Thumbnail Image

ການນຳໃຊ້ຮູບແບບການລົງທຶນໃນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນຂະແໜງການປ່າໄມ້
FAO ແລະ Landesa. 2024. ການນຳໃຊ້ຮູບແບບການລົງທຶນໃນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນຂະແໜງການປ່າໄມ້. ວຽງຈັນ


Also available in:

Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  ປື້ມແຜນທີ່ກ່ຽວກັບ ການດໍາລົງຊີວິດດ້ານກະສິກໍາແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການກໍານົດຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານສະພາບອາກາດເພື່ອສ້າງບູລິມະສິດ ສໍາລັບບໍລິການຂໍ້ມູນດ້ານສະພາບອາກາດຢູ່ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ, ປີ 2019 – 2020 2022
  Also available in:

  ປື້ມແຜນທີ່ນີ້ເປັນຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດຊຸດທຳອິດກ່ຽວກັບການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໃນ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ. ບັນດາແຜນທີ່ທີ່ລວມຢູ່ໃນປື້ມນີ້ ລວມມີຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງຄວາມຕ້ອງການຂັ້ນພື້ນຖານຂອງຊາວກະສິກອນ, ການເຂົ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການປະດິດສ້າງຂອງຊາວກະສິກອນ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງຊາວກະສິກອນເພື່ອແປຄວາມແນວຄິດປະດິດສ້າງໄປສູ່ການປະຕິບັດຕົວຈີງ. ລັກສະນະພູມີປະເທດທີ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ ລວມມີທັດສະນະຄະຕິຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊີວິດການເປັນຢູ່, ກິດຈະກໍາທາງເສດຖະກິດ, ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ, ການສະຫນັບສະຫນູນດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ບັນຫາຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານ, ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງນ້ຳ, ການສະຫນັບສະຫນູນສະຖາບັນ ແລະ ຂະຫຍາຍດ້ານການບໍລິການ, ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນສະພາບອາກາດໂດຍຜ່ານເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ (ICTs), ການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດ. ປະຖົມນິເທດການຜະລິດ, ການນຳໃຊ້ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງປັດໄຈການຜະລິດກະສິກຳ, ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານຊີວິດການເປັນຢູ່, ແລະ ການເພິ່ງພາອາໄສກະສິກຳ ລວມທັງການລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ. ຊຸດຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນໂດຍໃຊ້ວິທີການປະດິດສ້າງທີ່ປະສົມປະສານການສ້າງແຜນທີ່ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການວິເຄາະຂໍ້ມູນຂັ້ນສູງ, ນັ້ນແມ່ນລວມທັງ ມາດຕະຖານດ້ານວິຊາການ ແລະ ນະວະຕະກໍາວິທະຍາສາດທີ່ທັນສະໄໝ. ຂໍ້ມູນຊີວິດການເປັນຢູ່ແມ່ນໄດ້ເຜີຍແຜ່ຢູ່ໃນລະບົບການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຊັບພະຍາກອນທີ່ດິນ ຂໍຂອບໃຈສຳລັບການຮ່ວມມືໃນການເຮັດວຽກຂອງສອງທີມງານ: "ໂຄງການ ການນໍາໃຊ້ການພະຍາກອນອາກາດຕາມລະດູການ ແລະ ແນວທາງການປະກັນໄພທີ່ມີນະວະຕະກໍາໃນການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງດ້ານດິນຟ້າອາກາດໃນຂະແຫນງການກະສິກໍາໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້" (De-Risk), ປະຕິບັດໂດຍ CIAT ແລະ ໂຄງການ "ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງລະບົບການຕິດຕາມ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານອຸຕຸກະສິກຳ (SAMIS)", ປະຕິບັດໂດຍ FAO.
 • Thumbnail Image
  Booklet
  ສ້້າງຄວາມເຂັ້້ມແຂງໃຫ້້ແກ່່ໄວໜຸ່່ມເພື່່ອກະຕຸ້້ນລະບົົບກະສິິກຳຳສະໜອງອາຫານ ໃນສປປລາວ: ເລື່່ອງເລົ່່າຈາກຜູ້້ປະກອບການກະສິິກຳຳ ໜຸ່່ມ 2022
  Also available in:

  ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ແຫ່ງ ສະຫະປະຊາຊາດ (FAO) ຮ່ວມມືກັບ ລັດຖະບານ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍ ການລົງທຶນທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ທາງດ້ານກະສິກຳ ແລະ ລະບົບສະບຽງອາຫານ ໃນປະເທດ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແນວທາງການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງສະມາຄົມອາຊຽນ. ໃນຄໍາແນະນໍາດ້ານອາຫານ, ກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ (ASEAN RAI). ການ​ຮ່ວມ​ມື​ນີ້​ລວມມີ, ສະໜັບສະໜູນ​ລັດຖະບານ​ໃນ​ການ​ເສີມ​ຂະຫຍາຍ​ສະພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ທີ່​ອຳນວຍ​ຄວາມ​ສະດວກ​ໃຫ້​ແກ່ RAI, ​ເພີ່ມ​ທະວີ​ການ​ສ້າງ​ກຳລັງ​ແຮງ​ໃຫ້​ແມ່ຍິງ ​ແລະ ອົງການ​ຊາວ​ໜຸ່ມ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ ​ແລະ ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດຈາກ RAI ​ແລະ ຍົກ​ສູງ​ຄວາມ​ຮັບ​ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບ RAI ​ແລະ ບົດບາດ​ສຳຄັນ​ຂອງ​ຊາວ​ໜຸ່ມ ​ແລະ ​ແມ່ຍິງ. ເພື່ອສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນເຖິງວິທີການສົ່ງເສີມໃຫ້ໄວໜຸ່ມລົງທຶນໃນກະສິກຳ ແລະ ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມສຳຄັນ ແລະ ໂອກາດທີ່ຂະ ແໜງການດັ່ງກ່າວສາມາດສະເໜີໃຫ້ໄດ້, ອົງການ FAO ໄດ້ສຳພາດຊາວໜຸ່ມລາວ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສາມາ
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  ແຜນທີ່ເຂດພື້ນທີ່ການດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວຂອງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
  ພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງລະບົບການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຊັບພະຍາກອນທີ່ດິນ (LRIMS)
  2021
  Also available in:

  ເອກະສານສະບັບດັ່ງກ່າວເປັນການນໍາສະເຫນີກິດຈະກຳຂອງອົງປະກອບທີສອງຂອງໂຄງການ “ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການຕິດຕາມສະພາບອຸຕຸກະເສດ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານຢູ່ ສປປ ລາວ” ຈັດຂຶ້ນໂດຍການຮ່ວມມືກັບສູນສາກົນເພື່ອການກະເສດເຂດຮ້ອນ (CIAT) ໂຄງການ De Risk (ນຳໃຊ້ການຄາດຄະເນດິນຟ້າອາກາດຕາມລະດູການ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂປະກັນໄພແບບນະວັດຕະກຳໃຫມ່ ໃນການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງດ້ານສະພາບອາກາດໃນຂະແໜງກະສິກຳ ຢູ່ຂົງເຂດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ (ຄພດກ) ພາຍໃຕ້ກະຊວງກະສິກຳ (ກປມ) ແລະ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຜະລິດຊຸດຂໍ້ມູນການດຳລົງຊີວິດແຫ່ງຊາດ ແລະຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວຄັ້ງທຳອິດໃນປະເທດ. ມັນໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນໂດຍໃຊ້ວິທີການໃໝ່ໆ ໃນການລວມເອົາການສ້າງແຜນທີ່ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, ແລະ ການຮັກສາຂໍ້ມູນທີ່ມີຄວາມກ້າວຫນ້າ/ທັນສະໄຫມ ແລະ ແມ່ນທັງສອງ, ດ້ານມາດຕະຖານເຕັກນິກ ແລະ ນະວັດຕະກຳດ້ານວິທະຍາສາດ, ທັນສະໄຫມ. ດ້ວຍການຮ່ວມມືຂອງທີມງານຂັ້ນເມືອງ ແລະ ແຂວງຫລາຍກວ່າ 300 ຄົນ, ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ແມ່ນປະເທດທຳອິດໃນຂັ້ນເສດຖະກິດທີ່ຜະລິດແຜນທີ່ປະເພດນີ້. ທີມງານແຫ່ງຊາດໃນປັດຈຸບັນສາມາດຈັດການການຜະລິດ ແລະ ການພັດທະນາຕໍ່ໄປຂອງຜົນຜະລິດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງຢ່າງອິດສະຫຼະ.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.