Thumbnail Image

Udhëzues ligjor për konsolidimin e tokës

Bazuar në praktikat rregullative në Evropë
Veršinskas, T., Vidar, M., Hartvigsen, M., Mitic Arsova, K., van Holst, F. and Gorgan, M. 2022. Udhëzues ligjor për  konsolidimin e tokës: Bazuar në praktikat rregullative në Evropë. FAO Udhëzues ligjor, No. 3. Prishtinë, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Udhëzues për Garantimin e Barazisë Gjinore gjatë Procesit të Regjistrimit të Tokës në Evropën Juglindore 2021 2021
  Hartimi i këtij Udhëzuesi është fryt i përpjekjeve të përbashkëta të Organizatës së Ushqimit dhe Bujqësisë së Kombeve të Bashkuara (FAO) dhe Deutsche Gesellschaft fur internationale Zusammenarbeit (GIZ) për t’u ardhur në ndihmë vendeve të arrijnë indikatorin 5.a.2 të Objektivit 5.a të Axhendës 2030 për Zhvillim të Qëndrueshëm, miratuar nga Kombet e Bashkuara në vitin 2015 . Objektivi 5.a është: “Ndërmarrja e reformave për t’u dhënë grave të drejta të barabarta mbi burimet ekonomike, si dhe akses ndaj pronësisë dhe kontrollit mbi tokën dhe formave të tjera të pasurisë, shërbimeve financiare, trashëgimisë dhe burimeve natyrore, në përputhje me legjislacionin vendas”, dhe matet nga dy indikatorë: Indikatori 5.a.1: “(a) Përqindja e njerëzve me të drejta pronësie ose të sigurta mbi tokën bujqësore (kundrejt numrit të përgjithshëm të popullsisë agrare), sipas gjinisë; dhe (b) pjesa e grave midis pronarëve ose mbajtësve të të drejtave mbi tokën bujqësore”, sipas llojit të zotërimit. Indikatori 5.a.2: Përqindja e vendeve ku kuadri ligjor (përfshirë të drejtën zakonore) u garanton grave të drejta të barabarta mbi pronësinë dhe/ose kontrollin mbi tokën.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Udhëzime Vullnetare Për Qeverisjen me barazi gjinore të të drejtave
  Mbi Tokën, Burimet E Peshkimit Dhe Pyjet Në Kuadër Të Sigurisë Ushqimore Kombëtare
  2014
  Këto udhëzime janë instrumenti i parë i gjithanshëm botëror për të drejtat mbi burimet dhe administrimin e tyre që është përgatitur me negociata ndërqeveritare. Udhëzimet parashtrojnë parimet dhe standardet e pranuara botërisht të praktikave të përgjegjshme për përdorimin dhe mbajtjen në kontroll të tokës, burimeve të peshkimit dhe pyjeve. Në to jepen orientime për përmirësimin e kornizave politike, ligjore dhe organizative që rregullojnë të drejtat mbi burimet; për rritjen e transparencës dhe a dministrimit të sistemeve të të drejtave mbi burimet; dhe për fuqizimin e kapaciteteve dhe operacioneve të organeve publike, ndërmarrjeve të sektorit privat, organizatave të shoqërisë civile dhe njerëzve që kanë lidhje me të drejtat mbi burimet dhe qeverisjen e tyre. Udhëzimet e vendosin qeverisjen e të drejtave mbi burimet brenda kontekstit të sigurisë ushqimore kombëtare dhe kanë për synim të kontribuojnë në realizimin progresiv të së drejtës për ushqim të mjaftueshëm, zhdukjen e varfërisë d he zhvillimin e qëndrueshëm shoqëror dhe ekonomik.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Praktikat noteriale në Shqipëri - Garantimi i barazisë gjinore sa i takon pronësisë dhe kontrollit mbi tokën/Notarial practices in Albania - Strengthening gender equality in land ownership and control 2021
  Also available in:
  No results found.

  The country level guideline’s aim is to provide practical guidance to notaries when handling issues pertaining to gender sensitive property transactions. The purpose of the national guidelines is to help notaries and other legal professions to mitigate the effects of gender discrimination through the services that they provide across the country, raise awareness on women’s rights, and anticipate any risks that might occur in the enjoyment of property rights by women. Qëllimi i udhëzuesit kombëtar është të ofrojë udhëzime për noterët gjatë trajtimit të çështjeve lidhur me transferimet e pasurisë me ndjeshmëri gjinore. Qëllimi i udhëzuesit kombëtar është që të ndihmojë noterët dhe profesionet e tjera ligjore të zbusin efektet e diskriminimit për shkak të gjinisë përmes shërbimeve që ata ofrojnë në mbarë vendin, të rritet sensibilizimi lidhur me të drejtat e grave dhe t’i paraprihet ndonjë rreziku që mund të lindë gjatë ushtrimit të të drejtave pasurore nga ana e grave.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.