Thumbnail Image

គោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់ការបង្ការ និងគ្រប់គ្រងជំងឺប៉េស្តជ្រូកអាហ្រ្វិក (ASF) សម្រាប់ការចិញ្ចឹមជ្រូកលក្ខណៈគ្រួសារនៅអាស៊ី

ការអនុវត្តខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ស្អាតសម្រាប់ជំងឺប៉េស្តជ្រូកអាហ្រ្វិកក្នុង ការចិញ្ចឹមជ្រូកលក្ខណៈគ្រួសារ


Ho, H.P.J., Bremang, A., Conan, A., Tang, H., Oh, Y. and Pfeiffer, D.U. 2023. គោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់ការបង្ការ និងគ្រប់គ្រងជំងឺប៉េស្តជ្រូកអាហ្រ្វិក សម្រាប់ការចិញ្ចឹមជ្រូកលក្ខណៈគ្រួសារនៅអាស៊ី: ការអនុវត្តខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ស្អាតសម្រាប់ជំងឺប៉េស្តជ្រូកអាហ្រ្វិកក្នុង ការចិញ្ចឹមជ្រូកលក្ខណៈគ្រួសារ ភ្នំពេញ អង្គការហ្វាវ។


Also available in:

Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Guidelines for African swine fever (ASF) prevention and control in smallholder pig farming in Asia
  Clean chain approach for African swine fever in smallholder settings
  2022
  Also available in:

  African swine fever (ASF) is a highly fatal infectious disease of domestic and wild pigs with no effective vaccine or treatment. The incursion of ASF into Asia and the Pacific region has been a major concern as the region is the major pig production area, which produces over 58 percent of pigs globally (FAOSTAT). The impact of ASF on economies and food security is increasingly worrying. As the disease continues to expand into new territories, preparedness and control activities need to be constantly adjusted to adapt to situations observed in the field that may be contrary to what was expected based on international standards or experiences from other parts of the world. Through various regional and national consultation meetings, affected countries have requested technical relevant technical guidelines for ASF control that are practical especially for smallholder pig farmers in the context of Asia (SO5). This volume is the fourth of the series of the “Guidelines for African swine fever (ASF) prevention and control in smallholder pig farming in Asia” which outlines the principles of an ASF clean-chain system for smallholder pig producers in Southeast Asia. It provides recommendations on the practical application of good biosecurity management practices combined with traceability in smallholder pig systems necessary for the continued production and supply of commodities along the pork value chain irrespective of the prevailing ASF virus risk situation.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Hướng dẫn Phòng ngừa và kiểm soát bệnh dịch tả lợn châu Phi (ASF) trong chăn nuôi lợn quy mô nhỏ ở châu Á
  Phương pháp tiếp cận chuỗi sạch đối với bệnh dịch tả lợn châu Phi trong chăn nuôi quy mô nhỏ
  2023
  Also available in:

