Thumbnail Image

ແຜນທີ່ພູມອາກາດປະເທດລາວ

ພາກສ່ວນຫນຶ່ງຂອງລະບົບຄູ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຊັບພະຍາກອນທີ່ດິນ (LRIMS)

​FAO, MONRE and MAF (2021). ແຜນທີ່ພູມອາກາດປະເທດລາວ : ພາກສ່ວນຫນຶ່ງຂອງລະບົບຄູ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຊັບພະຍາກອນທີ່ດິນ (LRIMS)​​. Vientiane, Laos.


Also available in:

Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  ປື້ມແຜນທີ່ພູມອາກາດ ແລະ ອຸຕຸກະເສດ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 2022
  Also available in:

  ປຶ້ມແຜນທີ່ສະບັບນີ້ ແມ່ນການສຶກສາສະພາບອາກາດ ແລະ ສະພາບອາກາດທາງກະສິກໍາ ຢູ່ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໄລຍະ 1990-2019 ໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນການສັງເກດການໃນໄລຍະຍາວທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງ. ມັນໄດ້ຖືເປັນຜົນຜະລິດສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງການ “ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການຕິດຕາມສະພາບອຸຕຸກະເສດ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານຢູ່ ສປປ ລາວ” ເພື່ອແນໃສ່ສະໜັບສະໜູນການບັນລຸເປົ້າໝາຍບູລິມະສິດຂອງລັດຖະບານລາວ, ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ 9 (2021-2025). ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ (ກອຕທ) ເປັນອັງການຫຼັກທີ່ຮັບຜິດຊອບຖານຂໍ້ມູນສະພາບອາກາດແຫ່ງຊາດ ແລະ ຜະລິດສະຖິຕິສະພາບອາກາດ. ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ (ຄພດກ) ຍັງໄດ້ສະໜອງຄວາມຊຳນານໃນການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ມີຄວາມລະອຽດຂັ້ນສູງ. ປຶ້ມແຜນທີ່ສະບັບນີ້ນໍາສະເຫນີຜົນໄດ້ຮັບຂອງວຽກງານທີ່ດໍາເນີນໂດຍອົງການຈັດຕັ້ງເຫຼົ່ານີ້. ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວອະທິບາຍລະອຽດກ່ຽວກັບສະພາບອາກາດຂອງປະເທດ ແລະ ວີທີການທີ່ອາກາດມີການປ່ຽນແປງໃນໄລຍະ 30 ປີຜ່ານມາ.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  ການແກ້ໄຂຂໍ້ຈໍາກັດ: ວິທີການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການຂໍ້ມູນ ພູມອາກາດໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ
  ພາກສjວນໜື່ງຂອງການບໍລິການຂໍ້ມູນພູມອາກາດສໍາລັບກະສິກໍາ (LaCSA)
  2021
  Also available in:

  ແຜ່ນພັບສະບັບນີ້ຈະນຳສະເໜີວິທີການທີ່ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ໂດຍໂຄງການ “ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການຕິດຕາມສະພາບອຸຕຸກະເສດ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານຢູ່ ສປປ ລາວ” ເພື່ອໃຫ້ການບໍລິການດ້ານດິນຟ້າອາກາດໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ. ໂດຍການຮ່ວມມືກັບກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ (ກອຕທ) ແລະ ພະແນກຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ (ຄພດກ) ໂຄງການໄດ້ທົດສອບວິທີການຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ຊາວກະສິກອນເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດິນຟ້າອາກາດຂອງລາວ (LaCSA): ລະບົບແຈ້ງການຜ່ານໂທລະໂຄ່ງຂອງໝູ່ບ້ານ, ວິທະຍຸ, ໂປສເຕີໃນໂຮງຮຽນ, ແອັບ, ໂທລະພາບ, ແລະ ກິດຈະກໍາໂຮງຮຽນຊາວນາ (FFS).
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  ການສ້າງແຜນທີ່ດິນຂອງ ສາທະລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
  ສ່ວນໜຶ່ງຂອງລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຊັບພະຍາກອນດິນ (LRIMS)
  2021
  Also available in:

  ເອກະສານສະບັບດັ່ງກ່າວເປັນການນໍາສະເຫນີກິດຈະກຳຂອງອົງປະກອບທີສອງຂອງໂຄງການ “ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການຕິດຕາມສະພາບອຸຕຸກະເສດ (SAMIS) ເພື່ອຊ່ວຍໃນການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານຢູ່ ສປປ ລາວ”. ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ (ຄພດກ) ພາຍໃຕ້ກະຊວງກະສິກຳ (ກປມ) ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການເງິນຈາກອົງການ FAO ປະເທດລາວ ແລະ ໃຫ້ທຶນດ້ານການເງິນໂດຍ GEF ໄດ້ຜະລິດແຜນທີ່ດິນແຫ່ງຊາດໃນປະເທດ. ການກຳນົດແຜນທີ່ຂອງດິນ ແມ່ນຂັ້ນຕອນການແຍກໂຄງຮ່າງທາງທໍາມະຊາດຂອງດິນ, ການຈັດປະເພດ ແລະ ການຈັດກຸ່ມດິນທີ່ຖືກກຳ ນົດອອກເປັນຫົວໜ່ວຍແຜນທີ່, ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຊັບສິນຂອງດິນ ສຳລັບການຕີຄວາມໝາຍ ແລະ ອະທິບາຍການແຈກຢາຍພື້ນທີ່ດິນໃນແຜນທີ່ ແລະ ບັນຈຸຖານຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄຸນສົມບັດຂອງດິນ (ຄ່າ pH ຂອງດິນ, ໂຄງສ້າງ, ອິນຊີວັດຖຸ, ຄວາມເລິກຂອງຂອບເຂດ, ແລະ ອື່ນໆ). ປົກກະຕິແລ້ວມັນແມ່ນຫມາກຜົນສຸດທ້າຍຂອງການສຳຫຼວດດິນ. ແຜນທີ່ຈະຖືກນຳໃຊ້ໂດຍ ຄພດກ ເພື່ອຄິດໄລ່ຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ຜົນຜະລິດຂອງພືດໃນມື້ນີ້ ແລະ ໃນອະນາຄົດ. ແຜນທີ່ຈະປ້ອນເຂົ້າໄປໃນລະບົບການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ດິນ (LRIMS), ເຊິ່ງເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສະໜັບສະໜູນ ສຳລັບການວາງແຜນນະໂຍບາຍເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະ ກະສິກຳ ທີ່ໃຫ້ຮູບແບບຈໍາລອງການປູກພືດໃນອະດີດ ແລະ ອະນາຄົດ.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.