Thumbnail Image

Integrated pest management of major diseases and pests in grapevine, tomato and pepper production in the Republic of North Macedonia

Support for the enhancement of national plant pest surveillance and phytosanitary certification systems (TCP/RER/3705).


FAO. 2020. Integrated pest management of major pests and diseases of grapevine, pepper and tomato in North Macedonia - - Support for the enhancement of national plant pest surveillance and phytosanitary certification systems (TCP/RER/3705). Budapest.
Also available in:

Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Inspector’s manual on specific pest surveys 2020
  The “Inspector’s manual on specific pest surveys” was developed by the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) Regional Office for Europe and Central Asia (REU), under the projects “Strengthening capacities of the national phytosanitary control services in four Eastern European countries” (TCP/RER/3503) and “Support for the enhancement of national plant pest surveillance and phytosanitary certification systems” (TCP/RER/3705). The manual aims at strengthening the national capacity of the Republic of Moldova to protect its territory and key crops from some of the most economically important plant pests in Moldova, as well as on the methods of their control, taking into account not only the effectiveness of the measures undertaken, but also protection of the surrounding natural environment and health of the consumers.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Интегрална заштита на виновата лоза, пиперката и доматот од позначајните штетници и болести во Северна Македонија
  Поддршка за подобрување на националниот надзор на штетници кај растенијата и системот за фитосанитарна сертификација (TCP/RER/3705)
  2020
  Also available in:

  Прирачникот за интегрална заштита на виновата лоза, пиперката и доматот од позначајните штетници и болести во Северна Македонија е изготвен од Регионалната канцеларија за Европа и Централна Азија на Организацијата за храна и земјоделство на Обединетите нации (ФАО), во рамки на регионалниот проект за техничка поддршка чија цел е зајакнување на капацитетите на седум земји во областа на заштитата на растенијата „Поддршка за подобрување на националниот надзор на штетници кај растенијата и системот за фито-санитарна сертификација“ (TCP/RER/3705). Документот е изработен во контекст на спроведувањето на активностите на проектот наменет за зајакнување на националните капацитети за заштита од растителни штетници на некои од економски најзначајните култури во Северна Македонија.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Menaxhimi i integruar i dëmtuesve dhe sëmundjeve kryesore tek hardhia e rrushit, speci dhe domatja në Maqedoninë e Veriut
  Mbështetje për përmirësim të mbikëqyrjes nacionale të dëmtuesve tek bimët dhe sistemit të certifikimit fitosanitar (TCP/RER/3705).
  2020
  Also available in:

  Ky doracak mbi menaxhimin e integruar të dëmtuesve dhe sëmundjeve kryesore tek hardhia e rrushit, speci dhe domatja në Maqedoninë e Veriut u përgatit nga Zyra Rajonale e Organizatës së Ushqimit dhe Bujqësisë e Kombeve të Bashkuara (FAO) për Evropën dhe Azinë Qendrore, në kuadër të projektit rajonal për ndihmë teknike që ka për qëllim forcimin e kapaciteteve të shtatë vendeve në fushën e mbrojtjes së bimëve “Mbështetje e rritjes së cilësisë të mbikëqyrjes së dëmtuesve tek bimët dhe sistemet e ceritifikimit fitosanitar në nivel nacional” (TCP/RER/3705). Ky dokument u përpilua në kuadër të zbatimit të aktiviteteve të projektit dedikuar rritjes së kapaciteteve nacionale për mbrojtje të kulturave me rëndësi më të madhe ekonomike në Maqedoninë e Veriut nga dëmtuesit e bimëve, me koordinim të përgjithshëm të Z. Piotr Vlodarcik, nëpunës për bujqësinë pranë Zyrës Rajonale të FAO-s për Evropën dhe Azinë Qendrore dhe udhëheqës teknik i këtij projekti.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Inspector’s manual on specific pest surveys 2020
  The “Inspector’s manual on specific pest surveys” was developed by the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) Regional Office for Europe and Central Asia (REU), under the projects “Strengthening capacities of the national phytosanitary control services in four Eastern European countries” (TCP/RER/3503) and “Support for the enhancement of national plant pest surveillance and phytosanitary certification systems” (TCP/RER/3705). The manual aims at strengthening the national capacity of the Republic of Moldova to protect its territory and key crops from some of the most economically important plant pests in Moldova, as well as on the methods of their control, taking into account not only the effectiveness of the measures undertaken, but also protection of the surrounding natural environment and health of the consumers.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Интегрална заштита на виновата лоза, пиперката и доматот од позначајните штетници и болести во Северна Македонија
  Поддршка за подобрување на националниот надзор на штетници кај растенијата и системот за фитосанитарна сертификација (TCP/RER/3705)
  2020
  Also available in:

  Прирачникот за интегрална заштита на виновата лоза, пиперката и доматот од позначајните штетници и болести во Северна Македонија е изготвен од Регионалната канцеларија за Европа и Централна Азија на Организацијата за храна и земјоделство на Обединетите нации (ФАО), во рамки на регионалниот проект за техничка поддршка чија цел е зајакнување на капацитетите на седум земји во областа на заштитата на растенијата „Поддршка за подобрување на националниот надзор на штетници кај растенијата и системот за фито-санитарна сертификација“ (TCP/RER/3705). Документот е изработен во контекст на спроведувањето на активностите на проектот наменет за зајакнување на националните капацитети за заштита од растителни штетници на некои од економски најзначајните култури во Северна Македонија.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Menaxhimi i integruar i dëmtuesve dhe sëmundjeve kryesore tek hardhia e rrushit, speci dhe domatja në Maqedoninë e Veriut
  Mbështetje për përmirësim të mbikëqyrjes nacionale të dëmtuesve tek bimët dhe sistemit të certifikimit fitosanitar (TCP/RER/3705).
  2020
  Also available in:

  Ky doracak mbi menaxhimin e integruar të dëmtuesve dhe sëmundjeve kryesore tek hardhia e rrushit, speci dhe domatja në Maqedoninë e Veriut u përgatit nga Zyra Rajonale e Organizatës së Ushqimit dhe Bujqësisë e Kombeve të Bashkuara (FAO) për Evropën dhe Azinë Qendrore, në kuadër të projektit rajonal për ndihmë teknike që ka për qëllim forcimin e kapaciteteve të shtatë vendeve në fushën e mbrojtjes së bimëve “Mbështetje e rritjes së cilësisë të mbikëqyrjes së dëmtuesve tek bimët dhe sistemet e ceritifikimit fitosanitar në nivel nacional” (TCP/RER/3705). Ky dokument u përpilua në kuadër të zbatimit të aktiviteteve të projektit dedikuar rritjes së kapaciteteve nacionale për mbrojtje të kulturave me rëndësi më të madhe ekonomike në Maqedoninë e Veriut nga dëmtuesit e bimëve, me koordinim të përgjithshëm të Z. Piotr Vlodarcik, nëpunës për bujqësinë pranë Zyrës Rajonale të FAO-s për Evropën dhe Azinë Qendrore dhe udhëheqës teknik i këtij projekti.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Inspector’s manual on specific pest surveys 2020
  The “Inspector’s manual on specific pest surveys” was developed by the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) Regional Office for Europe and Central Asia (REU), under the projects “Strengthening capacities of the national phytosanitary control services in four Eastern European countries” (TCP/RER/3503) and “Support for the enhancement of national plant pest surveillance and phytosanitary certification systems” (TCP/RER/3705). The manual aims at strengthening the national capacity of the Republic of Moldova to protect its territory and key crops from some of the most economically important plant pests in Moldova, as well as on the methods of their control, taking into account not only the effectiveness of the measures undertaken, but also protection of the surrounding natural environment and health of the consumers.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Интегрална заштита на виновата лоза, пиперката и доматот од позначајните штетници и болести во Северна Македонија
  Поддршка за подобрување на националниот надзор на штетници кај растенијата и системот за фитосанитарна сертификација (TCP/RER/3705)
  2020
  Also available in:

  Прирачникот за интегрална заштита на виновата лоза, пиперката и доматот од позначајните штетници и болести во Северна Македонија е изготвен од Регионалната канцеларија за Европа и Централна Азија на Организацијата за храна и земјоделство на Обединетите нации (ФАО), во рамки на регионалниот проект за техничка поддршка чија цел е зајакнување на капацитетите на седум земји во областа на заштитата на растенијата „Поддршка за подобрување на националниот надзор на штетници кај растенијата и системот за фито-санитарна сертификација“ (TCP/RER/3705). Документот е изработен во контекст на спроведувањето на активностите на проектот наменет за зајакнување на националните капацитети за заштита од растителни штетници на некои од економски најзначајните култури во Северна Македонија.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Menaxhimi i integruar i dëmtuesve dhe sëmundjeve kryesore tek hardhia e rrushit, speci dhe domatja në Maqedoninë e Veriut
  Mbështetje për përmirësim të mbikëqyrjes nacionale të dëmtuesve tek bimët dhe sistemit të certifikimit fitosanitar (TCP/RER/3705).
  2020
  Also available in:

  Ky doracak mbi menaxhimin e integruar të dëmtuesve dhe sëmundjeve kryesore tek hardhia e rrushit, speci dhe domatja në Maqedoninë e Veriut u përgatit nga Zyra Rajonale e Organizatës së Ushqimit dhe Bujqësisë e Kombeve të Bashkuara (FAO) për Evropën dhe Azinë Qendrore, në kuadër të projektit rajonal për ndihmë teknike që ka për qëllim forcimin e kapaciteteve të shtatë vendeve në fushën e mbrojtjes së bimëve “Mbështetje e rritjes së cilësisë të mbikëqyrjes së dëmtuesve tek bimët dhe sistemet e ceritifikimit fitosanitar në nivel nacional” (TCP/RER/3705). Ky dokument u përpilua në kuadër të zbatimit të aktiviteteve të projektit dedikuar rritjes së kapaciteteve nacionale për mbrojtje të kulturave me rëndësi më të madhe ekonomike në Maqedoninë e Veriut nga dëmtuesit e bimëve, me koordinim të përgjithshëm të Z. Piotr Vlodarcik, nëpunës për bujqësinë pranë Zyrës Rajonale të FAO-s për Evropën dhe Azinë Qendrore dhe udhëheqës teknik i këtij projekti.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.