Thumbnail Image

Inzila na mabambe aawongla aakubamba akukwabilila banyana bamusokwe - Zambia aZimbabwe

Busena bwaKavango-Zambezi (KaZa)


Also available in:

Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Poster, banner
  INZILA NA MABAMBE AAWONGOLA AAKUBAMBA AKUKWABILILA BANYAMA BAMUSOKWE - AZIMBABWE
  Busena bwaKavango-Zambezi (KaZa)
  2021
  Also available in:
  No results found.

  Eeyi nzila yoongola yakubamba akukwabilila banyama bamusokwe (ya SWM) njiyo iiliikweendelezya Pulojekiti ya Kavango-Zambezi (KaZa) kuchitila kumana mapenzi aaya, kwiindila mukusungwaazya akusumpula kubambwa kwabanyama bamusokwe mumyuunzi kayili nzila lubo yakubelesya kabotu nyika akubamba. Mumanyika woonse kwiinzizya kuvwima kakuyandwa nyama kuliikutentuusya kulobya zilengwa zyiingi zyamusokwe. Kuseluka kwabuvule bwabanyama bamusokwe kuliikusiya masena abantu biingi mumyuunzi kabatachikwe kulya azibajania mali pe. Oobu bwiime buliikwiindilila kubija mbukunga kuyandikana kwanyama yamusokwe kuyobukomena mumadolopo mapati amaniini. Mabambe aaSWM aliikujana nzila mpya zyakumana mapenzi ziliikuzwa kumabelekelo aamwi aamapulojekiti aalikuchitwa mulizimwi zisi zilikkumi azitatu. Ninzila mpya yeelede kubeleka kwaminyaka iilimusanu ayibili (kuzwa mu2018 kusika 2024) yalukamantano lwazisi zyabantu bamu Africa, baakati aKunsi kwa Amelika akuPasifikki, iitegwa Organisation of African, Caribbean and Pacific States (OACPS), iiliikujana mali kulukamantano lwazisi zyaku Yulopu (European Union), azilazyo zisweenene aMutabi wakuFulansi utegwa French Facility for Global Environment. Eezi nzila mpya zyakumana mapenzi ziliikweendelezegwa aazibunga zine zibelekelaamwi zijisi basiluzibo abusongo bwiingi aatala akubambwa kwabanyama bamusokwe akujania bantu kulya kuzulide
 • Thumbnail Image
  Poster, banner
  TULIIKUGWASIZYA BIYENI MASENA AAKUBAMBILA BUVUBI MBWATUPEDE LEZA AALIKWEENDELEZEGWA AABANTU MUMYUUNZI? 2023
  Also available in:

  TULIIKUGWASIZYA BIYENI MASENA AAKUBAMBILA BUVUBI MBWATUPEDE LEZA AALIKWEENDELEZEGWA AABANTU MUMYUUNZI? 1. Kubeleka antoomwe abafulumende kuti bape kubantu zyeelelelo anguzu aatala amasena alimwi abuvubi bwakatupa Leza bujanika mumo. 2. Kusimya zyabweendelezi abuzuluzi mubantu. 3. Kugwasya bantu mbubanga balabamba akubelesya nyika mumasena aabo. 4. Kugwasisya kuziba buvule bwazyuuka abanyama bajanika mubusena buteedeni ambubalyidilana, kunoozilangalanga akunooyendeenda mumasena aayo. 5. Kuyungizya buvule bwabanyama bamusokwe, kwiindila mukweeta bambi kuzwa kumwi, akubika bambi kuli baabo batanooli baliikumana. 6. Kuchesya penzi lijanika mukulyidilana kwabantu abanyama bamusokwe, kwiindila mukuyaka mabondo aazivubwa aasimide akubamba kabotu mabelesezyo aanyika. 7. Kuyaka mabbindawuko aazwidilila aabelesya zyakatupa Leza. 8. Kujania bantu maanzi mabotu aatamanimani pe mumasena aasiyene kuli waayo aakunywida banyama bamusokwe. 9. Kuyungizya mabbindawuko maniini aakuvuba nkuku, mpongo, ng’ombe answi. 10. Kubamba kuswayilana akwaabana luzibo aakati kamanyika.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Sustainable Wildlife Management (SWM) Programme - Zambia and Zimbabwe
  Kavango-Zambezi (KaZa) Site
  2020
  Also available in:

  The Sustainable Wildlife Management (SWM) Programme in the Kavango-Zambezi (KaZa) site promotes Community Conservancies as a way to improve land-use planning and management. The KaZa Project is coordinated by the French Agricultural Research Centre for International Development (CIRAD). In Zambia, CIRAD is implementing the project activities in partnership with the Center for International Forestry Research (CIFOR). The SWM Programme is developing innovative solutions based on field projects in thirteen countries. It is a seven-year (2018-2024) Organisation of the African, Caribbean and Pacific States (OACPS) initiative, which is being funded by the European Union with co-funding from the French Facility for Global Environment. It is the first international initiative to tackle the wild meat challenge by addressing both wildlife conservation and food security.The SWM Programme mobilizes an international group of partner organizations with strong expertise and experience in wildlife conservation, food security and policy development. It is implemented through a consortium partnership, which includes the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), CIFOR, CIRAD and the Wildlife Conservation Society (WCS).
 • Thumbnail Image
  Poster, banner
  INZILA NA MABAMBE AAWONGOLA AAKUBAMBA AKUKWABILILA BANYAMA BAMUSOKWE - AZIMBABWE
  Busena bwaKavango-Zambezi (KaZa)
  2021
  Also available in:
  No results found.

