Thumbnail Image

Vodič za primenu fitosanitarnih standarda u oblasti šumarstva
Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Book (series)
  Afrička kuga svinja: detekcija i dijagnostika
  Terenski priručnik za veterinare
  2018
  Afrička kuga svinja (AKS) je veoma kontagiozna virusna bolest koja uzrokuje hemoragičnu groznicu kod svinja i divljih svinja, a često je praćena letalitetom i do 100 procenata. Kao rezultat, AKS može ozbiljno uticati na produktivnost celokupnog sistema proizvodnje svinja. Ne samo da ugrožava prehrambenu sigurnost države kada je u pitanju snabdevenost tržišta svinjskim mesom, nego predstavlja veliki izazov izvoru prihoda farmera i svih drugih učesnika u lancu proizvodnje, a kao rezultat ograničenja izvoza negativno utiče i na međunarodnu trgovinu. Sa izuzetno visokim potencijalom za prekogranično širenje, bolest se danas smatra enzootskom u podsaharskoj Africi, na italijanskom ostrvu Sardiniji kao i delovima Kavkaza i istočne Evrope. Kako postoji stalni rizik daljeg širenja AKS iz ovih područja, usled prekograničnog kretanja pojedinaca, proizvoda poreklom od svinja, predmeta, materijala i zaraženih divljih svinja, svaka država sa sopstvenom proizvodnjom svinja je u opasnosti. Sektor malih proizvođača, čija se gazdinstva/farme karakterišu niskim nivoom biosigurnosti, posebno je ranjiv. U odsustvu efikasne vakcine ili lečenja, najbolja strategija protiv AKS je strategija ranog otkrivanja povezana sa sistemom brzog odgovora kod izbijanja zaraze. U ovom kontekstu, ključno je podizanje svesti i obuka veterinara i svih drugih osoba koji se nalaze na prvoj liniji odbrane od pojave zaraznih bolesti životinja. Cilj ovog priručnika je da veterinarima, veterinarskim tehničarima i laboratorijskom osoblju pruži neophodne informacije radi uspešnog ranog otkrivanja i brze dijagnostike afričke kuge svinja i primene efikasnih mera sprečavanja širenja, suzbijanja i eradikacije bolesti. I vlasnici i držaoci svinja, lovci i šumari takođe mogu imati veliku korist od upotrebe i čitanja priručnika.
 • Thumbnail Image
  Book (series)
  Pravni vodič za komasaciju
  Na osnovu regulatornih praksi u Evropi
  2022
  Komasacija je visokodelotvoran instrument za upravljanje zemljištem koji omogućava unapređenje strukture poljoprivrednih gazdinstava i poseda, čime se uvećava njihova ekonomska i socijalna efikasnost i ostvaruju koristi za imaoce prava kao za društvo u celini. Pošto komasacija pruža mobilnost u pogledu vlasništva na zemljištu i drugih zemljišnih prava, ona isto tako može da olakša raspodelu novih područja sa posebnim namenama koje ne pripadaju oblasti poljoprivrede, kao što je na primer javna infrastruktura ili zaštita i obnova prirode. Instrumenti komasacije zahtevaju postojanje detaljno izrađenih zakonskih propisa koji su integrisani u nacionalni pravni okvir. Komasacija je zakonski uređen postupak koji predvodi državni organ i koristi se za prilagođavanje vlasničke strukture u ruralnim područjima kroz sveobuhvatnu reorganizaciju parcela, u koordinaciji sa vlasnicima i korisnicima parcela u cilju smanjenja usitnjenosti zemljišta, olakšavanja uvećanja poseda i/ili ostvarivanje drugih ciljeva od javnog interesa, uključujući i obnovu prirode ili izgradnju infrastrukture. Ovaj Pravni vodič pruža detaljne smernice o zakonodavnim pitanjima u vezi sa komasacijom na način koji je u skladu sa Dobrovoljnim smernicama o odgovornom upravljanju sticanjem, raspolaganjem i korišćenjem zemljišnih resursa, ribarskim područjima i šumama u kontekstu nacionalne bezbednosti hrane i međunarodnog prava o ljudskim pravima. Usmeren je na komasaciju u ruralnim područjima i zasniva se na dobrim zakonodavnim praksama u komasaciji u Evropi. Ovaj Pravni vodič je objavljen u saradnji sa Regionalnom kancelarijom FAO za Evropu i Centralnu Aziju.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Rod, izvori prihoda na selu i šumarstvo
  Ocena rodnih pitanja u kosovskom šumarstvu
  2017
  Also available in:

  Glavni cilj ovog istraživanja je da identifikuje i analizira ulogu žena i muškaraca u sektoru šumarstva na Kosovu, korišćenje i vlasništvo šuma od strane žena i muškaraca. Izveštaj takođe ima za cilj da analizira rodna pitanja u okviru institucionalne politike i pravnog okvira koji uređuje upravljanje šumama, kako bi se dale preporuke o tome kako rodna pitanja efikasnije integrisati u politiku o šumarstvu na Kosovu. Istraživanje čini deo projekta pod nazivom "Podrška sprovođenju politika i stra tegije o šumama na Kosovu" (GCP/KOS/005/FIN), finansiran od Finske, koji ima za cilj da poveća doprinos sektora šumarstva nacionalnoj privredi kroz održivo korišćenje šumskih resursa, uzimajući u obzir višestruku namenu šumarstva i privredne, socijalne i ekološke koristi od šuma, kao i doprinos sektora ublažavanju klimatskih promena. Studija pokazuje ograničen pristup žena odlučivanju i informacijama, u poređenju sa muškarcima, ali i nerešena imovinska prava žena. Osim toga, visoka stopa neza poslenosti je glavna prepreka koju su identifikovali članovi seoskih zajednica, a naročito žene. U izveštaju se takođe ukazuje na interese seoskih žena da poboljšaju svoje veštine branja i sakupljanja, obrade i prodaje nedrvnih šumskih proizvoda (NDŠP). Prema tome, izveštaj pokazuje značaj unapređenja pristupa žena informacijama, jačanja kapaciteta i obuhvaćenost u donošenju odluka. Izveštaj se završava isticanjem da NDŠP imaju veliki potencijal za smanjenje siromaštva i nesigurnosti da se prehr ane u regionima sprovedene studije, naročito kada se efikasno podrže i žene i muškarci.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.