Thumbnail Image

ຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມດ້ານອຸຕຸກະເສດສໍາລັບພະນັກງານສົ່ງເສີມກະສິກໍາໃນ ສປປ ລາວ


ປານ, ກຼິສນາ., ແສງຕາເຮືອງຮຸ�ງ, ໂອລົດ., ໂພທິຈັນ, ພົມມະຈັນ. ແລະ ເພຼຕີ, ໂມນິກາ. 2021. ຄູ�ມືຝຶກອົບຮົມດ�ານອຸຕຸກະເສດ ສ�າລັບພະນັກງານ ສົ່ງເສີມກະສິກ�າ ຢູ�ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ, ກຊສ ແລະ ກປມ.  


Also available in:

Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  ການແກ້ໄຂຂໍ້ຈໍາກັດ: ວິທີການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການຂໍ້ມູນ ພູມອາກາດໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ
  ພາກສjວນໜື່ງຂອງການບໍລິການຂໍ້ມູນພູມອາກາດສໍາລັບກະສິກໍາ (LaCSA)
  2021
  Also available in:

  ແຜ່ນພັບສະບັບນີ້ຈະນຳສະເໜີວິທີການທີ່ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ໂດຍໂຄງການ “ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການຕິດຕາມສະພາບອຸຕຸກະເສດ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານຢູ່ ສປປ ລາວ” ເພື່ອໃຫ້ການບໍລິການດ້ານດິນຟ້າອາກາດໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ. ໂດຍການຮ່ວມມືກັບກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ (ກອຕທ) ແລະ ພະແນກຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ (ຄພດກ) ໂຄງການໄດ້ທົດສອບວິທີການຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ຊາວກະສິກອນເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດິນຟ້າອາກາດຂອງລາວ (LaCSA): ລະບົບແຈ້ງການຜ່ານໂທລະໂຄ່ງຂອງໝູ່ບ້ານ, ວິທະຍຸ, ໂປສເຕີໃນໂຮງຮຽນ, ແອັບ, ໂທລະພາບ, ແລະ ກິດຈະກໍາໂຮງຮຽນຊາວນາ (FFS).
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການຕິດຕາມສະພາບອຸຕຸກະເສດ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານຢູ່ ສປປ ລາວ (GCP/LAO/021/LDF)
  ອຸປະກອນໃນການຝຶກອົບຮົມ ArcGIS
  2020
  Also available in:

  ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການຕິດຕາມສະພາບອຸຕຸກະເສດ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານຢູ່ ສປປ ລາວ, ໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງພູມສາດຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະ ຂັ້ນສູງ (GIS) ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂອງກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ, ແລະ ພະນັກງານຂອງກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳໃນ ສປປ ລາວ. ໂຟລເດີນີ້ມີອຸປະກອນການຝຶກອົບຮົມທີ່ກະກຽມໂດຍສະຖານບັນເຕັກໂນໂລຢີອາຊີ (AIT).
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  ປື້ມແຜນທີ່ພູມອາກາດ ແລະ ອຸຕຸກະເສດ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 2022
  Also available in:

  ປຶ້ມແຜນທີ່ສະບັບນີ້ ແມ່ນການສຶກສາສະພາບອາກາດ ແລະ ສະພາບອາກາດທາງກະສິກໍາ ຢູ່ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໄລຍະ 1990-2019 ໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນການສັງເກດການໃນໄລຍະຍາວທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງ. ມັນໄດ້ຖືເປັນຜົນຜະລິດສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງການ “ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການຕິດຕາມສະພາບອຸຕຸກະເສດ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານຢູ່ ສປປ ລາວ” ເພື່ອແນໃສ່ສະໜັບສະໜູນການບັນລຸເປົ້າໝາຍບູລິມະສິດຂອງລັດຖະບານລາວ, ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ 9 (2021-2025). ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ (ກອຕທ) ເປັນອັງການຫຼັກທີ່ຮັບຜິດຊອບຖານຂໍ້ມູນສະພາບອາກາດແຫ່ງຊາດ ແລະ ຜະລິດສະຖິຕິສະພາບອາກາດ. ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ (ຄພດກ) ຍັງໄດ້ສະໜອງຄວາມຊຳນານໃນການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ມີຄວາມລະອຽດຂັ້ນສູງ. ປຶ້ມແຜນທີ່ສະບັບນີ້ນໍາສະເຫນີຜົນໄດ້ຮັບຂອງວຽກງານທີ່ດໍາເນີນໂດຍອົງການຈັດຕັ້ງເຫຼົ່ານີ້. ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວອະທິບາຍລະອຽດກ່ຽວກັບສະພາບອາກາດຂອງປະເທດ ແລະ ວີທີການທີ່ອາກາດມີການປ່ຽນແປງໃນໄລຍະ 30 ປີຜ່ານມາ.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.