  Bệnh dịch tả lợn Châu Phi (ASF) là bệnh truyền nhiễm rất nguy hiểm ở tất cả các giống và lứa tuổi của lợn nhà và lợn rừng, không có vaccine phòng bệnh và biện pháp trị bệnh hiệu quả. Sự xâm nhập của ASF vào khu vực Châu Á Thái Bình Dương thu hút sự quan tâm rất lớn bởi khu vực này là vùng nuôi lợn chính, cung cấp 58% lượng lợn toàn cầu (FAOSTAT). Tác động của ASF đối với các nền kinh tế và an ninh lương thực ngày càng đáng lo ngại. Khi bệnh tiếp tục lan rộng ra các vùng lãnh thổ mới, các hoạt động chuẩn bị ứng phó và kiểm soát cần thường xuyên được điều chỉnh để thích ứng với tình huống thực tế mà có thể trái ngược với những gì được kỳ vọng dựa trên tiêu chuẩn quốc tế hay kinh nghiệm từ các nơi khác trên thế giới. Thông qua các cuộc họp tham vấn quốc gia và quốc tế, các quốc gia bị ảnh hưởng đã đề nghị được hỗ trợ kỹ thuật cho việc kiểm soát ASF mà đặc biệt là phù hợp cho các hộ chăn nuôi lợn quy mô nhỏ trong bối cảnh Châu Á (SO5). Đây là tài liệu thứ tư trong bộ tài liệu “Hướng dẫn Phòng ngừa và kiểm soát bệnh dịch tả lợn Châu Phi (ASF) trong chăn nuôi lợn quy mô nhỏ ở Châu Á” phác thảo các nguyên tắc của hệ thống chuỗi sạch ASF cho các cơ sở chăn nuôi quy mô nhỏ khu vực Đông Nam Á. Tài liệu này khuyến nghị ứng dụng thực tế các thực hành quản lý an toàn sinh học tốt kết hợp với truy xuất nguồn gốc trong hệ thống chăn nuôi quy mô nhỏ đảm bảo sản xuất và cung ứng hàng hóa liên tục theo chuỗi giá trị thịt lợn bất kể tình huống nguy cơ virus ASF hiện hữu.
 • Thumbnail Image
  Book (series)
  African swine fever prevention, detection and control in resource-limited settings 2023
  Also available in:
  No results found.

  This booklet provides guidance on prevention, detection and control of African swine fever (ASF) in resource-limited settings. It is designed primarily for places where ASF is endemic with few or no prospects of eliminating the disease, and places at high risk of incursion. The guide is divided into five sections. The first covers key aspects of the disease that can be exploited when developing prevention and control programmes, even when resources are limited. The next three sections provide suggestions on simple, low-cost measures for ASF prevention, early warning and detection, and control that have been shown to work in these settings. The last section considers ways that communities can work together to manage ASF, as well as the role of public-private partnerships in this process. Animal health is not just the responsibility of government veterinary services or individual producers. It also involves local communities, feed suppliers, pig traders and processors, and animal health workers at community level. By working together, with the help of the knowledge contained in this guide, we can ensure that the devastation caused by ASF can be minimized, even in places where resources to prevent and control the disease are scarce.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Guidelines for African swine fever (ASF) prevention and control in smallholder pig farming in Asia
  Clean chain approach for African swine fever in smallholder settings
  2022
  Also available in:

  African swine fever (ASF) is a highly fatal infectious disease of domestic and wild pigs with no effective vaccine or treatment. The incursion of ASF into Asia and the Pacific region has been a major concern as the region is the major pig production area, which produces over 58 percent of pigs globally (FAOSTAT). The impact of ASF on economies and food security is increasingly worrying. As the disease continues to expand into new territories, preparedness and control activities need to be constantly adjusted to adapt to situations observed in the field that may be contrary to what was expected based on international standards or experiences from other parts of the world. Through various regional and national consultation meetings, affected countries have requested technical relevant technical guidelines for ASF control that are practical especially for smallholder pig farmers in the context of Asia (SO5). This volume is the fourth of the series of the “Guidelines for African swine fever (ASF) prevention and control in smallholder pig farming in Asia” which outlines the principles of an ASF clean-chain system for smallholder pig producers in Southeast Asia. It provides recommendations on the practical application of good biosecurity management practices combined with traceability in smallholder pig systems necessary for the continued production and supply of commodities along the pork value chain irrespective of the prevailing ASF virus risk situation.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Hướng dẫn Phòng ngừa và kiểm soát bệnh dịch tả lợn châu Phi (ASF) trong chăn nuôi lợn quy mô nhỏ ở châu Á
  Phương pháp tiếp cận chuỗi sạch đối với bệnh dịch tả lợn châu Phi trong chăn nuôi quy mô nhỏ
  2023
  Also available in:

