Thumbnail Image

Процедура „Без-приговор“ за проектите поддржани од Зелениот климатски фонд во Република Северна Македонија – Информативен леток


Also available in:

Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Политика на Зелениот климатски фонд за родови, еколошки и социјални прашања 2019
  Also available in:

  Зелениот климатски фонд (ЗКФ) се обидува да поттикне промена во парадигмата кон развој со ниски емисии и климатска отпорност, земајќи ги предвид потребите на земјите во развој кои се особено ранливи пред влијанијата на климатските промени. При спроведувањето на својот мандат, ЗКФ ефективно и правично ќе управува со еколошките и социјалните ризици и влијанија и ќе ги подобри исходите на сите активности финансирани од ЗКФ, при што ќе обезбеди еднакво учество на жени, млади луѓе и други малцинства и високо ранливи групи. Овој информативен леток е заеднички развиен од страна на Кабинетот на Заменик на Претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за економски прашања, во улога на Национален назначен орган за Зелениот климатски фонд и ФАО во рамки на проектот “Поддршка за управување со ефективен национален координативен механизам за Зелениот климатски фонд”. Тој има за цел да ги информира клучните национални засегнати страни (национални институции, владини агенции, приватниот сектор, граѓанското општество, академијата, меѓународните организации) во Република Северна Македонија, за Политиката на Зелениот климатски фонд за родови прашања, како и Еколошките и социјални гаранции (ESS) како група стандарди на ЗКФ кои треба да се применуваат при ангажирање на засегнатите страни во активностите поврзани со ЗКФ и развојот на проекти за финансирање преку Зелениот климатски фонд.
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  Водич за Зелениот климатски фонд во Северна Македонија 2019
  Also available in:

  Овој Водич за Зелениот климатски фонд во Северна Македонија беше подготвен од Регионалната канцеларија на ФАО за Европа и Централна Азија, под раководство на Кабинетот на заменикот претседател на Владата задолжен за економски прашања и координација со економските сектори, во улога на Национален назначен орган за Зелениот климатски фонд (ЗКФ). Овој технички документ е развиен во рамки на Проектот „Поддршка за управување со ефективен национален координативен механизам за Зелениот климатски фонд“, кој ги ангажираше сите релевантни засегнати страни во консултативни процеси со цел приоритизација на стратешките климатски инвестиции кои би се финансирале преку ЗКФ. Овој Водич ги содржи основните информации за Зелениот климатски фонд (ЗКФ). Целта на Водичот е да ги информира засегнатите страни кои работат во областа на климатските промени и одржливиот развој како да пристапат до ресурсите на ЗКФ и да спроведуваат проекти финансирани од ЗКФ во Северна Македонија.
 • Thumbnail Image
  Newsletter
  Северна Македонија и Зелениот климатски фонд Проектен билтен 2019
  Also available in:

  Овој билтен е заеднички развиен од страна на Кабинетот на Заменик на Претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за економски прашања, во улога на Национален назначен орган за Зелениот климатски фонд и ФАО во рамки на проектот “Поддршка за управување со ефективен национален координативен механизам за Зелениот климатски фонд”. Тој има за цел да ги информира клучните национални засегнати страни (национални институции, владини агенции, приватниот сектор, граѓанското општество, академијата, меѓународните организации) во Република Северна Македонија, за актуелните настани во спроведувањето на проектот и најновите активности во врска со ЗКФ на национално ниво во согласност со националните приоритети и други тековни иницијативи за климатски промени. Билтенот информира за новости во врска со приоритетите, постапките, ресурсите, консултациите, вестите и настаните во Република Северна Македонија поврзани со ЗКФ.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.