекс Алиментариус буюу олон улсын хүнсний стандарт, удирдамж, дадлын дүрэм нь хүнсний аюулгүй байдлыг хангах, шударга худалдааг дэмжихэд хувь нэмрээ оруулдаг. Кодексоос гишүүд болон ажиглагч нартаа зориулж хүнсээр дамждаг ББТ-тэй холбоотой Кодексын стандартын эмхэтгэл зэрэг ББТ-ийг шийдвэрлэхэд чиглэсэн хэд хэдэн баримт бичгийг боловсруулаад байна. Энэхүү товхимолд ББТ-тэй холбоотой Кодексын стандартын эмхэтгэлийн гол агуулгыг онцлон тусгав.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Монгол улсад хэрэгжиж буй төсөл
  “Бичил биетний тэсвэржилттэй холбоотой Кодексын стандартын хэрэгжилтийг дэмжих арга хэмжээ (ACT)” төслийг
  2024
  Also available in:

  Бичил биетний тэсвэржилт (ББТ)-ийг удирдах нь дэлхий дахинд томоохон сорилт болж байна. Олон улсын Хүнсний хууль эрх зүйн хорооноос хүнсээр дамждаг ББТ-ийг хянахад улс орнуудад туслах зорилгоор стандарт, удирдамж, дадлын дүрэм (Кодексын баримт бичгүүд) зэргийг боловсруулж гаргасан. "Хүнсээр дамждаг бичил биетний тэсвэржилттэй холбоотой Кодексын стандартын хэрэгжилтийг дэмжих арга хэмжээ (ACT)" төсөл нь Монгол улсад дээрх хүчин чармайлтыг дэмжин ажилладаг. Энэхүү мэдээллийн хуудас нь Монгол улс дахь бичил биетний тэсвэржилтийн нөхцөл байдал, хэрэглээ, давуу тал, ББТ-тэй тэмцэх боломжуудыг танилцуулж байна. Мөн ACT төслийн үйл ажиллагаа, хүлээгдэж буй үр дүнг онцлон тусгасан.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.