Thumbnail Image

ການວາງແຜນຍຸດທະສາດອະນາຄົດລະດັບບ້ານ ການເຊື່ອມໂຍງວິທີການວິເຄາະສະພາບການໃນອະນາຄົດໃນການວາງແຜນ ຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ (pFALUPAM)

ສ່ວນໜຶ ່ ງຂອງລະບບຖານຂ ົ ໍມ້ ູນຊບພະຍາກອນດ ັ ນ ິ (LRIMS)

Also available in:

Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  ປື້ມແຜນທີ່ພູມອາກາດ ແລະ ອຸຕຸກະເສດ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 2022
  Also available in:

  ປຶ້ມແຜນທີ່ສະບັບນີ້ ແມ່ນການສຶກສາສະພາບອາກາດ ແລະ ສະພາບອາກາດທາງກະສິກໍາ ຢູ່ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໄລຍະ 1990-2019 ໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນການສັງເກດການໃນໄລຍະຍາວທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງ. ມັນໄດ້ຖືເປັນຜົນຜະລິດສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງການ “ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການຕິດຕາມສະພາບອຸຕຸກະເສດ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານຢູ່ ສປປ ລາວ” ເພື່ອແນໃສ່ສະໜັບສະໜູນການບັນລຸເປົ້າໝາຍບູລິມະສິດຂອງລັດຖະບານລາວ, ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ 9 (2021-2025). ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ (ກອຕທ) ເປັນອັງການຫຼັກທີ່ຮັບຜິດຊອບຖານຂໍ້ມູນສະພາບອາກາດແຫ່ງຊາດ ແລະ ຜະລິດສະຖິຕິສະພາບອາກາດ. ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ (ຄພດກ) ຍັງໄດ້ສະໜອງຄວາມຊຳນານໃນການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ມີຄວາມລະອຽດຂັ້ນສູງ. ປຶ້ມແຜນທີ່ສະບັບນີ້ນໍາສະເຫນີຜົນໄດ້ຮັບຂອງວຽກງານທີ່ດໍາເນີນໂດຍອົງການຈັດຕັ້ງເຫຼົ່ານີ້. ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວອະທິບາຍລະອຽດກ່ຽວກັບສະພາບອາກາດຂອງປະເທດ ແລະ ວີທີການທີ່ອາກາດມີການປ່ຽນແປງໃນໄລຍະ 30 ປີຜ່ານມາ.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  ການວາງແຜນຍຸດທະສາດອະນາຄົດການສ້າງແຜນທີ່ເລື່ອງລາວຂອງພືດ ແລະ ແນວທາງທີ່ທົນທານຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
  ສ່ວນໜຶ່ງຂອງລະບົບຖານຂໍ້ມູນຊັບພະຍາກອນດິນ (LRIMS)
  2022
  Also available in:

  ການຄາດການລ່ວງຫນ້າທາງດ້ານຍຸດທະສາດ ແມ່ນຄວາມສາມາດໃນການຄາດຄະເນ ຫຼື ການປະຕິບັດຂອງການຄາດຄະເນສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ ຫຼື ຕ້ອງການໃນອະນາຄົດ. ການຄາດການໃຊ້ວິທີການຫຼາຍໆຢ່າງ, ເຊັ່ນການສະແກນຂອບເຂດສໍາລັບການປ່ຽນແປງທີ່ເກີດຂື້ນ, ການວິເຄາະທ່າອ່ຽງທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງ ແລະ ການພັດທະນາຫຼາຍໆສະຖານະການ, ເພື່ອເປີດເຜີຍ ແລະ ປຶກສາຫາລືແນວຄວາມຄິດທີ່ເປັນປະໂຫຍດກ່ຽວກັບອະນາຄົດ. ມັນເປັນວິທີການທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມສົມເຫດສົມຜົນຂອງອະນາຄົດ, ການເຂົ້າໃຈການຂັບເຄື່ອນຂອງການປ່ຽນແປງທີ່ຢູ່ນອກການຄວບຄຸມຂອງຕົນ, ແລະ ການກະກຽມສໍາລັບສິ່ງທີ່ອາດຈະນໍາໄປສູ່ຄວາມສໍາເລັດ ຫຼື ຄວາມລົ້ມເຫຼວ. ເປົ້າໝາຍຂອງຂະບວນການນີ້ປະກອບດ້ວຍການພັດທະນາບົດບັນຍາຍກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ. ການກະກຽມບົດບັນຍາຍທາງດ້ານນະໂຍບາຍ ແມ່ນໄດ້ຮັບຮູ້ບັນດາພະນັກງານຂອງກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ (ຄພດກ) ແລະ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ (ສຄກປ) ເພື່ອນຳສະເໜີແນວຄວາມຄິດ ແລະ ວິທີການທີ່ສຳຄັນກ່ຽວກັບການສື່ສານທາງວິທະຍາສາດ ໂດຍການສ້າງແຜນທີ່ເລົ່າເລື່ອງລາວ, ນຳສະເໜີການວິເຄາະທາງພື້ນທີ່ໃນຜູ້ໃຊ້ແບບລັກສະນະທີ່ເປັນມິດ, ແລະ ຄໍາແນະນໍານະໂຍບາຍທີ່ມີທົນທານຕໍ່ຫຼັກຖານໃນອະນາຄົດ. ບົດບັນຍາຍແມ່ນການວິເຄາະລະອຽດກ່ຽວກັບສະພາບການຜະລິດສາລີ, ມັນຕົ້ນ, ກາເຟ ແລະ ກ້ວຍໃນປະຈຸບັນ, ພ້ອມທັງຄາດຄະເນການພັດທະນາຂອງລະບົບກະສິກຳໃນອະນາຄົດ. ຄໍາແນະນໍາດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ການກະທໍາທີ່ແນະນໍາໃນເອກະສານສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ສ້າງນະໂຍບາຍສ້າງລະບົບການຜະລິດທີ່ທົນທານຕໍ່ຫຼັກຖານໃນອະນາຄົດ.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  ແຜນທີ່ປົກຫຸ້ມທີ່ດິນກະສິກຳຢູ່ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ
  ສ່ວນໜຶ່ງຂອງວຽກງານຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຊັບພະຍາກອນທີ່ດິນ (LRIMS)
  2021
  Also available in:
  No results found.

