Thumbnail Image

Linjat guidë mbështetur në praktikat më të mira për sistemet e grumbullimit të të dhënave në mbështetje të peshkimit të qëndrueshëm në ujërat e brëndshme dhe atij çlodhës-argëtues, në rajonin e Ballkanit Perëndimor
Visser, T.A.M, Valbo-Jorgensen, J., Chomo, V. 2021. Linjat guidë mbështetur në praktikat më të mira për sistemet e grumbullimit të të dhënave në mbështetje të peshkimit të qëndrueshëm në ujërat e brëndshme dhe atij çlodhës-argëtues, në rajonin e Ballkanit Perëndimor. FAO Qarkorja për peshkatari dhe kulturat ujore Nr. C1218. Budapest, FAO.Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Krijimi dhe kujdesimi për kulturat pyjore 2018
  Also available in:

  Qëllimi i kësaj Fletëpalosje është fuqizimi i kompetencës së profesionistëve pyjor në fushën e krijimit dhe kujdesimit të kulturave pyjore, duke ofruar praktika të mira për krijim dhe kujdesim. Përfitimet më të mëdha prej këtij materiali janë: kontribut në zbatimin e politikave kombëtare për zhvillim të qëndrueshëm, kontribut në zbutjen e varfërisë në zonat rurale; rritjen e furnizimit me lëndë druri dhe produkte të tjera pyjore së bashku me shërbime nga pyjet e menaxhuara mirë; rritjen e kontributit të sektorit pyjor në ekonominë e vendit; shërbime pyjore moderne dhe teknikisht më të forta drejt mbështetjes së zhvillimit të qëndrueshëm të pyjeve publike dhe private; pjesëmarrje më e gjerë e publikut në zhvillim dhe zbatim të politikave, ruajtje të pyjeve, ujërave dhe biodiversitetit që ndërlidhen me ekosistemet pyjore. Fletëpalosja paraqet praktikat e mira për krijimin dhe kujdesimin ndaj kulturave pyjore, me këshilla për elaborimin e një plani për mbjellje, për llojet dhe trajtimin e fidanëve para mbjelljes, teknikat e mbjelljes së bashku me densitetin dhe gjeometrinë, siguria profesionale dhe organizimi i mbjelljes si dhe pajisjet e nevojshme të punës
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Menaxhimi i integruar i dëmtuesve dhe sëmundjeve kryesore tek hardhia e rrushit, speci dhe domatja në Maqedoninë e Veriut
  Mbështetje për përmirësim të mbikëqyrjes nacionale të dëmtuesve tek bimët dhe sistemit të certifikimit fitosanitar (TCP/RER/3705).
  2020
  Also available in:

  Ky doracak mbi menaxhimin e integruar të dëmtuesve dhe sëmundjeve kryesore tek hardhia e rrushit, speci dhe domatja në Maqedoninë e Veriut u përgatit nga Zyra Rajonale e Organizatës së Ushqimit dhe Bujqësisë e Kombeve të Bashkuara (FAO) për Evropën dhe Azinë Qendrore, në kuadër të projektit rajonal për ndihmë teknike që ka për qëllim forcimin e kapaciteteve të shtatë vendeve në fushën e mbrojtjes së bimëve “Mbështetje e rritjes së cilësisë të mbikëqyrjes së dëmtuesve tek bimët dhe sistemet e ceritifikimit fitosanitar në nivel nacional” (TCP/RER/3705). Ky dokument u përpilua në kuadër të zbatimit të aktiviteteve të projektit dedikuar rritjes së kapaciteteve nacionale për mbrojtje të kulturave me rëndësi më të madhe ekonomike në Maqedoninë e Veriut nga dëmtuesit e bimëve, me koordinim të përgjithshëm të Z. Piotr Vlodarcik, nëpunës për bujqësinë pranë Zyrës Rajonale të FAO-s për Evropën dhe Azinë Qendrore dhe udhëheqës teknik i këtij projekti.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Doracak për aktivitetet e Organit Kombëtar të Emëruar për Fondin e Gjelbër Klimatik 2019
  Also available in:

  Doracaku pёr aktivitetet e Organit Kombёtar tё Emёruar pёr Fondin e Gjelbёr Klimatik u pёrgatit nga Zyra Rajonale e FAO-s për Evropën dhe Azinë Qendrore, nën udhëheqje të Kabinetit të Zëvendës-kryeministrit të Republikës së Maqedonisë së Veriut për Çështje Ekonomike si Organ Kombëtar i Emëruar për Fondin e Gjelbër Klimatik (GCF). Ky Doracak ka për qëllim të udhëzojë Organin Kombëtar të Emëruar (OKE) për bashkëpunim me Fondin e Gjelbër Klimatik (GCF) lidhur me punën që bën dhe rolin që ka në lehtësimin e zbatimit të aktiviteteve që kanë të bëjnë me ndryshimet klimatike në Maqedoninë e Veriut. Ky Doracak prezanton të dhënat kryesore lidhur me mënyrën e qasjes tek GCF, proceset e fondit, fushat e investimit dhe kriteret. Në të shpjegohen rolet e OKE, qëllimi i mekanizmit kombëtar për koordinim dhe përgjegjësitë që kanë anëtarët e tij. Gjithashtu, këtu jepet udhëzim hap-pas-hapi lidhur me procedurën e mos-kundërshtimit dhe programimit në vend.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.