  Eeyi nzila yoongola yakubamba akukwabilila banyama bamusokwe (ya SWM) njiyo iiliikweendelezya Pulojekiti ya Kavango-Zambezi (KaZa) kuchitila kumana mapenzi aaya, kwiindila mukusungwaazya akusumpula kubambwa kwabanyama bamusokwe mumyuunzi kayili nzila lubo yakubelesya kabotu nyika akubamba. Mumanyika woonse kwiinzizya kuvwima kakuyandwa nyama kuliikutentuusya kulobya zilengwa zyiingi zyamusokwe. Kuseluka kwabuvule bwabanyama bamusokwe kuliikusiya masena abantu biingi mumyuunzi kabatachikwe kulya azibajania mali pe. Oobu bwiime buliikwiindilila kubija mbukunga kuyandikana kwanyama yamusokwe kuyobukomena mumadolopo mapati amaniini. Mabambe aaSWM aliikujana nzila mpya zyakumana mapenzi ziliikuzwa kumabelekelo aamwi aamapulojekiti aalikuchitwa mulizimwi zisi zilikkumi azitatu. Ninzila mpya yeelede kubeleka kwaminyaka iilimusanu ayibili (kuzwa mu2018 kusika 2024) yalukamantano lwazisi zyabantu bamu Africa, baakati aKunsi kwa Amelika akuPasifikki, iitegwa Organisation of African, Caribbean and Pacific States (OACPS), iiliikujana mali kulukamantano lwazisi zyaku Yulopu (European Union), azilazyo zisweenene aMutabi wakuFulansi utegwa French Facility for Global Environment. Eezi nzila mpya zyakumana mapenzi ziliikweendelezegwa aazibunga zine zibelekelaamwi zijisi basiluzibo abusongo bwiingi aatala akubambwa kwabanyama bamusokwe akujania bantu kulya kuzulide
 • Thumbnail Image
  Poster, banner
  TULIIKUGWASIZYA BIYENI MASENA AAKUBAMBILA BUVUBI MBWATUPEDE LEZA AALIKWEENDELEZEGWA AABANTU MUMYUUNZI? 2023
  Also available in:

  TULIIKUGWASIZYA BIYENI MASENA AAKUBAMBILA BUVUBI MBWATUPEDE LEZA AALIKWEENDELEZEGWA AABANTU MUMYUUNZI? 1. Kubeleka antoomwe abafulumende kuti bape kubantu zyeelelelo anguzu aatala amasena alimwi abuvubi bwakatupa Leza bujanika mumo. 2. Kusimya zyabweendelezi abuzuluzi mubantu. 3. Kugwasya bantu mbubanga balabamba akubelesya nyika mumasena aabo. 4. Kugwasisya kuziba buvule bwazyuuka abanyama bajanika mubusena buteedeni ambubalyidilana, kunoozilangalanga akunooyendeenda mumasena aayo. 5. Kuyungizya buvule bwabanyama bamusokwe, kwiindila mukweeta bambi kuzwa kumwi, akubika bambi kuli baabo batanooli baliikumana. 6. Kuchesya penzi lijanika mukulyidilana kwabantu abanyama bamusokwe, kwiindila mukuyaka mabondo aazivubwa aasimide akubamba kabotu mabelesezyo aanyika. 7. Kuyaka mabbindawuko aazwidilila aabelesya zyakatupa Leza. 8. Kujania bantu maanzi mabotu aatamanimani pe mumasena aasiyene kuli waayo aakunywida banyama bamusokwe. 9. Kuyungizya mabbindawuko maniini aakuvuba nkuku, mpongo, ng’ombe answi. 10. Kubamba kuswayilana akwaabana luzibo aakati kamanyika.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Sustainable Wildlife Management (SWM) Programme - Zambia and Zimbabwe
  Kavango-Zambezi (KaZa) Site
  2020
  Also available in:

  The Sustainable Wildlife Management (SWM) Programme in the Kavango-Zambezi (KaZa) site promotes Community Conservancies as a way to improve land-use planning and management. The KaZa Project is coordinated by the French Agricultural Research Centre for International Development (CIRAD). In Zambia, CIRAD is implementing the project activities in partnership with the Center for International Forestry Research (CIFOR). The SWM Programme is developing innovative solutions based on field projects in thirteen countries. It is a seven-year (2018-2024) Organisation of the African, Caribbean and Pacific States (OACPS) initiative, which is being funded by the European Union with co-funding from the French Facility for Global Environment. It is the first international initiative to tackle the wild meat challenge by addressing both wildlife conservation and food security.The SWM Programme mobilizes an international group of partner organizations with strong expertise and experience in wildlife conservation, food security and policy development. It is implemented through a consortium partnership, which includes the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), CIFOR, CIRAD and the Wildlife Conservation Society (WCS).

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.