Thumbnail Image

FAO. KODEKS VEDENJA ZA ODGOVORNO RIBIŠTVO

FAO. Code of Conduct for Responsible Fisheries Rome, FAO. 1995.Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  FAO. Kodeks Odgovornog Ribarstva 1995
  Odbor za ribarstvo (COFI) na svojoj 19. sjednici u ožujku 1991. godine pozvao je na razvoj novih koncepcija koje bi vodile odgovornom, održivom ribarenju. Sljedom toga je na Medunarodnoj konferenciji o odgovornom ribolovu održanoj u Concunu (Meksiko) 1992. godine, od FAO-a je zatraženo da pripremi medunarodni Kodeks ponašanja koji ce obradivati te probleme. Rezultati tog zasjedanja, posebo Concunska deklaracija (Declaration of Concun), bili su važan doprinos Konferenciji Ujedinjenih naroda o okolišu i razvoju (United Nations Conferece on Environment and Development - UNCED), a posebno Agendi 21. Nakon toga sazvana je konferencija UN-a o raspršenim ribljim stokovima i visokomigratornim ribljim stokovima, kojoj je FAO osigurao znacajnu tehnicku podršku. U studenom 1993. godine na Dvadeset sedmoj sijednici Konferencije FAO-a usvojen je Sporazum o promicanju postupanja ribolovnih plovila na medunarodnim morima, sukladno medunarodnim mjerama ocuvanja i gospodarenja (Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measures by Fishing Vessels on High Seas). Slijedom navedenih i drugih važnih dogadaja u svijetu ribarstva, vodeca tijela FAO preporucila su da se sastavi globalni Kodeks odgovornog ribarenja, koji bi bio sukladan donesenim odlukama, te ustanovio nacela i standarde primjenjive u ocuvanju, gospodarenju i razvoju citavog ribarstva, te ne bi imao mandatnu ulogu. Kodeks, koji je jednoglasno prihvacen na sjednici FAO-aod 31. listopada 1995. godine, donosi nužan okvir za nacionalne i medunarodne napore za osiguranje održivog iskorištenju vodenih bioresursa u skladu s utjecajima okoliša. FAO, u skaldu sa svojim mandatom, u potpunosti je predan da zemljama clanicama, a posebno zemljama u razvoju, pomogne u uvodenju Kodeksa odgovornog ribarenja i podnosit ce izvještaje Ujedinjenim narodima o postignutom napretku i o potrebama daljnjeg djelovanja.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Atbildīgas zivsaimniecības rīcības kodekss 1995
  1991. gada martā Zivsaimniecības Komiteja (COFI) savā 19. sesijā aicināja izstrādāt jaunas – uz atbildīgu un ilgtspējīgu zivsaimniecību vērstas koncepcijas. Vēlāk, 1992. gada Kankunas (Meksika) Atbildīgas zivsaimniecības konference aicināja FAO izstrādāt starptautisku Rīcības kodeksu šo jautājumu risināšanai. Konferences rezultāti, jo sevišķi Kankūnas deklarācija deva svarīgu ieguldījumu 1992. gada Apvienoto Nāciju Organizācijas vides un attīstības konferencē (UNCED), it īpaši tās Programmā 21. Tā rezultātā tika sasaukta Apvienoto Nāciju Organizācijas Konference par transzonāli migrējošo un tālu migrējošo zivju krājumiem, kurai FAO sagatavoja tehnisko nodrošinājumu. Visbeidzot, 1993. gada novembrī FAO Konferences divdesmit otrās sesijas (1. Pielikums) laikā tika noslēgta vienošanās veicināt tāljūras zvejas kuģu atbilstību starptautiskajiem zivju krājumu saglabāšanas un pārvaldības pasākumiem. Ievērojot šo un citas svarīgas tendences pasaules zivsaimniecības attīstībā, FAO vadības institūcijas rekomendēja atbilstoši šiem instrumentiem izstrādāt brīvprātīgi ievērojamu vispasaules mēroga Atbildīgas zivsaimniecības rīcības kodeksu, kurā tiktu noteikti visiem zivsaimniecības veidiem piemērojami aizsardzības, pārvaldības un attīstības standarti. 1995. gada 31. oktobrī FAO konferencē vienbalsīgi pieņemtais Kodekss nodrošina nepieciešamo pamatu nacionālajiem un starpvalstu centieniem nodrošināt dzīvo ūdens resursu ilglaicīgu ekspluatāciju saskaņā ar vidi (2. pielikums). FAO, saskaņā ar savām pilnvarām, ir pilnībā apņēmusies palīdzēt dalībvalstīm, jo sevišķi jaunattīstības valstīm Atbildīgas zivsaimniecības rīcības kodeksa efektīvā ieviešanā; FAO arī iesniegs ziņojumus Apvienoto Nāciju Organizācijai par šai darbā panākto progresu un nepieciešamajām tālākajām darbībām.
 • Thumbnail Image
  Book (series)
  Pravni vodič za komasaciju
  Na osnovu regulatornih praksi u Evropi
  2022
  Komasacija je visokodelotvoran instrument za upravljanje zemljištem koji omogućava unapređenje strukture poljoprivrednih gazdinstava i poseda, čime se uvećava njihova ekonomska i socijalna efikasnost i ostvaruju koristi za imaoce prava kao za društvo u celini. Pošto komasacija pruža mobilnost u pogledu vlasništva na zemljištu i drugih zemljišnih prava, ona isto tako može da olakša raspodelu novih područja sa posebnim namenama koje ne pripadaju oblasti poljoprivrede, kao što je na primer javna infrastruktura ili zaštita i obnova prirode. Instrumenti komasacije zahtevaju postojanje detaljno izrađenih zakonskih propisa koji su integrisani u nacionalni pravni okvir. Komasacija je zakonski uređen postupak koji predvodi državni organ i koristi se za prilagođavanje vlasničke strukture u ruralnim područjima kroz sveobuhvatnu reorganizaciju parcela, u koordinaciji sa vlasnicima i korisnicima parcela u cilju smanjenja usitnjenosti zemljišta, olakšavanja uvećanja poseda i/ili ostvarivanje drugih ciljeva od javnog interesa, uključujući i obnovu prirode ili izgradnju infrastrukture. Ovaj Pravni vodič pruža detaljne smernice o zakonodavnim pitanjima u vezi sa komasacijom na način koji je u skladu sa Dobrovoljnim smernicama o odgovornom upravljanju sticanjem, raspolaganjem i korišćenjem zemljišnih resursa, ribarskim područjima i šumama u kontekstu nacionalne bezbednosti hrane i međunarodnog prava o ljudskim pravima. Usmeren je na komasaciju u ruralnim područjima i zasniva se na dobrim zakonodavnim praksama u komasaciji u Evropi. Ovaj Pravni vodič je objavljen u saradnji sa Regionalnom kancelarijom FAO za Evropu i Centralnu Aziju.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.