Thumbnail Image

Udhëzues për Garantimin e Barazisë Gjinore gjatë Procesit të Regjistrimit të Tokës në Evropën Juglindore 2021


GIZ dhe FAO. 2021. Udhëzues për Garantimin e Barazisë Gjinore gjatë Procesit të Regjistrimit të Tokës në Evropën Juglindore 2021. Romë.Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Aspekti gjinor, mjetet për jetesë dhe pylltaria
  Vlerësim i çështjeve gjinore në pylltarinë e Kosovës
  2017
  Also available in:

  Qëllim kryesor i këtij hulumtimi është që ta identifikojë dhe ta analizojë rolin e grave dhe të burrave në sektorin e pylltarisë në Kosovë, si dhe shfrytëzimin dhe pronësinë ndaj pyjeve nga ana e grave dhe burrave. Ky raport gjithashtu ka për qëllim që të analizojë çështjet gjinore në kuadër të kornizës ligjore dhe të politikave institucionale, që qeverisin me menaxhimin pyjor, në mënyrë që të sigurohen rekomandimet se si të integrohen më efektshëm çështjet gjinore në politikat pyjore në Kosovë. Ky hulumtim është pjesë e projektit të quajtur “Mbështetje e zbatimit të politikave dhe strategjisë pyjore në Kosovë“ (GCP/KOS/005/FIN), financuar nga Finlanda, i cili synon rritjen e kontributit të sektorit pyjor në ekonominë kombëtare përmes shfrytëzimit të qëndrueshëm të burimeve pyjore, duke marrë parasysh pylltarinë shumëdimensionale dhe duke përfshirë përfitimin ekonomik, social dhe mjedisor si dhe kontributin në zbutjen e ndryshimit klimatik. Ky studim tregon një qasje të limituar të grave në krahasim me burrat, në vendimmarrje dhe në informacione, por edhe të drejtat e pazgjidhura pronësore të grave. Përveç kësaj, shkalla e lartë e papunësisë është pengesë kryesore të cilën e identifikuan anëtarët e komunitetit rural, dhe këtë veçanërisht gratë. Ky raport gjithashtu i thekson interesat e grave rurale që t’i përmirësojnë shkathtësitë e veta të vjeljes dhe të grumbullimit, përpunimit dhe shitjes së produkteve pyjore jo-drusore (PPJD). Rrjedhimisht, raporti e tregon rëndësinë e përmirësimit të qasjes së grave në informacione, në zhvillimin e kapaciteteve dhe përfshirjen në vendimmarrje. Raporti përfundon duke theksuar se PPJD-të kanë potencial të madh në zvogëlimin e varfërisë dhe të pasigurisë për gjetjen e ushqimit në rajonet në të cilat është bërë studimi, veçanërisht kur mbështeten edhe gratë edhe burrat në mënyrë efikase.
 • Thumbnail Image
  Book (series)
  Udhëzues ligjor për konsolidimin e tokës
  Bazuar në praktikat rregullative në Evropë
  2022
  Konsolidimi i tokës është instrument tejet i efektshëm i menaxhimit të tokës që mundëson përmirësimin e strukturës së pronave bujqësore dhe fermave, çfarë e ngrit efikasitetin ekonomik dhe social të tyre dhe u sjell dobi si bartësve të të drejtave, ashtu edhe shoqërisë në përgjithësi. Meqë konsolidimi i tokës i jep qarkullim pronësisë së tokës dhe të drejtave të tjera të tokës, ai po ashtu e mundëson ndarjen e zonave të reja me destinime të veçanta përveç bujqësisë, si për shembull për infrastrukturë publike apo mbrojtje dhe restaurim të natyrës. Nga përvoja me projektet në shtetet anëtare FAO ka mësuar se instrumentet e konsolidimit të tokës e bëjnë të domosdoshme një rregullore ligjore të shtjelluar në mënyrë të thukët dhe të integruar në kornizën ligjore kombëtare. Konsolidimi i tokës është procedurë e rregulluar me ligj që udhëhiqet nga një organ publik dhe që përdoret për ta përshtatur strukturën e pronave në zonat rurale përmes një rindarjeje gjithëpërfshirëse të parcelave, të bashkërenduar midis pronarëve dhe shfrytëzuesve të tokave, për ta reduktuar copëzimin e tokave, për ta lehtësuar zgjerimin e fermave dhe/ose për t'i arritur objektivat e tjera publike, përfshirë restaurimin e natyrës dhe ndërtimin e infrastrukturës. Ky udhëzues ligjor ofron udhëzime të hollësishme lidhur me çështjet legjislative që kanë të bëjnë me konsolidimin e tokës në mënyra që përputhen me Udhëzimet Vullnetare për Qeverisjen e Përgjegjshme të Zotërimit të Tokës, Peshkatarisë dhe Pyjeve në kontekstin e Sigurisë Kombëtare të Ushqimit dhe të drejtës ndërkombëtare për të drejtat e njeriut. Ai përqendrohet në konsolidimin e tokës në zonat rurale dhe bazohet në praktikat e mira legjislative rajonale në konsolidimin e tokës në Evropë.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Procedura e Mos-kundërshtimit për Projektet e Fondit të Gjelbër Klimatik në Republikën e Maqedonisë së Veriut - Informator 2019
  Also available in:

  Fondi i Gjelbër Klimatik (GCF) është fond i ri global krujuar nga vendet anëtare të Konventës së Kombeve të Bashkuara mbi Ndryshimet Klimatike (UNFCCC), për të mbështetur përpjekjet e vendeve në zhvillim gjatë trajtimit të sfidave që vijnë nga ndryshimet klimatike. GCF ka për qëllim të promovojë zhvendosje të paradigmës drejt uljes së emetimeve dhe drejt një zhvillimi të qëndrueshëm klimatik, duke trajtuar nevojat e vendeve që janë në veçanti të ndjeshme ndaj ndikimeve të ndryshimeve klimatike. Parimi i Pronësisë së Vendit është thelbësor në punën që bën Fondi i Gjelbër Klimatik në botën në zhvillim. Fondi gjithashtu e ka parasysh që pronësia e vendit është një proces i vazhdueshëm, nuk është një gjendje e fiksuar dhe që Organet Kombëtare të Emëruara (OKE) luajnë rol thelbësor në nxitjen e zhvillimit institucional dhe përfshirjen e palëve me interes për formim të mekanizmave efektivë që trajtojnë çështjet e ndryshimeve klimatike. Kjo broshurë informative është përpiluar bashkërisht nga Kabineti i Zëvendës Kryeministrit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut përgjegjës për çështjet ekonomike, në rolin e Organit Kombëtar të Emëruar për Fondin e Gjelbër Klimatik dhe FAO, në kuadrin e projektit “Mbështetja e menaxhimit të një mekanizmi kombëtar efektiv koordinues për Fondin e Gjelbër Klimatik”. Ajo ka për qëllim të informojë palët kryesore kombëtare me interes (institucionet kombëtare, agjencitë qeveritare, sektorin privat, shoqërinë civile, akademinë, organizatat ndërkombëtare) në Republikën e Maqedonisë së Veriut mbi aspektet kryesore të parimit të GCF lidhur me pronësinë e vendit, ciklin e miratimit të projektit për GCF.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.