Thumbnail Image

Проектен информативен леток

Поддршка за управување со ефективен национален координативен механизам за Зелениот климатски фонд


Also available in:

Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Информативен леток за ангажираноста на засегнатите страни - Поддршка за управување со ефективен национален координативен механизам за Зелениот климатски фонд 2019
  Also available in:

  Проектот “Поддршка за управување со ефективен национален координативен механизам за Зелениот климатски фонд” е прв проект на Република Северна Македонија од Програмата за подготвеност и подготвителна поддршка на Зелениот климатски фонд (ЗКФ). Проектот беше спроведен од Организацијата за храна и земјоделство при ООН (ФАО) под раководство на Кабинетот на Заменик на Претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за економски прашања, како Национален назначен орган (ННО) за Зелениот Климатски Фонд (ЗКФ). Проектот се фокусираше на зајакнување на институционалните капацитети на ННО со цел ефективно да ги исполнува своите улоги и одговорности поврзани со ЗКФ, помогна да се креираат потребните партиципативни процеси за вклучување на сите засегнати страни на национално ниво, како и да се започне со подготовка на Работната програма за земјата за ЗКФ усогласена со националните приоритети за адаптација и ублажување на климатските промени, со Целите за одржлив развој и со критериумите за инвестирање на Зелениот Климатски Фонд. Овој информативен леток има за цел да ги презентира сите активности за ангажман на клучните национални засегнати страни, вклучително консултативни настани, фокус групи и работилници, спроведени во рамки на проектот во текот на 2019 година, на кои беа вклучени сите релевантни чинители во консултативен процес чија цел е приоретизирање на стратешките климатски инвестиции кои би се финансирале преку Зелениот климатски фонд. Ова исто така вклучуваше и координација со приватниот сектор во развојот на проектни предлози/идеи, како и целосна примена на политиките на ЗКФ за родови, еколошки и социјални прашањ. Консултациите со сите релевантни засегнати страни имаат за цел да осигураат
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Политика на Зелениот климатски фонд за родови, еколошки и социјални прашања 2019
  Also available in:

  Зелениот климатски фонд (ЗКФ) се обидува да поттикне промена во парадигмата кон развој со ниски емисии и климатска отпорност, земајќи ги предвид потребите на земјите во развој кои се особено ранливи пред влијанијата на климатските промени. При спроведувањето на својот мандат, ЗКФ ефективно и правично ќе управува со еколошките и социјалните ризици и влијанија и ќе ги подобри исходите на сите активности финансирани од ЗКФ, при што ќе обезбеди еднакво учество на жени, млади луѓе и други малцинства и високо ранливи групи. Овој информативен леток е заеднички развиен од страна на Кабинетот на Заменик на Претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за економски прашања, во улога на Национален назначен орган за Зелениот климатски фонд и ФАО во рамки на проектот “Поддршка за управување со ефективен национален координативен механизам за Зелениот климатски фонд”. Тој има за цел да ги информира клучните национални засегнати страни (национални институции, владини агенции, приватниот сектор, граѓанското општество, академијата, меѓународните организации) во Република Северна Македонија, за Политиката на Зелениот климатски фонд за родови прашања, како и Еколошките и социјални гаранции (ESS) како група стандарди на ЗКФ кои треба да се применуваат при ангажирање на засегнатите страни во активностите поврзани со ЗКФ и развојот на проекти за финансирање преку Зелениот климатски фонд.
 • Thumbnail Image
  Newsletter
  Северна Македонија и Зелениот климатски фонд Проектен билтен 2019
  Also available in:

  Овој билтен е заеднички развиен од страна на Кабинетот на Заменик на Претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за економски прашања, во улога на Национален назначен орган за Зелениот климатски фонд и ФАО во рамки на проектот “Поддршка за управување со ефективен национален координативен механизам за Зелениот климатски фонд”. Тој има за цел да ги информира клучните национални засегнати страни (национални институции, владини агенции, приватниот сектор, граѓанското општество, академијата, меѓународните организации) во Република Северна Македонија, за актуелните настани во спроведувањето на проектот и најновите активности во врска со ЗКФ на национално ниво во согласност со националните приоритети и други тековни иницијативи за климатски промени. Билтенот информира за новости во врска со приоритетите, постапките, ресурсите, консултациите, вестите и настаните во Република Северна Македонија поврзани со ЗКФ.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.