Thumbnail Image

ປື້ມແຜນທີ່ພູມອາກາດ ແລະ ອຸຕຸກະເສດ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

FAO, MONRE and MAF. 2022. ປື້ມແຜນທີ່ພູມອາກາດ ແລະ ອຸຕຸກະເສດ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ. Vientiane. 


Also available in:

Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  ແຜນທີ່ເຂດພື້ນທີ່ການດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວຂອງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
  ພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງລະບົບການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຊັບພະຍາກອນທີ່ດິນ (LRIMS)
  2021
  Also available in:

  ເອກະສານສະບັບດັ່ງກ່າວເປັນການນໍາສະເຫນີກິດຈະກຳຂອງອົງປະກອບທີສອງຂອງໂຄງການ “ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການຕິດຕາມສະພາບອຸຕຸກະເສດ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານຢູ່ ສປປ ລາວ” ຈັດຂຶ້ນໂດຍການຮ່ວມມືກັບສູນສາກົນເພື່ອການກະເສດເຂດຮ້ອນ (CIAT) ໂຄງການ De Risk (ນຳໃຊ້ການຄາດຄະເນດິນຟ້າອາກາດຕາມລະດູການ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂປະກັນໄພແບບນະວັດຕະກຳໃຫມ່ ໃນການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງດ້ານສະພາບອາກາດໃນຂະແໜງກະສິກຳ ຢູ່ຂົງເຂດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ (ຄພດກ) ພາຍໃຕ້ກະຊວງກະສິກຳ (ກປມ) ແລະ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຜະລິດຊຸດຂໍ້ມູນການດຳລົງຊີວິດແຫ່ງຊາດ ແລະຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວຄັ້ງທຳອິດໃນປະເທດ. ມັນໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນໂດຍໃຊ້ວິທີການໃໝ່ໆ ໃນການລວມເອົາການສ້າງແຜນທີ່ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, ແລະ ການຮັກສາຂໍ້ມູນທີ່ມີຄວາມກ້າວຫນ້າ/ທັນສະໄຫມ ແລະ ແມ່ນທັງສອງ, ດ້ານມາດຕະຖານເຕັກນິກ ແລະ ນະວັດຕະກຳດ້ານວິທະຍາສາດ, ທັນສະໄຫມ. ດ້ວຍການຮ່ວມມືຂອງທີມງານຂັ້ນເມືອງ ແລະ ແຂວງຫລາຍກວ່າ 300 ຄົນ, ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ແມ່ນປະເທດທຳອິດໃນຂັ້ນເສດຖະກິດທີ່ຜະລິດແຜນທີ່ປະເພດນີ້. ທີມງານແຫ່ງຊາດໃນປັດຈຸບັນສາມາດຈັດການການຜະລິດ ແລະ ການພັດທະນາຕໍ່ໄປຂອງຜົນຜະລິດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງຢ່າງອິດສະຫຼະ.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  ການສ້າງແຜນທີ່ດິນຂອງ ສາທະລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
  ສ່ວນໜຶ່ງຂອງລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຊັບພະຍາກອນດິນ (LRIMS)
  2021
  Also available in:

  ເອກະສານສະບັບດັ່ງກ່າວເປັນການນໍາສະເຫນີກິດຈະກຳຂອງອົງປະກອບທີສອງຂອງໂຄງການ “ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການຕິດຕາມສະພາບອຸຕຸກະເສດ (SAMIS) ເພື່ອຊ່ວຍໃນການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານຢູ່ ສປປ ລາວ”. ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ (ຄພດກ) ພາຍໃຕ້ກະຊວງກະສິກຳ (ກປມ) ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການເງິນຈາກອົງການ FAO ປະເທດລາວ ແລະ ໃຫ້ທຶນດ້ານການເງິນໂດຍ GEF ໄດ້ຜະລິດແຜນທີ່ດິນແຫ່ງຊາດໃນປະເທດ. ການກຳນົດແຜນທີ່ຂອງດິນ ແມ່ນຂັ້ນຕອນການແຍກໂຄງຮ່າງທາງທໍາມະຊາດຂອງດິນ, ການຈັດປະເພດ ແລະ ການຈັດກຸ່ມດິນທີ່ຖືກກຳ ນົດອອກເປັນຫົວໜ່ວຍແຜນທີ່, ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຊັບສິນຂອງດິນ ສຳລັບການຕີຄວາມໝາຍ ແລະ ອະທິບາຍການແຈກຢາຍພື້ນທີ່ດິນໃນແຜນທີ່ ແລະ ບັນຈຸຖານຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄຸນສົມບັດຂອງດິນ (ຄ່າ pH ຂອງດິນ, ໂຄງສ້າງ, ອິນຊີວັດຖຸ, ຄວາມເລິກຂອງຂອບເຂດ, ແລະ ອື່ນໆ). ປົກກະຕິແລ້ວມັນແມ່ນຫມາກຜົນສຸດທ້າຍຂອງການສຳຫຼວດດິນ. ແຜນທີ່ຈະຖືກນຳໃຊ້ໂດຍ ຄພດກ ເພື່ອຄິດໄລ່ຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ຜົນຜະລິດຂອງພືດໃນມື້ນີ້ ແລະ ໃນອະນາຄົດ. ແຜນທີ່ຈະປ້ອນເຂົ້າໄປໃນລະບົບການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ດິນ (LRIMS), ເຊິ່ງເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສະໜັບສະໜູນ ສຳລັບການວາງແຜນນະໂຍບາຍເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະ ກະສິກຳ ທີ່ໃຫ້ຮູບແບບຈໍາລອງການປູກພືດໃນອະດີດ ແລະ ອະນາຄົດ.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  ການແບ່ງເຂດນິເວດກະສິກໍາ
  ເພື່ອປະເມີນທາງເລືອກໃຫ້ແກ່ລະບົບການປູກຝັງໃນອະນາຄົດ ສ່ວນໜຶ່ງຂອງລະບົບການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຊັບພະຍາກອນດິນ (LRIMS)
  2021
  Also available in:

