Thumbnail Image

Земјоделската политика и европската интегративни во Југоисточна Европа 2015

Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Politika bujqësore dhe integrimit evropian, në Evropën Juglindore 2015 2015
  Vendet e rajonit të Evropës Juglindore (SEE) shprehën synimin e tyre për t’u integruar në Bashkimin Evropian (BE) në mënyrë që të krijojnë një rajon më të qëndrueshëm, më të bashkuar dhe më të begatë. procesi i integrimit në BE duhet të nxisë stabilitetin politik dhe zhvillimin socioekonomik dhe të qëndrueshëm në rajon. Kandidatët e SEE dhe vendet kandidate potenciale, e shohin integrimin si një mundësi për të nxitur një zhvillim paqësor nëpërmjet bashkëpunimit ekonomik, politik dhe kulturor si brenda rajonit ashtu edhe me shtetet anëtare të BE-së.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Политика на Зелениот климатски фонд за родови, еколошки и социјални прашања 2019
  Also available in:

  Зелениот климатски фонд (ЗКФ) се обидува да поттикне промена во парадигмата кон развој со ниски емисии и климатска отпорност, земајќи ги предвид потребите на земјите во развој кои се особено ранливи пред влијанијата на климатските промени. При спроведувањето на својот мандат, ЗКФ ефективно и правично ќе управува со еколошките и социјалните ризици и влијанија и ќе ги подобри исходите на сите активности финансирани од ЗКФ, при што ќе обезбеди еднакво учество на жени, млади луѓе и други малцинства и високо ранливи групи. Овој информативен леток е заеднички развиен од страна на Кабинетот на Заменик на Претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за економски прашања, во улога на Национален назначен орган за Зелениот климатски фонд и ФАО во рамки на проектот “Поддршка за управување со ефективен национален координативен механизам за Зелениот климатски фонд”. Тој има за цел да ги информира клучните национални засегнати страни (национални институции, владини агенции, приватниот сектор, граѓанското општество, академијата, меѓународните организации) во Република Северна Македонија, за Политиката на Зелениот климатски фонд за родови прашања, како и Еколошките и социјални гаранции (ESS) како група стандарди на ЗКФ кои треба да се применуваат при ангажирање на засегнатите страни во активностите поврзани со ЗКФ и развојот на проекти за финансирање преку Зелениот климатски фонд.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Agricultural Policy and European Integration in Southeastern Europe 2014 2014
  The countries of the Southeastern European (SEE) region pronounced their intention to move towards integration with the European Union (EU) in order to create a stable, united, and more prosperous region. The EU integration process should foster political stability and socio-economic and sustainable development in the region. The SEE candidate and potential candidate countries, see the integration an opportunity to enhance a peaceful development through economic, political and cultural co-operat ion within the region itself and with the EU member states.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Politika bujqësore dhe integrimit evropian, në Evropën Juglindore 2015 2015
  Vendet e rajonit të Evropës Juglindore (SEE) shprehën synimin e tyre për t’u integruar në Bashkimin Evropian (BE) në mënyrë që të krijojnë një rajon më të qëndrueshëm, më të bashkuar dhe më të begatë. procesi i integrimit në BE duhet të nxisë stabilitetin politik dhe zhvillimin socioekonomik dhe të qëndrueshëm në rajon. Kandidatët e SEE dhe vendet kandidate potenciale, e shohin integrimin si një mundësi për të nxitur një zhvillim paqësor nëpërmjet bashkëpunimit ekonomik, politik dhe kulturor si brenda rajonit ashtu edhe me shtetet anëtare të BE-së.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Политика на Зелениот климатски фонд за родови, еколошки и социјални прашања 2019
  Also available in:

