Thumbnail Image

Политика на Зелениот климатски фонд за родови, еколошки и социјални прашања


Also available in:

Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Процедура „Без-приговор“ за проектите поддржани од Зелениот климатски фонд во Република Северна Македонија – Информативен леток 2019
  Also available in:

  Зелениот климатски фонд (ЗКФ) е нов глобален фонд воспоставен од државите-страни на Рамковната конвенција на ОН за климатски промени (УНФЦЦЦ) со цел да се поддржат земјите во развој да одговорат на предизвикот што го носат климатските промени. ЗКФ има цел да поддржи промена на парадигмата кон развој со ниски емисии и климатска отпорност, земајќи ги предвид потребите на државите кои се особено ранливи пред влијанијата на климатските промени. Начелото на сопственост на државата е во суштината на активностите кои Зелениот климатски фонд ги спроведува во земјите во развој. Фондот верува дека сопственоста на државата е постојан процес, и дека Националниот назначен орган (ННО) има главна улога при поттикнување на институционален развој и ангажираност на засегнатите страни за воспоставување на ефективен механизам за решавање на прашањата поврзани со климата. Овој информативен леток е заеднички развиен од страна на Кабинетот на Заменик на Претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за економски прашања, во улога на ННО за ЗКФ и ФАО во рамки на проектот “Поддршка за управување со ефективен национален координативен механизам за Зелениот климатски фонд”. Тој има за цел да ги информира националните засегнати страни во Северна Македонија, за клучните аспекти на начелото на ЗКФ за сопственост на државата, циклусот за одобрување на проекти за ЗКФ и процедурата „Без-приговор“ во Северна Македонија која ја спроведува ННО за да осигури дека финансирањето преку ЗКФ ќе биде ќе биде транспарентно, во согласност со националните климатски приоритети, стратегии, планови, закони и регулативи, потекнува од земјата, е ефикасно и ги вкучува сите.
 • Thumbnail Image
  Newsletter
  Северна Македонија и Зелениот климатски фонд Проектен билтен 2019
  Also available in:

  Овој билтен е заеднички развиен од страна на Кабинетот на Заменик на Претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за економски прашања, во улога на Национален назначен орган за Зелениот климатски фонд и ФАО во рамки на проектот “Поддршка за управување со ефективен национален координативен механизам за Зелениот климатски фонд”. Тој има за цел да ги информира клучните национални засегнати страни (национални институции, владини агенции, приватниот сектор, граѓанското општество, академијата, меѓународните организации) во Република Северна Македонија, за актуелните настани во спроведувањето на проектот и најновите активности во врска со ЗКФ на национално ниво во согласност со националните приоритети и други тековни иницијативи за климатски промени. Билтенот информира за новости во врска со приоритетите, постапките, ресурсите, консултациите, вестите и настаните во Република Северна Македонија поврзани со ЗКФ.
 • Thumbnail Image
  Newsletter
  Северна Македонија и Зелениот климатски фонд Проектен билтен - Јули 2019, број # 3 2019
  Also available in:

  Овој билтен е заеднички развиен од страна на Кабинетот на Заменик на Претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за економски прашања, во улога на Национален назначен орган за Зелениот климатски фонд и ФАО во рамки на проектот “Поддршка за управување со ефективен национален координативен механизам за Зелениот климатски фонд”. Тој има за цел да ги информира клучните национални засегнати страни (национални институции, владини агенции, приватниот сектор, граѓанското општество, академијата, меѓународните организации) во Република Северна Македонија, за актуелните настани во спроведувањето на проектот и најновите активности во врска со ЗКФ на национално ниво во согласност со националните приоритети и други тековни иницијативи за климатски промени. Билтенот информира за новости во врска со приоритетите, постапките, ресурсите, консултациите, вестите и настаните во Република Северна Македонија поврзани со ЗКФ.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.