  ເອກະສານສະບັບດັ່ງກ່າວເປັນການນໍາສະເຫນີກິດຈະກຳຂອງອົງປະກອບທີສອງຂອງໂຄງການ “ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການຕິດຕາມສະພາບອຸຕຸກະເສດ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານຢູ່ ສປປ ລາວ”. ໂດຍການຮ່ວມມືກັບກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ (ຄພດກ) ພາຍໃຕ້ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ (ກປມ), ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ທາງດ້ານການເງິນຈາກອົງການ FAO ປະເທດລາວແລະ ການສະໜັບສະໜູນ ດ້ານເຕັກນິກຈາກສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຢີອາຊີ (AIT) ແລະ ຊ່ຽວຊານ FAO, ຜະລິດຂະບວນການສ້າງແຜນທີ່ການແບ່ງເຂດນິເວດ-ກະສິກຳລະດັບຊາດ (AEZ). AEZ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອກຳນົດເຂດການນຳໃຊ້ທີ່ມີທ່າແຮງທີ່ການປູກພືດສາມາດເຕີບໂຕໄດ້ໂດຍອີງໃສ່ສະພາບອາກາດ, ດິນ, ວົງຈອນການປູກ ແລະ ການປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງຜົນລະປູກ, ເຮັດໃຫ້ແຜນທີ່ ເໝາະສົມ ແລະ ຜົນຜະລິດທີ່ມີທ່າແຮງ. ແຜນທີ່ໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນໂດຍໃຊ້ໂປແກຼມທີ່ມີຊື່ວ່າ pyAEZ, ຜະລິດດ້ວຍການສະໜັບ ສະໜູນຂອງໂຄງການ. ແຜນທີ່ຄວາມເໝາະສົມສຳລັບມື້ນີ້ ແລະ ອະນາຄົດ, ໂດຍນຳໃຊ້ສະພາບອາກາດເປັນການປ້ອນຂໍ້ມູນ, ແມ່ນທັງມາດຕະຖານເຕັກນິກ ແລະ ຄຸນນະພາບຂໍ້ມູນທີ່ປ້ອນ, ພ້ອມທັງທັນສະໄຫມ. ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວແມ່ນປະເທດທຳອິດ ໃນທົ່ວໂລກ ທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບົບ AEZ ໂດຍນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນ ແລະ ຄວາມສາມາດແຫ່ງຊາດສະເພາະ. ຮູບແບບການຈັດສົ່ງຂອງ SAMIS AEZ ໄດ້ປ່ຽນຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄວາມຊໍານານໃຫ້ແກ່ລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ. AEZ ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ສ້າງນະໂຍບາຍເບິ່ງລ່ວງໜ້າ ແລະ ດັດປັບນະໂຍບາຍຕ່າງໆໃນປັດຈຸບັນ ເພື່ອກະກຽມການປ່ຽນແປງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບດິນຟ້າອາກາດເຊິ່ງຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຂອງປະເທດ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ມັນຊ່ວຍໃນການປະເມີນທາງເລືອກ ສຳລັບລະບົບການປູກພືດໃນອະນາຄົດ ແລະ ມັນໄດ້ແນະນຳການສ້າງແຜນການປູກພືດບູລິມະສິດ ແລະ ການຈັດສັນທີ່ດິນຫຼັກຖານໃນອະນາຄົດໃຫ້ແກ່ການຜະລິດພືດສະເພາະ. ໃນທີ່ສຸດ, ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການສ້າງແບບຈໍາລອງຮູບແບບຈະຖືກອັບໂຫລດເຂົ້າໃນລະບົບການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ດິນ (LRIMS)

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.