Thumbnail Image

ການເກັບຂໍ້ມູນໄກ້ເວລາຈິງການລະບາດຂອງພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້

ພາກສ່ວນຂອງການບໍລິການຂໍ້ມູນພູມອາກາດສຳລັບກະສິກຳໃນລາວ, LaCSA

Also available in:

Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  ການເກັບກຳຂໍ້ມູນການປູກຝັງໃນຕົວຈິງ
  ສ່ວນໜຶ່ງຂອງການບໍລິການຂໍ້ມູນອຸຕຸກະເສດ, LaCSA
  2022
  Also available in:

  ແຜ່ນພັບດັ່ງກ່າວນຳສະເໜີເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ໃນການບໍລິການດ້ານດິນຟ້າອາກາດຂອງລາວເພື່ອການກະເສດ (LaCSA) ເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນກະສິກຳແບບໃກ້ເວລາຈິງ. ພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມືກັບ FAO, ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງ LaCSA ເພື່ອຜະລິດການບໍລິການດິນຟ້າອາກາດ ສໍາລັບຊາວກະສິກອນ ໃນໄລຍະປະຈໍາອາທິດ ແລະ ປະຈໍາເດືອນ. ຂໍ້ມູນການກະເສດໃກ້ກັບເວລາຈິງລວມມີການຫວ່ານກ້າ, ການອອກດອກ, ການເກັບກ່ຽວ ແລະ ຂໍ້ມູນສັດຕູພືດ ແລະ ພະຍາດພືດ. ຮູບແບບການປ້ອນຂໍ້ມູນ ແລະ ບົດລາຍງານເຫດການກໍ່ຖືກນຳສະເໜີ. ນອກຈາກນັ້ນ, ແຜ່ນພັບດັ່ງກ່າວຍັງອະທິບາຍວ່າ ເຄື່ອງມືໃໝ່ນີ້ຊ່ວຍໃນການຄຸ້ມຄອງການປູກພືດແບບຍຸດທະສາດ, ປັບປຸງຄວາມອາດສາມາດຂອງຊາວກະສິກອນໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ, ແລະ ໝູນໃຊ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການປູກຝັງຢ່າງຕັ້ງໜ້າ. ສຸດທ້າຍ, ເອກະສານສະບັບນີ້ ໄດ້ອະທິບາຍວ່າ ໜ່ວຍງານຂອງລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ NGO ລະດັບຊາດ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນທີ່ເຮັດວຽກສົ່ງເສີມກະສິກຳ ສາມາດນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນນີ້ເຂົ້າໃນໂຄງການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ການພັດທະນາຊົນນະບົດ.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  ການບໍລິການຂໍໍ້ມູນອຸຕຸກະເສດໃນປະເທດລາວ (LaCSA) 2021
  Also available in:

  ໂຄງການ “ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການຕິດຕາມສະພາບອຸຕຸກະເສດ (SAMIS) ເພື່ອຊ່ວຍໃນການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານຢູ່ ສປປ ລາວ” ມີຈຸດປະສົງໃນການອອກອາກາດຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການເຕືອນໄພອາກາດລ່ວງໜ້າໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຢ່າງກວ້າງຂວາງຜ່ານທາງເວັບໄຊທ໌. ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງຕໍ່ຂະແໜງກະສິກຳ ໃນທົ່ວປະເທດເຊິ່ງເກີດຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມກະທັນຫັນ, ໄພແຫ້ງແລ້ງ, ພະຍາດພືດ ແລະ ໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ. ເພື່ອຕອບໂຕ້ກັບຄວາມສ່ຽງຂອງໄພພິບັດ, ການພະຍາກອນອາກາດປະຈຳວັນ, ອາທິດ ແລະ ປະຈຳເດືອນ ແລະ ການເຕືອນໄພອາກາດລ່ວງໜ້າ ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ ເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ຊາວກະສິກອນຮູ້ທັນເວລາ. ການອອກອາກາດກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງຂອງການພະຍາກອນອາກາດຈະເປັນປະໂຫຍດໂດຍກົງຕໍ່ຊາວກະສິກອນເຊິ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຜົນລະປູກຂອງຊາວກະສິກອນ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ຊາວກະສິກອນສາມາດເຂົ້າເຖິງການພະຍາກອນອາກາດໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງຜ່ານທາງເວບໄຊທ໌.
 • Thumbnail Image
  Booklet
  ສ້້າງຄວາມເຂັ້້ມແຂງໃຫ້້ແກ່່ໄວໜຸ່່ມເພື່່ອກະຕຸ້້ນລະບົົບກະສິິກຳຳສະໜອງອາຫານ ໃນສປປລາວ: ເລື່່ອງເລົ່່າຈາກຜູ້້ປະກອບການກະສິິກຳຳ ໜຸ່່ມ 2022
  Also available in:

  ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ແຫ່ງ ສະຫະປະຊາຊາດ (FAO) ຮ່ວມມືກັບ ລັດຖະບານ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍ ການລົງທຶນທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ທາງດ້ານກະສິກຳ ແລະ ລະບົບສະບຽງອາຫານ ໃນປະເທດ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແນວທາງການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງສະມາຄົມອາຊຽນ. ໃນຄໍາແນະນໍາດ້ານອາຫານ, ກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ (ASEAN RAI). ການ​ຮ່ວມ​ມື​ນີ້​ລວມມີ, ສະໜັບສະໜູນ​ລັດຖະບານ​ໃນ​ການ​ເສີມ​ຂະຫຍາຍ​ສະພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ທີ່​ອຳນວຍ​ຄວາມ​ສະດວກ​ໃຫ້​ແກ່ RAI, ​ເພີ່ມ​ທະວີ​ການ​ສ້າງ​ກຳລັງ​ແຮງ​ໃຫ້​ແມ່ຍິງ ​ແລະ ອົງການ​ຊາວ​ໜຸ່ມ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ ​ແລະ ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດຈາກ RAI ​ແລະ ຍົກ​ສູງ​ຄວາມ​ຮັບ​ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບ RAI ​ແລະ ບົດບາດ​ສຳຄັນ​ຂອງ​ຊາວ​ໜຸ່ມ ​ແລະ ​ແມ່ຍິງ. ເພື່ອສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນເຖິງວິທີການສົ່ງເສີມໃຫ້ໄວໜຸ່ມລົງທຶນໃນກະສິກຳ ແລະ ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມສຳຄັນ ແລະ ໂອກາດທີ່ຂະ ແໜງການດັ່ງກ່າວສາມາດສະເໜີໃຫ້ໄດ້, ອົງການ FAO ໄດ້ສຳພາດຊາວໜຸ່ມລາວ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສາມາ

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.