Thumbnail Image

Doracak për aktivitetet e Organit Kombëtar të Emëruar për Fondin e Gjelbër Klimatik
Also available in:

Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Udhёzues pёr Fondin e Gjelbёr Klimatik nё Maqedoninё e Veriut 2019
  Also available in:

  Ky dokument teknik u përgatit nga Zyra Rajonale e FAO-s për Evropën dhe Azinë Qendrore, nën udhëheqje të Kabinetit të Zëvendës-kryeministrit të Republikës së Maqedonisë së Veriut për Çështje Ekonomike si Organ Kombëtar i Emëruar për Fondin e Gjelbër Klimatik (GCF). Ky dokument teknik u përpilua në kontekst të Projektit ‘’ Mbështetja e menaxhimit të një mekanizmi kombëtar efektiv koordinues për Fondin e Gjelbër Klimatik” ku morën pjesë së bashku të gjitha palët relevante me interes në procese konsultative që kishin për qëllim prioretizimin e investimeve strategjike klimatike për financim nga GCF. Ky Udhëzues jep informatat kryesore mbi Fondin e Gjelbër Klimatik (GCF). Qëllimi kryesor i tij është të udhëzojë palët me interes që janë aktive në fushën e ndryshimeve klimatike dhe zhvillimit të qëndrueshëm për qasjen që mund ta kenë tek resurset e GCF dhe për zbatimin e projekteve të financuara nga GCF në Maqedoninë e Veriut.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Informator i të dhënave mbi angazhimin e palëve me interes - Mbështetja e menaxhimit të një mekanizmi kombëtar efektiv koordinues për Fondin e Gjelbër Klimatik 2019
  Also available in:

  Projekti “Mbështetja e menaxhimit të një mekanizmi kombëtar efektiv koordinues për Fondin e Gjelbër Klimatik’’ ishte projekti i parë i Republikës së Maqedonisë së Veriut në kuadër të Programit për Gatishmëri dhe Mbështetje Përgatitore të Fondit të Gjelbër Klimatik (GCF). Ky projekt u zbatua nga Organizata e Ushqimit dhe Bujqësisë e Kombeve të Bashkuara (FAO) nën drejtimin dhe udhëheqjen e Zyrës së Zëvendës Kryeministrit të Maqedonisë së Veriut përgjegjës për çështje ekonomike, si Organi Kombëtar i Emëruar për GCF. Ky informator ka për qëllim të prezantojë të gjitha aktivitetet për angazhim të palëve kombëtare kryesore me interes, siç janë ngjarjet konsultative, fokus grupet dhe punëtoritë që janë realizuar në kuadër të projektit gjatë vitit 2019, ku morën pjesë të gjitha palët relevante në procesin konsultativ që ka për qëllim të bëjë prioretizimin e investimeve strategjike klimatike që do financoheshin përmes Fondit të Gjelbër Klimatik. Kjo gjithashtu përfshiu edhe koordinimin me sektorin privat në hartimin e projekt/propozim-ideve, si dhe në zbatimin e politikave të GCF për gjinitë, për çështjet ekologjike dhe ato shoqërore. Konsultimet me të gjitha palët relevante me interes kanë për qëllim të sigurohen që prioritetet e zgjedhura për tu financuar nga GCF përputhen plotësisht me planet dhe strategjitë kombëtare dhe aktivitetet e tjera në nivel kombëtar që kanë të bëjnë me klimën. Ky informator është përgatitur bashkarisht me Kabinetin e Zëvendës-kryeministrit të Qeverisë të Republikës së Maqedonisë së Veriut përgjegjës për çështjet ekonomike, që ka rolin e Organit Kombëtar të Emëruar për Fondin e Gjelbër Klimatik dhe FAO.
 • Thumbnail Image
  Newsletter
  Maqedonia e Veriut dhe Fondi i Gjelbër Klimatik Buletini i Projektit - Qërshor 2019 – Botimi #2 2019
  Also available in:

  Ky Buletin është përpiluar bashkërisht nga Kabineti i Zëvendës Kryeministrit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut përgjegjës për çështjet ekonomike, në rolin e Organit Kombëtar të Emëruar për Fondin e Gjelbër Klimatik dhe FAO, në kuadrin e projektit “Mbështetja e menaxhimit të një mekanizmi kombëtar efektiv koordinues për Fondin e Gjelbër Klimatik”. Ai ka për qëllim t’i informojë palët e interesuara kryesore kombëtare (institucionet kombëtare, agjencitë qeveritare, sektorin privat, shoqërinë civile, komunitetin akademik, organizatat ndërkombëtare) në Republikën e Maqedonisë së Veriut, për ngjarjet aktuale në zbatimin e projektit dhe për aktivitetet e fundit në lidhje me Fondin e Gjelbër Klimatik (GCF) në nivelin kombëtar, konform prioriteteve kombëtare dhe nismave tjera në zhvillim e sipër që kanë të bëjnë me ndryshimet klimatike. Buletini informon për risitë në lidhje me prioritetet, procedurat, burimet, konsultimet, lajmet dhe ngjarjet në Republikën e Maqedonisë së Veriut, të cilat kanë të bëjnë me Fondin e Gjelbër Klimatik (GCF).

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.