Thumbnail Image

Povezivanje: ljudi, mesta, proizvodiRelated items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Book (series)
  Pravni vodič za komasaciju
  Na osnovu regulatornih praksi u Evropi
  2022
  Komasacija je visokodelotvoran instrument za upravljanje zemljištem koji omogućava unapređenje strukture poljoprivrednih gazdinstava i poseda, čime se uvećava njihova ekonomska i socijalna efikasnost i ostvaruju koristi za imaoce prava kao za društvo u celini. Pošto komasacija pruža mobilnost u pogledu vlasništva na zemljištu i drugih zemljišnih prava, ona isto tako može da olakša raspodelu novih područja sa posebnim namenama koje ne pripadaju oblasti poljoprivrede, kao što je na primer javna infrastruktura ili zaštita i obnova prirode. Instrumenti komasacije zahtevaju postojanje detaljno izrađenih zakonskih propisa koji su integrisani u nacionalni pravni okvir. Komasacija je zakonski uređen postupak koji predvodi državni organ i koristi se za prilagođavanje vlasničke strukture u ruralnim područjima kroz sveobuhvatnu reorganizaciju parcela, u koordinaciji sa vlasnicima i korisnicima parcela u cilju smanjenja usitnjenosti zemljišta, olakšavanja uvećanja poseda i/ili ostvarivanje drugih ciljeva od javnog interesa, uključujući i obnovu prirode ili izgradnju infrastrukture. Ovaj Pravni vodič pruža detaljne smernice o zakonodavnim pitanjima u vezi sa komasacijom na način koji je u skladu sa Dobrovoljnim smernicama o odgovornom upravljanju sticanjem, raspolaganjem i korišćenjem zemljišnih resursa, ribarskim područjima i šumama u kontekstu nacionalne bezbednosti hrane i međunarodnog prava o ljudskim pravima. Usmeren je na komasaciju u ruralnim područjima i zasniva se na dobrim zakonodavnim praksama u komasaciji u Evropi. Ovaj Pravni vodič je objavljen u saradnji sa Regionalnom kancelarijom FAO za Evropu i Centralnu Aziju.
 • Thumbnail Image
  Book (series)
  Afrička kuga svinja: detekcija i dijagnostika
  Terenski priručnik za veterinare
  2018
  Afrička kuga svinja (AKS) je veoma kontagiozna virusna bolest koja uzrokuje hemoragičnu groznicu kod svinja i divljih svinja, a često je praćena letalitetom i do 100 procenata. Kao rezultat, AKS može ozbiljno uticati na produktivnost celokupnog sistema proizvodnje svinja. Ne samo da ugrožava prehrambenu sigurnost države kada je u pitanju snabdevenost tržišta svinjskim mesom, nego predstavlja veliki izazov izvoru prihoda farmera i svih drugih učesnika u lancu proizvodnje, a kao rezultat ograničenja izvoza negativno utiče i na međunarodnu trgovinu. Sa izuzetno visokim potencijalom za prekogranično širenje, bolest se danas smatra enzootskom u podsaharskoj Africi, na italijanskom ostrvu Sardiniji kao i delovima Kavkaza i istočne Evrope. Kako postoji stalni rizik daljeg širenja AKS iz ovih područja, usled prekograničnog kretanja pojedinaca, proizvoda poreklom od svinja, predmeta, materijala i zaraženih divljih svinja, svaka država sa sopstvenom proizvodnjom svinja je u opasnosti. Sektor malih proizvođača, čija se gazdinstva/farme karakterišu niskim nivoom biosigurnosti, posebno je ranjiv. U odsustvu efikasne vakcine ili lečenja, najbolja strategija protiv AKS je strategija ranog otkrivanja povezana sa sistemom brzog odgovora kod izbijanja zaraze. U ovom kontekstu, ključno je podizanje svesti i obuka veterinara i svih drugih osoba koji se nalaze na prvoj liniji odbrane od pojave zaraznih bolesti životinja. Cilj ovog priručnika je da veterinarima, veterinarskim tehničarima i laboratorijskom osoblju pruži neophodne informacije radi uspešnog ranog otkrivanja i brze dijagnostike afričke kuge svinja i primene efikasnih mera sprečavanja širenja, suzbijanja i eradikacije bolesti. I vlasnici i držaoci svinja, lovci i šumari takođe mogu imati veliku korist od upotrebe i čitanja priručnika.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Glavne stetocine u bukovim sumama jugoistocne Evrope 2014
  Also available in:

  Zdravlje pojedinačnih bukovih stabala se uglavnom određuje na osnovu defolijacije, tj. relativnog gubitka listova u jednoj krošnji u poređenju sa poptuno olistalim, zdravim referentnim drvetom iz iste sastojine koje raste u istim uslovima. Defolijacija krošnje je neodređeni simptom oštećenja koji može da se poveže sa različitim štetnim faktorima. Svi oni mogu da postoje pojedinačno ili u sadejstvu. Obično je vrlo teško odrediti važnost pojedinačnih činilaca i njihov efekat na veličinu oštećenja. Upravo je zato obično nemoguće odvojiti uticaj klimatskih promena od drugih štetnih činilaca (insekata, patogena, zagađenja vazduha itd.) koji utiču na zdravlje šumskih ekosistema.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.