Thumbnail Image

ການຄົ້ນຫາອະນາຄົດຂອງກາເຟ

ການສ້າງແນວທາງ ສູ່ຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ສະພາບອາກາດ ຂອງກາເຟ ໃນ ສປປ ລາວ









Also available in:

Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  ການຄົ້ນຫາອະນາຄົດຂອງກ້ວຍ
  ເສັ້ນທາງກ້າວສູ່ການຜະລິດກ້ວຍທີ່ທົນທານຕໍ່ກັບສະພາບອາກາດ ສຳລັບ ສປປ ລາວ
  2023
  Also available in:

  ປຶ້ມຄູ່ມືດັ່ງກ່າວໄດ້ນຳສະເໜີຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາພາຍໃຕ້ໂຄງການ “ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການຕິດຕາມສະພາບອຸຕຸກະເສດ (ຊາມິສ) ເພື່ອຊ່ວຍໃນການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານຢູ່ ສປປ ລາວ” ແລະ “ຜະລິດຕະພັນກະສິກຳແບບຍືນຍົງໃນຮູບແບບກະສິກຳສະຫຼາດດ້ານສະພາບພູມອາກາດ ແລະ ນິເວດກະສິກຳ”. ໃນແຜ່ນພັບ, ແຜນທີ່ເລື່ອງລາວຂອງລະບົບການຜະລິດກ້ວຍແມ່ນໄດ້ຖືກວິເຄາະໂດຍໃຊ້ແຜນທີ່ຄວາມເຫມາະສົມພືດໃນອະນາຄົດຂອງການກຳນົດຂອບເຂດນິເວດກະສິກຳ ແລະ ເຄື່ອງມືວິເຄາະການເບິ່ງລ່ວງໜ້າຫຼາຍອັນ. ອົງປະກອບທັງຫມົດຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າຂອງພືດແມ່ນຖືກກໍານົດ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຄວາມສ່ຽງ ແລະ ໂອກາດໃນປະຈຸບັນ ແລະ ໃນອະນາຄົດ. ອີງຕາມການວິເຄາະເຫຼົ່ານີ້, ຄໍາແນະນໍາດ້ານນະໂຍບາຍທີ່ປະກອບດ້ວຍການປະຕິບັດ ແລະ ຍຸດທະສາດທີ່ສະເຫນີໄດ້ຖືກອະທິບາຍຢ່າງລະອຽດໃນຮູບແບບຂອງເສັ້ນທາງແຜນການປະຕິບັດງານ. ແຜນທີ່ເລົ່າເລື່ອງນີ້ແມ່ນຜະລິດໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານລະດັບຊາດ ແລະ ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ ແລະ ທົດສອບຢູ່ພາກສະໜາມ ແລະ ກອງປະຊຸມຜູ້ຊ່ຽວຊານລະດັບຊາດ, ລວມທັງຜູ້ຊ່ຽວຊານທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆເຂົ້າຮ່ວມ, ລວມທັງຊາວກະສິກອນ ແລະ ພາກເອກະຊົນ. ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງຈາກແຜ່ນພັບນີ້ຄວນຈະເປັນຜູ້ນຳໃຊ້ນະໂຍບາຍ ແລະ ຕັດສິນໃຈໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ລະດັບຊາດ.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  ການຄົ້ນຫາອະນາຄົດຂອງສາລີ
  ເສັ້ນທາງກ້າວສູ່ການຜະລິດສາລີທີ່ທົນທານຕໍ່ກັບສະພາບອາກາດ ສຳລັບ ສປປ ລາວ
  2023
  Also available in:

  ປຶ້ມຄູ່ມືດັ່ງກ່າວໄດ້ນຳສະເໜີຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາພາຍໃຕ້ໂຄງການ “ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການຕິດຕາມສະພາບອຸຕຸກະເສດ (ຊາມິສ) ເພື່ອຊ່ວຍໃນການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານຢູ່ ສປປ ລາວ” ແລະ “ຜະລິດຕະພັນກະສິກຳແບບຍືນຍົງໃນຮູບແບບກະສິກຳສະຫຼາດດ້ານສະພາບພູມອາກາດ ແລະ ນິເວດກະສິກຳ”. ໃນແຜ່ນພັບ, ແຜນທີ່ເລື່ອງລາວຂອງລະບົບການຜະລິດສາລີແມ່ນໄດ້ຖືກວິເຄາະໂດຍໃຊ້ແຜນທີ່ຄວາມເຫມາະສົມພືດໃນອະນາຄົດຂອງການກຳນົດຂອບເຂດນິເວດກະສິກຳ ແລະ ເຄື່ອງມືວິເຄາະການເບິ່ງລ່ວງໜ້າຫຼາຍອັນ. ອົງປະກອບທັງຫມົດຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າຂອງພືດແມ່ນຖືກກໍານົດ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຄວາມສ່ຽງ ແລະ ໂອກາດໃນປະຈຸບັນ ແລະ ໃນອະນາຄົດ. ອີງຕາມການວິເຄາະເຫຼົ່ານີ້, ຄໍາແນະນໍາດ້ານນະໂຍບາຍທີ່ປະກອບດ້ວຍການປະຕິບັດ ແລະ ຍຸດທະສາດທີ່ສະເຫນີໄດ້ຖືກອະທິບາຍຢ່າງລະອຽດໃນຮູບແບບຂອງເສັ້ນທາງແຜນການປະຕິບັດງານ. ແຜນທີ່ເລົ່າເລື່ອງນີ້ແມ່ນຜະລິດໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານລະດັບຊາດ ແລະ ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ ແລະ ທົດສອບຢູ່ພາກສະໜາມ ແລະ ກອງປະຊຸມຜູ້ຊ່ຽວຊານລະດັບຊາດ, ລວມທັງຜູ້ຊ່ຽວຊານທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆເຂົ້າຮ່ວມ, ລວມທັງຊາວກະສິກອນ ແລະ ພາກເອກະຊົນ. ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງຈາກແຜ່ນພັບນີ້ຄວນຈະເປັນຜູ້ນຳໃຊ້ນະໂຍບາຍ ແລະ ຕັດສິນໃຈໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ລະດັບຊາດ.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  ການສ້າງແຜນທີ່ດິນຂອງ ສາທະລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
  ສ່ວນໜຶ່ງຂອງລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຊັບພະຍາກອນດິນ (LRIMS)
  2021
  Also available in:

  ເອກະສານສະບັບດັ່ງກ່າວເປັນການນໍາສະເຫນີກິດຈະກຳຂອງອົງປະກອບທີສອງຂອງໂຄງການ “ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການຕິດຕາມສະພາບອຸຕຸກະເສດ (SAMIS) ເພື່ອຊ່ວຍໃນການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານຢູ່ ສປປ ລາວ”. ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ (ຄພດກ) ພາຍໃຕ້ກະຊວງກະສິກຳ (ກປມ) ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການເງິນຈາກອົງການ FAO ປະເທດລາວ ແລະ ໃຫ້ທຶນດ້ານການເງິນໂດຍ GEF ໄດ້ຜະລິດແຜນທີ່ດິນແຫ່ງຊາດໃນປະເທດ. ການກຳນົດແຜນທີ່ຂອງດິນ ແມ່ນຂັ້ນຕອນການແຍກໂຄງຮ່າງທາງທໍາມະຊາດຂອງດິນ, ການຈັດປະເພດ ແລະ ການຈັດກຸ່ມດິນທີ່ຖືກກຳ ນົດອອກເປັນຫົວໜ່ວຍແຜນທີ່, ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຊັບສິນຂອງດິນ ສຳລັບການຕີຄວາມໝາຍ ແລະ ອະທິບາຍການແຈກຢາຍພື້ນທີ່ດິນໃນແຜນທີ່ ແລະ ບັນຈຸຖານຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄຸນສົມບັດຂອງດິນ (ຄ່າ pH ຂອງດິນ, ໂຄງສ້າງ, ອິນຊີວັດຖຸ, ຄວາມເລິກຂອງຂອບເຂດ, ແລະ ອື່ນໆ). ປົກກະຕິແລ້ວມັນແມ່ນຫມາກຜົນສຸດທ້າຍຂອງການສຳຫຼວດດິນ. ແຜນທີ່ຈະຖືກນຳໃຊ້ໂດຍ ຄພດກ ເພື່ອຄິດໄລ່ຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ຜົນຜະລິດຂອງພືດໃນມື້ນີ້ ແລະ ໃນອະນາຄົດ. ແຜນທີ່ຈະປ້ອນເຂົ້າໄປໃນລະບົບການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ດິນ (LRIMS), ເຊິ່ງເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສະໜັບສະໜູນ ສຳລັບການວາງແຜນນະໂຍບາຍເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະ ກະສິກຳ ທີ່ໃຫ້ຮູບແບບຈໍາລອງການປູກພືດໃນອະດີດ ແລະ ອະນາຄົດ.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.