Thumbnail Image

Упатства за добри практики за системи за собирање податоци за поддршка на одржлив слатководен и рекреативен риболов во регионот на Западен Балкан
Висер, T.A.M, Валбо-Јоргенсен, Џ. и Комо, В. 2021. Упатства за добри практики за системи за собирање на податоци за поддршка на одржлив слатководен и рекреативen риболов во регионот на Западен Балкан, Циркулар за рибарство и аквакултура бр. 1218. Будимпешта.Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Политика на Зелениот климатски фонд за родови, еколошки и социјални прашања 2019
  Also available in:

  Зелениот климатски фонд (ЗКФ) се обидува да поттикне промена во парадигмата кон развој со ниски емисии и климатска отпорност, земајќи ги предвид потребите на земјите во развој кои се особено ранливи пред влијанијата на климатските промени. При спроведувањето на својот мандат, ЗКФ ефективно и правично ќе управува со еколошките и социјалните ризици и влијанија и ќе ги подобри исходите на сите активности финансирани од ЗКФ, при што ќе обезбеди еднакво учество на жени, млади луѓе и други малцинства и високо ранливи групи. Овој информативен леток е заеднички развиен од страна на Кабинетот на Заменик на Претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за економски прашања, во улога на Национален назначен орган за Зелениот климатски фонд и ФАО во рамки на проектот “Поддршка за управување со ефективен национален координативен механизам за Зелениот климатски фонд”. Тој има за цел да ги информира клучните национални засегнати страни (национални институции, владини агенции, приватниот сектор, граѓанското општество, академијата, меѓународните организации) во Република Северна Македонија, за Политиката на Зелениот климатски фонд за родови прашања, како и Еколошките и социјални гаранции (ESS) како група стандарди на ЗКФ кои треба да се применуваат при ангажирање на засегнатите страни во активностите поврзани со ЗКФ и развојот на проекти за финансирање преку Зелениот климатски фонд.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Процедура „Без-приговор“ за Република Северна Македонија 2019
  Also available in:

  Процедура „Без-приговор“ за Република Северна Македонија e технички документ развиен во рамки на Проектот „Поддршка за управување со ефективен национален координативен механизам за Зелениот климатски фонд“, кој ги ангажираше сите релевантни засегнати страни во консултативни процеси со цел приоритизација на стратешките климатски инвестиции кои би се финансирале преку ЗКФ. Документот е изработен со техничка поддршка на ФАО и инпутот на техничкиот персонал на релевантните национални институции вклучени во дискусиите во текот на 2019 година, а особено благодарение на водството на Кабинетот на заменикот претседател на Владата на Република Северна Македонија задолжен за економски прашања и Министерството за животна средина и просторно планирање на Република Северна Македонија. Овој технички документ е средство со кое се зајакнува сопственоста од страна на државата за зголемен пристап до климатски финансии и за транспарентно и партиципативно техничко оценување на националните приоритети во ангажманот со Зелениот климатски фонд. Документот ќе служи на потребите на различните засегнати страни и ќе обезбеди насоки и сите потребни елементи за развој на предлози со висок квалитет во Република Северна Македонија за финансиска поддршка од Зелениот климатски фонд.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Прирачник за климатски инвестиции на приватниот сектор
  Зајакнување на националните капацитети за ублажување и адаптација кон климатските промени и финализирање на Работната програма за Зелениот климатски фонд на Република Северна Македонија
  2022
  Also available in:

  Овој прирачник го подготви Регионалната канцеларија на ФАО за Европа и Централна Азија, во рамките на проектот од Програмата за подготвеност и подготвителна поддршка на Зелениот климатски фонд „Зајакнување на националните капацитети за ублажување и адаптација кон климатските промени и финализирање на Работната програма за Зелениот климатски фонд на Република Северна Македонија“ како дел од системските напори на ФАО за поддршка на Република Северна Македонија во спроведување на националните заложби во контекст на Конвенцијата на Обединетите нации за климатски промени, фокусирајќи се особено на областите под мандатот на ФАО. Документот има за цел да даде насоки на државните институции, деловни асоцијации и организации, меѓународни организации, развојни и комерцијални банки и приватни компании за поголемо вклучување на приватниот сектор во климатски акции и инвестиции.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.