  Bệnh dịch tả lợn Châu Phi (ASF) là bệnh truyền nhiễm rất nguy hiểm ở tất cả các giống và lứa tuổi của lợn nhà và lợn rừng, không có vaccine phòng bệnh và biện pháp trị bệnh hiệu quả. Sự xâm nhập của ASF vào khu vực Châu Á Thái Bình Dương thu hút sự quan tâm rất lớn bởi khu vực này là vùng nuôi lợn chính, cung cấp 58% lượng lợn toàn cầu (FAOSTAT). Tác động của ASF đối với các nền kinh tế và an ninh lương thực ngày càng đáng lo ngại. Khi bệnh tiếp tục lan rộng ra các vùng lãnh thổ mới, các hoạt động chuẩn bị ứng phó và kiểm soát cần thường xuyên được điều chỉnh để thích ứng với tình huống thực tế mà có thể trái ngược với những gì được kỳ vọng dựa trên tiêu chuẩn quốc tế hay kinh nghiệm từ các nơi khác trên thế giới. Thông qua các cuộc họp tham vấn quốc gia và quốc tế, các quốc gia bị ảnh hưởng đã đề nghị được hỗ trợ kỹ thuật cho việc kiểm soát ASF mà đặc biệt là phù hợp cho các hộ chăn nuôi lợn quy mô nhỏ trong bối cảnh Châu Á (SO5). Đây là tài liệu thứ tư trong bộ tài liệu “Hướng dẫn Phòng ngừa và kiểm soát bệnh dịch tả lợn Châu Phi (ASF) trong chăn nuôi lợn quy mô nhỏ ở Châu Á” phác thảo các nguyên tắc của hệ thống chuỗi sạch ASF cho các cơ sở chăn nuôi quy mô nhỏ khu vực Đông Nam Á. Tài liệu này khuyến nghị ứng dụng thực tế các thực hành quản lý an toàn sinh học tốt kết hợp với truy xuất nguồn gốc trong hệ thống chăn nuôi quy mô nhỏ đảm bảo sản xuất và cung ứng hàng hóa liên tục theo chuỗi giá trị thịt lợn bất kể tình huống nguy cơ virus ASF hiện hữu.
 • Thumbnail Image
  Book (series)
  African swine fever prevention, detection and control in resource-limited settings 2023
  Also available in:
  No results found.

  This booklet provides guidance on prevention, detection and control of African swine fever (ASF) in resource-limited settings. It is designed primarily for places where ASF is endemic with few or no prospects of eliminating the disease, and places at high risk of incursion. The guide is divided into five sections. The first covers key aspects of the disease that can be exploited when developing prevention and control programmes, even when resources are limited. The next three sections provide suggestions on simple, low-cost measures for ASF prevention, early warning and detection, and control that have been shown to work in these settings. The last section considers ways that communities can work together to manage ASF, as well as the role of public-private partnerships in this process. Animal health is not just the responsibility of government veterinary services or individual producers. It also involves local communities, feed suppliers, pig traders and processors, and animal health workers at community level. By working together, with the help of the knowledge contained in this guide, we can ensure that the devastation caused by ASF can be minimized, even in places where resources to prevent and control the disease are scarce.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Guidelines for African swine fever (ASF) prevention and control in smallholder pig farming in Asia
  Clean chain approach for African swine fever in smallholder settings
  2022
  Also available in:

  African swine fever (ASF) is a highly fatal infectious disease of domestic and wild pigs with no effective vaccine or treatment. The incursion of ASF into Asia and the Pacific region has been a major concern as the region is the major pig production area, which produces over 58 percent of pigs globally (FAOSTAT). The impact of ASF on economies and food security is increasingly worrying. As the disease continues to expand into new territories, preparedness and control activities need to be constantly adjusted to adapt to situations observed in the field that may be contrary to what was expected based on international standards or experiences from other parts of the world. Through various regional and national consultation meetings, affected countries have requested technical relevant technical guidelines for ASF control that are practical especially for smallholder pig farmers in the context of Asia (SO5). This volume is the fourth of the series of the “Guidelines for African swine fever (ASF) prevention and control in smallholder pig farming in Asia” which outlines the principles of an ASF clean-chain system for smallholder pig producers in Southeast Asia. It provides recommendations on the practical application of good biosecurity management practices combined with traceability in smallholder pig systems necessary for the continued production and supply of commodities along the pork value chain irrespective of the prevailing ASF virus risk situation.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Hướng dẫn Phòng ngừa và kiểm soát bệnh dịch tả lợn châu Phi (ASF) trong chăn nuôi lợn quy mô nhỏ ở châu Á
  Phương pháp tiếp cận chuỗi sạch đối với bệnh dịch tả lợn châu Phi trong chăn nuôi quy mô nhỏ
  2023
  Also available in:

  Bệnh dịch tả lợn Châu Phi (ASF) là bệnh truyền nhiễm rất nguy hiểm ở tất cả các giống và lứa tuổi của lợn nhà và lợn rừng, không có vaccine phòng bệnh và biện pháp trị bệnh hiệu quả. Sự xâm nhập của ASF vào khu vực Châu Á Thái Bình Dương thu hút sự quan tâm rất lớn bởi khu vực này là vùng nuôi lợn chính, cung cấp 58% lượng lợn toàn cầu (FAOSTAT). Tác động của ASF đối với các nền kinh tế và an ninh lương thực ngày càng đáng lo ngại. Khi bệnh tiếp tục lan rộng ra các vùng lãnh thổ mới, các hoạt động chuẩn bị ứng phó và kiểm soát cần thường xuyên được điều chỉnh để thích ứng với tình huống thực tế mà có thể trái ngược với những gì được kỳ vọng dựa trên tiêu chuẩn quốc tế hay kinh nghiệm từ các nơi khác trên thế giới. Thông qua các cuộc họp tham vấn quốc gia và quốc tế, các quốc gia bị ảnh hưởng đã đề nghị được hỗ trợ kỹ thuật cho việc kiểm soát ASF mà đặc biệt là phù hợp cho các hộ chăn nuôi lợn quy mô nhỏ trong bối cảnh Châu Á (SO5). Đây là tài liệu thứ tư trong bộ tài liệu “Hướng dẫn Phòng ngừa và kiểm soát bệnh dịch tả lợn Châu Phi (ASF) trong chăn nuôi lợn quy mô nhỏ ở Châu Á” phác thảo các nguyên tắc của hệ thống chuỗi sạch ASF cho các cơ sở chăn nuôi quy mô nhỏ khu vực Đông Nam Á. Tài liệu này khuyến nghị ứng dụng thực tế các thực hành quản lý an toàn sinh học tốt kết hợp với truy xuất nguồn gốc trong hệ thống chăn nuôi quy mô nhỏ đảm bảo sản xuất và cung ứng hàng hóa liên tục theo chuỗi giá trị thịt lợn bất kể tình huống nguy cơ virus ASF hiện hữu.
 • Thumbnail Image
  Book (series)
  African swine fever prevention, detection and control in resource-limited settings 2023
  Also available in:
  No results found.

  This booklet provides guidance on prevention, detection and control of African swine fever (ASF) in resource-limited settings. It is designed primarily for places where ASF is endemic with few or no prospects of eliminating the disease, and places at high risk of incursion. The guide is divided into five sections. The first covers key aspects of the disease that can be exploited when developing prevention and control programmes, even when resources are limited. The next three sections provide suggestions on simple, low-cost measures for ASF prevention, early warning and detection, and control that have been shown to work in these settings. The last section considers ways that communities can work together to manage ASF, as well as the role of public-private partnerships in this process. Animal health is not just the responsibility of government veterinary services or individual producers. It also involves local communities, feed suppliers, pig traders and processors, and animal health workers at community level. By working together, with the help of the knowledge contained in this guide, we can ensure that the devastation caused by ASF can be minimized, even in places where resources to prevent and control the disease are scarce.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.