  ແຜນພັບດັ່ງກ່າວນໍາສະເໜີກິດຈະກຳ ຂອງອົງປະກອບທີສອງຂອງໂຄງການ “ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບອຸຕຸກະເສດ (SAMIS) ເພື່ອປັບປຸງການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຄໍ້າປະກັນທາງດ້ານດ້ານສະບຽງອາຫານຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ”. ໂດຍການຮ່ວມມືກັບກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ (ຄພດກ) ພາຍໃຕ້ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ (ກປມ), ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການເງິນຈາກອົງການ FAO ປະຈໍາປະເທດລາວ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນດ້ານເຕັກນິກຈາກຊ່ຽວຊານສາກົນ FAO, ໄດ້ຜະລິດແຜນທີ່ປົກຄຸມທີ່ດິນກະສິກຳແຫ່ງຊາດຄັ້ງທຳອິດໃນປະເທດ. ມັນໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນໂດຍການນຳໃຊ້ວິທີການຮຽນຮູ້ກົນໄກປ່າໄມ້ແບບສຸ່ມເພື່ອ ກຳນົດການນຳໃຊ້ທີ່ດິນທີ່ແຕກຕ່າງຈາກພາບຖ່າຍດາວທຽມ ແລະ ທັງໃນດ້ານມາດຕະຖານເຕັກນິກ ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງ, ທັນສະໄຫມ. ແຜນທີ່ປະກອບມີລະບົບການຜະລິດທີ່ສຳຄັນຂອງ ສປປ ລາວ, ລວມທັງການເຮັດໄຮ່ເລື່ອນລອຍ. ໃນສະບັບທີ່ເປີດໂຕຄັ້ງທໍາອິດ, ການປົກຫຸ້ມຂອງທີ່ດິນຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນ: ຮູບນາເຂົ້າ, ການປູກພືດປະຈຳປີ, ການກະເສດຢູ່ເຂດເນີນສູງ (ການເຮັດໄຮ່ເລື່ອນລອຍ), ສາລີ, ມັນຕົ້ນ, ອ້ອຍ, ການປູກຊາ, ສວນກາເຟ, ໄມ້ປະດັບ ແລະ ສວນປູກພືດອື່ນໆ, ຄວາມເບົາບາງຂອງພືດພັນທຳມະຊາດ, ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງພືດພັນທຳມະຊາດ, ພື້ນທີ່ເປົ່າຫວ່າງ, ພື້ນທີ່ກໍ່ສ້າງ, ແລະ ພື້ນທີ່ນ້ຳ. ຄວາມລະອຽດຂອງພິກເຊວຂອງແຜນທີ່ແມ່ນ 10m, ໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ຮູບພາບຄວາມລະອຽດຊົ່ວຄາວກຕະຫຼອດປີຂອງການວິເຄາະ ແມ່ນຖືກນຳໃຊ້ ແລະ ປຽບທຽບກັບຂໍ້ມູນສັງເກດການພາກສະຫນາມ 2,740 ສະບັບ ແລະ ປັດຈຸບັນມີຄວາມຜິດພາດປະມານ 10% ເຊິ່ງມັນເປັນມາດຕະຖານທີ່ຍອມຮັບໄດ້ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຊ່ຽວຊານຂອງອົງການ FAO.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.