Thumbnail Image

Good beekeeping practices: Practical manual on how to identify and control the main diseases of the honeybee (Apis mellifera)

​FAO. 2020. Good beekeeping practices: Practical manual on how to identify and control the main diseases of the honeybee (Apis mellifera). Rome.
Also available in:

Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Book (series)
  Praktika të mira në bletari: Manual praktik për identifikimin dhe kontrollin e sëmundjeve kryesore të bletës (Apis mellifera) 2020
  Also available in:

  Ky manual shërben si një mjet praktik për bletarët, veterinerët dhe shërbimet këshilluese të bletarisë, për të identifikuar dhe kontrolluar sëmundjet kryesore të bletëve në bletore. Ky botim ndjek manualin "Sëmundjet kryesore të bletarisë: Praktika të mira në bletari", botuar në 2018. Instituti Zooprofilaktik Eksperimental i Lacios dhe Toskanës, (Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana (IZSLT) “M. Aleandri”) e punoi këtë dokument në bashkëpunim me Njësinë e Kërkimit dhe Zgjerimit të Organizatës së Ushqimit dhe Bujqësisë së Kombeve të Bashkuara (FAO), Federatës Ndërkombëtare të Shoqatave të Bletarëve (APIMONDIA) dhe Shërbimit të Shëndetit të Kafshëve të FAO-s. Përkufizimet dhe praktikat e mira në bletari, të raportuara në këtë manual, u aprovuan nga aktivitetet e vlerësimit, të ndërmarra në bashkëpunim me projektin BPRACTICES. Ky manual është pjesë e serive të Teknologjive dhe Praktikave për prodhuesit e vegjël bujqësorë (TECA) të Njësisë së Kërkimit dhe Zgjerimit të FAO (AGDR). Detaje shtesë rreth platformës TECA mund të gjenden këtu:http://www.fao.org/teca
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Thematic catalogue for smallholder farmers to promote innovation - Main bee diseases: Good beekeeping practices 2018
  Also available in:
  No results found.

  In an effort to support beekeepers in the sustainable production of good quality beehive products, FAO TECA platform, Apimondia (International Federation of Beekeepers’ Associations), Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana (IZSLT) “M. Aleandri”, Rome, Italy, and the BPractices project, have worked together, with the support of the Food and Agriculture Organization of the United Nations’ Animal Health Service, to develop and publish on TECA, a set of 11 “TECA technologies” on the main bee diseases and bee health. The information sheets are designed following the TECA standards, to help beekeepers, and those providing advisory services to the beekeepers, correctly identify honey bee diseases, apply the correct treatment and to prevent them. The TECA thematic catalogue "Good beekeeping practices: Main bee diseases" groups the 11 practices together in a printed document for distribution among potential users and partners of TECA.
 • Thumbnail Image
  Book (series)
  Dobra pčelarska praksa: Glavne bolesti medonosne pčele (Apis mellifera): Kako ih prepoznati, spriječiti i liječiti
  Praktični priručnik
  2021
  Also available in:

  Prirucnik “Dobra pcelarska praksa: Glavne bolesti medonosne pcele (Apis mellifera): Kako ih prepoznati, sprijeciti i lijeciti: Prakticni prirucnik" služi kao praktican alat pcelarima, veterinarima i savjetodavnim službama u pcelarstvu za identi#kaciju i kontrolu glavnih bolesti medonosnih pcela u pcelinjaku. Nastavak je prirucnika “Glavne bolesti u pcelarstvu: Dobra pcelarska praksa” izdanog 2018. godine. Eksperimentalni zoopro#lakticki institut Toskane u Laziju (tal. Istitu to Zoopro#lattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, IZSLT) “M. Aleandri” razvio je ovaj prirucnik u suradnji s Odjelom za istraživanje i proširenje Organizacije za hranu i poljoprivredu UN-a (engl. Research and Extension Unit of the Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO), Me'unarodne federacije pcelarskih udruženja (APIMONDIA) i FAO Servisa za zdravlje životinja. De#nicije i smjernice dobre pcelarske prakse koje se navode u prirucniku usvojene su temeljem provjera valjanosti provedenih u suradnji s projektom BPRACTICES. Prirucnik je dio serijala Tehnologije i prakse za male poljoprivredne proizvo'ace (TECA) FAO Odjela za istraživanje i proširenje (AGDR). Dodatni detalji o TECA platformi mogu se naci na linku: http://www.fao.org/teca.
 • Thumbnail Image
  Book (series)
  Praktika të mira në bletari: Manual praktik për identifikimin dhe kontrollin e sëmundjeve kryesore të bletës (Apis mellifera) 2020
  Also available in:

