Thumbnail Image

ການເກັບກຳຂໍ້ມູນການປູກຝັງໃນຕົວຈິງ

ສ່ວນໜຶ່ງຂອງການບໍລິການຂໍ້ມູນອຸຕຸກະເສດ, LaCSA

Also available in:

Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  ການເກັບຂໍ້ມູນໄກ້ເວລາຈິງການລະບາດຂອງພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້
  ພາກສ່ວນຂອງການບໍລິການຂໍ້ມູນພູມອາກາດສຳລັບກະສິກຳໃນລາວ, LaCSA
  2022
  Also available in:

  ແຜ່ນພັບດັ່ງກ່າວນຳສະເໜີເຄື່ອງມືທີ່ນໍາໃຊ້ການບໍລິການຂໍ້ມູນພູມອາກາດສໍາລັບກະສິກໍາໃນລາວ (LaCSA) ເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນສັດຕູພືດ ແລະ ພະຍາດໃນເວລາໃກ້ຕົວຈິງ. ຂໍ້ມູນການລະບາດຂອງສັດຕູພືດ ແລະ ພະຍາດໃນເວລາຈິງແມ່ນເກັບກຳໂດຍ ສູນປ້ອງກັນພືດຕັ້ງແຕ່ຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມາ. ພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມືກັບ FAO, ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງລະບົບ LaCSA ເພື່ອຜະລິດການບໍລິການຂໍ້ມູນພູມອາກາດສໍາລັບຊາວກະສິກອນໃນແບບລາຍອາທິດ ແລະ ປະຈໍາເດືອນ. ຮູບແບບການປ້ອນຂໍ້ມູນສັດຕູພືດ ແລະ ພະຍາດພືດທີ່ໃກ້ກັບເວລາຕົວຈິງ ແລະ ລາຍງານເຫດການແມ່ນໄດ້ຖືກນຳສະເໜີເຊັ່ນດຽວກັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ແຜ່ນພັບຍັງອະທິບາຍວ່າ ເຄື່ອງມືໃໝ່ນີ້ຊ່ວຍໃນການວາງແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງພະຍາດພືດ ແລະ ສັດຕູພືດ, ເພື່ອປັບປຸງຄວາມສາມາດຂອງຊາວກະສິກອນໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ, ແລະ ໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດສິກໍາຢ່າງຕັ້ງໜ້າ. ສຸດທ້າຍ, ເອກະສານສະບັບນີ້ ໄດ້ອະທິບາຍວ່າ ໜ່ວຍງານຂອງລັດຖະບານ ແລະ ອົງການ NGO ລະດັບຊາດ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນທີ່ເຮັດວຽກສົ່ງເສີມກະສິກຳ ສາມາດນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນນີ້ເຂົ້າໃນໂຄງການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ການພັດທະນາຊົນນະບົດ.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  ການບໍລິການຂໍໍ້ມູນອຸຕຸກະເສດໃນປະເທດລາວ (LaCSA) 2021
  Also available in:

  ໂຄງການ “ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການຕິດຕາມສະພາບອຸຕຸກະເສດ (SAMIS) ເພື່ອຊ່ວຍໃນການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານຢູ່ ສປປ ລາວ” ມີຈຸດປະສົງໃນການອອກອາກາດຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການເຕືອນໄພອາກາດລ່ວງໜ້າໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຢ່າງກວ້າງຂວາງຜ່ານທາງເວັບໄຊທ໌. ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງຕໍ່ຂະແໜງກະສິກຳ ໃນທົ່ວປະເທດເຊິ່ງເກີດຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມກະທັນຫັນ, ໄພແຫ້ງແລ້ງ, ພະຍາດພືດ ແລະ ໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ. ເພື່ອຕອບໂຕ້ກັບຄວາມສ່ຽງຂອງໄພພິບັດ, ການພະຍາກອນອາກາດປະຈຳວັນ, ອາທິດ ແລະ ປະຈຳເດືອນ ແລະ ການເຕືອນໄພອາກາດລ່ວງໜ້າ ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ ເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ຊາວກະສິກອນຮູ້ທັນເວລາ. ການອອກອາກາດກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງຂອງການພະຍາກອນອາກາດຈະເປັນປະໂຫຍດໂດຍກົງຕໍ່ຊາວກະສິກອນເຊິ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຜົນລະປູກຂອງຊາວກະສິກອນ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ຊາວກະສິກອນສາມາດເຂົ້າເຖິງການພະຍາກອນອາກາດໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງຜ່ານທາງເວບໄຊທ໌.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  ການຄົ້ນຫາອະນາຄົດຂອງສາລີ
  ເສັ້ນທາງກ້າວສູ່ການຜະລິດສາລີທີ່ທົນທານຕໍ່ກັບສະພາບອາກາດ ສຳລັບ ສປປ ລາວ
  2023
  Also available in:

  ປຶ້ມຄູ່ມືດັ່ງກ່າວໄດ້ນຳສະເໜີຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາພາຍໃຕ້ໂຄງການ “ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການຕິດຕາມສະພາບອຸຕຸກະເສດ (ຊາມິສ) ເພື່ອຊ່ວຍໃນການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານຢູ່ ສປປ ລາວ” ແລະ “ຜະລິດຕະພັນກະສິກຳແບບຍືນຍົງໃນຮູບແບບກະສິກຳສະຫຼາດດ້ານສະພາບພູມອາກາດ ແລະ ນິເວດກະສິກຳ”. ໃນແຜ່ນພັບ, ແຜນທີ່ເລື່ອງລາວຂອງລະບົບການຜະລິດສາລີແມ່ນໄດ້ຖືກວິເຄາະໂດຍໃຊ້ແຜນທີ່ຄວາມເຫມາະສົມພືດໃນອະນາຄົດຂອງການກຳນົດຂອບເຂດນິເວດກະສິກຳ ແລະ ເຄື່ອງມືວິເຄາະການເບິ່ງລ່ວງໜ້າຫຼາຍອັນ. ອົງປະກອບທັງຫມົດຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າຂອງພືດແມ່ນຖືກກໍານົດ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຄວາມສ່ຽງ ແລະ ໂອກາດໃນປະຈຸບັນ ແລະ ໃນອະນາຄົດ. ອີງຕາມການວິເຄາະເຫຼົ່ານີ້, ຄໍາແນະນໍາດ້ານນະໂຍບາຍທີ່ປະກອບດ້ວຍການປະຕິບັດ ແລະ ຍຸດທະສາດທີ່ສະເຫນີໄດ້ຖືກອະທິບາຍຢ່າງລະອຽດໃນຮູບແບບຂອງເສັ້ນທາງແຜນການປະຕິບັດງານ. ແຜນທີ່ເລົ່າເລື່ອງນີ້ແມ່ນຜະລິດໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານລະດັບຊາດ ແລະ ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ ແລະ ທົດສອບຢູ່ພາກສະໜາມ ແລະ ກອງປະຊຸມຜູ້ຊ່ຽວຊານລະດັບຊາດ, ລວມທັງຜູ້ຊ່ຽວຊານທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆເຂົ້າຮ່ວມ, ລວມທັງຊາວກະສິກອນ ແລະ ພາກເອກະຊົນ. ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງຈາກແຜ່ນພັບນີ້ຄວນຈະເປັນຜູ້ນຳໃຊ້ນະໂຍບາຍ ແລະ ຕັດສິນໃຈໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ລະດັບຊາດ.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.