  Зелениот климатски фонд (ЗКФ) се обидува да поттикне промена во парадигмата кон развој со ниски емисии и климатска отпорност, земајќи ги предвид потребите на земјите во развој кои се особено ранливи пред влијанијата на климатските промени. При спроведувањето на својот мандат, ЗКФ ефективно и правично ќе управува со еколошките и социјалните ризици и влијанија и ќе ги подобри исходите на сите активности финансирани од ЗКФ, при што ќе обезбеди еднакво учество на жени, млади луѓе и други малцинства и високо ранливи групи. Овој информативен леток е заеднички развиен од страна на Кабинетот на Заменик на Претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за економски прашања, во улога на Национален назначен орган за Зелениот климатски фонд и ФАО во рамки на проектот “Поддршка за управување со ефективен национален координативен механизам за Зелениот климатски фонд”. Тој има за цел да ги информира клучните национални засегнати страни (национални институции, владини агенции, приватниот сектор, граѓанското општество, академијата, меѓународните организации) во Република Северна Македонија, за Политиката на Зелениот климатски фонд за родови прашања, како и Еколошките и социјални гаранции (ESS) како група стандарди на ЗКФ кои треба да се применуваат при ангажирање на засегнатите страни во активностите поврзани со ЗКФ и развојот на проекти за финансирање преку Зелениот климатски фонд.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Agricultural Policy and European Integration in Southeastern Europe 2014 2014
  The countries of the Southeastern European (SEE) region pronounced their intention to move towards integration with the European Union (EU) in order to create a stable, united, and more prosperous region. The EU integration process should foster political stability and socio-economic and sustainable development in the region. The SEE candidate and potential candidate countries, see the integration an opportunity to enhance a peaceful development through economic, political and cultural co-operat ion within the region itself and with the EU member states.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Politika bujqësore dhe integrimit evropian, në Evropën Juglindore 2015 2015
  Vendet e rajonit të Evropës Juglindore (SEE) shprehën synimin e tyre për t’u integruar në Bashkimin Evropian (BE) në mënyrë që të krijojnë një rajon më të qëndrueshëm, më të bashkuar dhe më të begatë. procesi i integrimit në BE duhet të nxisë stabilitetin politik dhe zhvillimin socioekonomik dhe të qëndrueshëm në rajon. Kandidatët e SEE dhe vendet kandidate potenciale, e shohin integrimin si një mundësi për të nxitur një zhvillim paqësor nëpërmjet bashkëpunimit ekonomik, politik dhe kulturor si brenda rajonit ashtu edhe me shtetet anëtare të BE-së.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Политика на Зелениот климатски фонд за родови, еколошки и социјални прашања 2019
  Also available in:

  Зелениот климатски фонд (ЗКФ) се обидува да поттикне промена во парадигмата кон развој со ниски емисии и климатска отпорност, земајќи ги предвид потребите на земјите во развој кои се особено ранливи пред влијанијата на климатските промени. При спроведувањето на својот мандат, ЗКФ ефективно и правично ќе управува со еколошките и социјалните ризици и влијанија и ќе ги подобри исходите на сите активности финансирани од ЗКФ, при што ќе обезбеди еднакво учество на жени, млади луѓе и други малцинства и високо ранливи групи. Овој информативен леток е заеднички развиен од страна на Кабинетот на Заменик на Претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за економски прашања, во улога на Национален назначен орган за Зелениот климатски фонд и ФАО во рамки на проектот “Поддршка за управување со ефективен национален координативен механизам за Зелениот климатски фонд”. Тој има за цел да ги информира клучните национални засегнати страни (национални институции, владини агенции, приватниот сектор, граѓанското општество, академијата, меѓународните организации) во Република Северна Македонија, за Политиката на Зелениот климатски фонд за родови прашања, како и Еколошките и социјални гаранции (ESS) како група стандарди на ЗКФ кои треба да се применуваат при ангажирање на засегнатите страни во активностите поврзани со ЗКФ и развојот на проекти за финансирање преку Зелениот климатски фонд.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Agricultural Policy and European Integration in Southeastern Europe 2014 2014
  The countries of the Southeastern European (SEE) region pronounced their intention to move towards integration with the European Union (EU) in order to create a stable, united, and more prosperous region. The EU integration process should foster political stability and socio-economic and sustainable development in the region. The SEE candidate and potential candidate countries, see the integration an opportunity to enhance a peaceful development through economic, political and cultural co-operat ion within the region itself and with the EU member states.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Politika bujqësore dhe integrimit evropian, në Evropën Juglindore 2015 2015
  Vendet e rajonit të Evropës Juglindore (SEE) shprehën synimin e tyre për t’u integruar në Bashkimin Evropian (BE) në mënyrë që të krijojnë një rajon më të qëndrueshëm, më të bashkuar dhe më të begatë. procesi i integrimit në BE duhet të nxisë stabilitetin politik dhe zhvillimin socioekonomik dhe të qëndrueshëm në rajon. Kandidatët e SEE dhe vendet kandidate potenciale, e shohin integrimin si një mundësi për të nxitur një zhvillim paqësor nëpërmjet bashkëpunimit ekonomik, politik dhe kulturor si brenda rajonit ashtu edhe me shtetet anëtare të BE-së.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Политика на Зелениот климатски фонд за родови, еколошки и социјални прашања 2019
  Also available in:

  Зелениот климатски фонд (ЗКФ) се обидува да поттикне промена во парадигмата кон развој со ниски емисии и климатска отпорност, земајќи ги предвид потребите на земјите во развој кои се особено ранливи пред влијанијата на климатските промени. При спроведувањето на својот мандат, ЗКФ ефективно и правично ќе управува со еколошките и социјалните ризици и влијанија и ќе ги подобри исходите на сите активности финансирани од ЗКФ, при што ќе обезбеди еднакво учество на жени, млади луѓе и други малцинства и високо ранливи групи. Овој информативен леток е заеднички развиен од страна на Кабинетот на Заменик на Претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за економски прашања, во улога на Национален назначен орган за Зелениот климатски фонд и ФАО во рамки на проектот “Поддршка за управување со ефективен национален координативен механизам за Зелениот климатски фонд”. Тој има за цел да ги информира клучните национални засегнати страни (национални институции, владини агенции, приватниот сектор, граѓанското општество, академијата, меѓународните организации) во Република Северна Македонија, за Политиката на Зелениот климатски фонд за родови прашања, како и Еколошките и социјални гаранции (ESS) како група стандарди на ЗКФ кои треба да се применуваат при ангажирање на засегнатите страни во активностите поврзани со ЗКФ и развојот на проекти за финансирање преку Зелениот климатски фонд.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Agricultural Policy and European Integration in Southeastern Europe 2014 2014
  The countries of the Southeastern European (SEE) region pronounced their intention to move towards integration with the European Union (EU) in order to create a stable, united, and more prosperous region. The EU integration process should foster political stability and socio-economic and sustainable development in the region. The SEE candidate and potential candidate countries, see the integration an opportunity to enhance a peaceful development through economic, political and cultural co-operat ion within the region itself and with the EU member states.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Politika bujqësore dhe integrimit evropian, në Evropën Juglindore 2015 2015
  Vendet e rajonit të Evropës Juglindore (SEE) shprehën synimin e tyre për t’u integruar në Bashkimin Evropian (BE) në mënyrë që të krijojnë një rajon më të qëndrueshëm, më të bashkuar dhe më të begatë. procesi i integrimit në BE duhet të nxisë stabilitetin politik dhe zhvillimin socioekonomik dhe të qëndrueshëm në rajon. Kandidatët e SEE dhe vendet kandidate potenciale, e shohin integrimin si një mundësi për të nxitur një zhvillim paqësor nëpërmjet bashkëpunimit ekonomik, politik dhe kulturor si brenda rajonit ashtu edhe me shtetet anëtare të BE-së.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Политика на Зелениот климатски фонд за родови, еколошки и социјални прашања 2019
  Also available in:

  Зелениот климатски фонд (ЗКФ) се обидува да поттикне промена во парадигмата кон развој со ниски емисии и климатска отпорност, земајќи ги предвид потребите на земјите во развој кои се особено ранливи пред влијанијата на климатските промени. При спроведувањето на својот мандат, ЗКФ ефективно и правично ќе управува со еколошките и социјалните ризици и влијанија и ќе ги подобри исходите на сите активности финансирани од ЗКФ, при што ќе обезбеди еднакво учество на жени, млади луѓе и други малцинства и високо ранливи групи. Овој информативен леток е заеднички развиен од страна на Кабинетот на Заменик на Претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за економски прашања, во улога на Национален назначен орган за Зелениот климатски фонд и ФАО во рамки на проектот “Поддршка за управување со ефективен национален координативен механизам за Зелениот климатски фонд”. Тој има за цел да ги информира клучните национални засегнати страни (национални институции, владини агенции, приватниот сектор, граѓанското општество, академијата, меѓународните организации) во Република Северна Македонија, за Политиката на Зелениот климатски фонд за родови прашања, како и Еколошките и социјални гаранции (ESS) како група стандарди на ЗКФ кои треба да се применуваат при ангажирање на засегнатите страни во активностите поврзани со ЗКФ и развојот на проекти за финансирање преку Зелениот климатски фонд.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Agricultural Policy and European Integration in Southeastern Europe 2014 2014
  The countries of the Southeastern European (SEE) region pronounced their intention to move towards integration with the European Union (EU) in order to create a stable, united, and more prosperous region. The EU integration process should foster political stability and socio-economic and sustainable development in the region. The SEE candidate and potential candidate countries, see the integration an opportunity to enhance a peaceful development through economic, political and cultural co-operat ion within the region itself and with the EU member states.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.