  Ky manual shërben si një mjet praktik për bletarët, veterinerët dhe shërbimet këshilluese të bletarisë, për të identifikuar dhe kontrolluar sëmundjet kryesore të bletëve në bletore. Ky botim ndjek manualin "Sëmundjet kryesore të bletarisë: Praktika të mira në bletari", botuar në 2018. Instituti Zooprofilaktik Eksperimental i Lacios dhe Toskanës, (Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana (IZSLT) “M. Aleandri”) e punoi këtë dokument në bashkëpunim me Njësinë e Kërkimit dhe Zgjerimit të Organizatës së Ushqimit dhe Bujqësisë së Kombeve të Bashkuara (FAO), Federatës Ndërkombëtare të Shoqatave të Bletarëve (APIMONDIA) dhe Shërbimit të Shëndetit të Kafshëve të FAO-s. Përkufizimet dhe praktikat e mira në bletari, të raportuara në këtë manual, u aprovuan nga aktivitetet e vlerësimit, të ndërmarra në bashkëpunim me projektin BPRACTICES. Ky manual është pjesë e serive të Teknologjive dhe Praktikave për prodhuesit e vegjël bujqësorë (TECA) të Njësisë së Kërkimit dhe Zgjerimit të FAO (AGDR). Detaje shtesë rreth platformës TECA mund të gjenden këtu:http://www.fao.org/teca
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Thematic catalogue for smallholder farmers to promote innovation - Main bee diseases: Good beekeeping practices 2018
  Also available in:
  No results found.

  In an effort to support beekeepers in the sustainable production of good quality beehive products, FAO TECA platform, Apimondia (International Federation of Beekeepers’ Associations), Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana (IZSLT) “M. Aleandri”, Rome, Italy, and the BPractices project, have worked together, with the support of the Food and Agriculture Organization of the United Nations’ Animal Health Service, to develop and publish on TECA, a set of 11 “TECA technologies” on the main bee diseases and bee health. The information sheets are designed following the TECA standards, to help beekeepers, and those providing advisory services to the beekeepers, correctly identify honey bee diseases, apply the correct treatment and to prevent them. The TECA thematic catalogue "Good beekeeping practices: Main bee diseases" groups the 11 practices together in a printed document for distribution among potential users and partners of TECA.
 • Thumbnail Image
  Book (series)
  Dobra pčelarska praksa: Glavne bolesti medonosne pčele (Apis mellifera): Kako ih prepoznati, spriječiti i liječiti
  Praktični priručnik
  2021
  Also available in:

  Prirucnik “Dobra pcelarska praksa: Glavne bolesti medonosne pcele (Apis mellifera): Kako ih prepoznati, sprijeciti i lijeciti: Prakticni prirucnik" služi kao praktican alat pcelarima, veterinarima i savjetodavnim službama u pcelarstvu za identi#kaciju i kontrolu glavnih bolesti medonosnih pcela u pcelinjaku. Nastavak je prirucnika “Glavne bolesti u pcelarstvu: Dobra pcelarska praksa” izdanog 2018. godine. Eksperimentalni zoopro#lakticki institut Toskane u Laziju (tal. Istitu to Zoopro#lattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, IZSLT) “M. Aleandri” razvio je ovaj prirucnik u suradnji s Odjelom za istraživanje i proširenje Organizacije za hranu i poljoprivredu UN-a (engl. Research and Extension Unit of the Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO), Me'unarodne federacije pcelarskih udruženja (APIMONDIA) i FAO Servisa za zdravlje životinja. De#nicije i smjernice dobre pcelarske prakse koje se navode u prirucniku usvojene su temeljem provjera valjanosti provedenih u suradnji s projektom BPRACTICES. Prirucnik je dio serijala Tehnologije i prakse za male poljoprivredne proizvo'ace (TECA) FAO Odjela za istraživanje i proširenje (AGDR). Dodatni detalji o TECA platformi mogu se naci na linku: http://www.fao.org/teca.
 • Thumbnail Image
  Book (series)
  Praktika të mira në bletari: Manual praktik për identifikimin dhe kontrollin e sëmundjeve kryesore të bletës (Apis mellifera) 2020
  Also available in:

  Ky manual shërben si një mjet praktik për bletarët, veterinerët dhe shërbimet këshilluese të bletarisë, për të identifikuar dhe kontrolluar sëmundjet kryesore të bletëve në bletore. Ky botim ndjek manualin "Sëmundjet kryesore të bletarisë: Praktika të mira në bletari", botuar në 2018. Instituti Zooprofilaktik Eksperimental i Lacios dhe Toskanës, (Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana (IZSLT) “M. Aleandri”) e punoi këtë dokument në bashkëpunim me Njësinë e Kërkimit dhe Zgjerimit të Organizatës së Ushqimit dhe Bujqësisë së Kombeve të Bashkuara (FAO), Federatës Ndërkombëtare të Shoqatave të Bletarëve (APIMONDIA) dhe Shërbimit të Shëndetit të Kafshëve të FAO-s. Përkufizimet dhe praktikat e mira në bletari, të raportuara në këtë manual, u aprovuan nga aktivitetet e vlerësimit, të ndërmarra në bashkëpunim me projektin BPRACTICES. Ky manual është pjesë e serive të Teknologjive dhe Praktikave për prodhuesit e vegjël bujqësorë (TECA) të Njësisë së Kërkimit dhe Zgjerimit të FAO (AGDR). Detaje shtesë rreth platformës TECA mund të gjenden këtu:http://www.fao.org/teca
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Thematic catalogue for smallholder farmers to promote innovation - Main bee diseases: Good beekeeping practices 2018
  Also available in:
  No results found.

  In an effort to support beekeepers in the sustainable production of good quality beehive products, FAO TECA platform, Apimondia (International Federation of Beekeepers’ Associations), Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana (IZSLT) “M. Aleandri”, Rome, Italy, and the BPractices project, have worked together, with the support of the Food and Agriculture Organization of the United Nations’ Animal Health Service, to develop and publish on TECA, a set of 11 “TECA technologies” on the main bee diseases and bee health. The information sheets are designed following the TECA standards, to help beekeepers, and those providing advisory services to the beekeepers, correctly identify honey bee diseases, apply the correct treatment and to prevent them. The TECA thematic catalogue "Good beekeeping practices: Main bee diseases" groups the 11 practices together in a printed document for distribution among potential users and partners of TECA.
 • Thumbnail Image
  Book (series)
  Dobra pčelarska praksa: Glavne bolesti medonosne pčele (Apis mellifera): Kako ih prepoznati, spriječiti i liječiti
  Praktični priručnik
  2021
  Also available in:

  Prirucnik “Dobra pcelarska praksa: Glavne bolesti medonosne pcele (Apis mellifera): Kako ih prepoznati, sprijeciti i lijeciti: Prakticni prirucnik" služi kao praktican alat pcelarima, veterinarima i savjetodavnim službama u pcelarstvu za identi#kaciju i kontrolu glavnih bolesti medonosnih pcela u pcelinjaku. Nastavak je prirucnika “Glavne bolesti u pcelarstvu: Dobra pcelarska praksa” izdanog 2018. godine. Eksperimentalni zoopro#lakticki institut Toskane u Laziju (tal. Istitu to Zoopro#lattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, IZSLT) “M. Aleandri” razvio je ovaj prirucnik u suradnji s Odjelom za istraživanje i proširenje Organizacije za hranu i poljoprivredu UN-a (engl. Research and Extension Unit of the Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO), Me'unarodne federacije pcelarskih udruženja (APIMONDIA) i FAO Servisa za zdravlje životinja. De#nicije i smjernice dobre pcelarske prakse koje se navode u prirucniku usvojene su temeljem provjera valjanosti provedenih u suradnji s projektom BPRACTICES. Prirucnik je dio serijala Tehnologije i prakse za male poljoprivredne proizvo'ace (TECA) FAO Odjela za istraživanje i proširenje (AGDR). Dodatni detalji o TECA platformi mogu se naci na linku: http://www.fao.org/teca.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.