Thumbnail Image

Politika e Fondit të Gjelbër Klimatik lidhur me çështjet gjinore, ekologjike dhe shoqërore


Also available in:

Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Procedura e Mos-kundërshtimit për Projektet e Fondit të Gjelbër Klimatik në Republikën e Maqedonisë së Veriut - Informator 2019
  Also available in:

  Fondi i Gjelbër Klimatik (GCF) është fond i ri global krujuar nga vendet anëtare të Konventës së Kombeve të Bashkuara mbi Ndryshimet Klimatike (UNFCCC), për të mbështetur përpjekjet e vendeve në zhvillim gjatë trajtimit të sfidave që vijnë nga ndryshimet klimatike. GCF ka për qëllim të promovojë zhvendosje të paradigmës drejt uljes së emetimeve dhe drejt një zhvillimi të qëndrueshëm klimatik, duke trajtuar nevojat e vendeve që janë në veçanti të ndjeshme ndaj ndikimeve të ndryshimeve klimatike. Parimi i Pronësisë së Vendit është thelbësor në punën që bën Fondi i Gjelbër Klimatik në botën në zhvillim. Fondi gjithashtu e ka parasysh që pronësia e vendit është një proces i vazhdueshëm, nuk është një gjendje e fiksuar dhe që Organet Kombëtare të Emëruara (OKE) luajnë rol thelbësor në nxitjen e zhvillimit institucional dhe përfshirjen e palëve me interes për formim të mekanizmave efektivë që trajtojnë çështjet e ndryshimeve klimatike. Kjo broshurë informative është përpiluar bashkërisht nga Kabineti i Zëvendës Kryeministrit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut përgjegjës për çështjet ekonomike, në rolin e Organit Kombëtar të Emëruar për Fondin e Gjelbër Klimatik dhe FAO, në kuadrin e projektit “Mbështetja e menaxhimit të një mekanizmi kombëtar efektiv koordinues për Fondin e Gjelbër Klimatik”. Ajo ka për qëllim të informojë palët kryesore kombëtare me interes (institucionet kombëtare, agjencitë qeveritare, sektorin privat, shoqërinë civile, akademinë, organizatat ndërkombëtare) në Republikën e Maqedonisë së Veriut mbi aspektet kryesore të parimit të GCF lidhur me pronësinë e vendit, ciklin e miratimit të projektit për GCF.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Informator i të dhënave mbi angazhimin e palëve me interes - Mbështetja e menaxhimit të një mekanizmi kombëtar efektiv koordinues për Fondin e Gjelbër Klimatik 2019
  Also available in:

  Projekti “Mbështetja e menaxhimit të një mekanizmi kombëtar efektiv koordinues për Fondin e Gjelbër Klimatik’’ ishte projekti i parë i Republikës së Maqedonisë së Veriut në kuadër të Programit për Gatishmëri dhe Mbështetje Përgatitore të Fondit të Gjelbër Klimatik (GCF). Ky projekt u zbatua nga Organizata e Ushqimit dhe Bujqësisë e Kombeve të Bashkuara (FAO) nën drejtimin dhe udhëheqjen e Zyrës së Zëvendës Kryeministrit të Maqedonisë së Veriut përgjegjës për çështje ekonomike, si Organi Kombëtar i Emëruar për GCF. Ky informator ka për qëllim të prezantojë të gjitha aktivitetet për angazhim të palëve kombëtare kryesore me interes, siç janë ngjarjet konsultative, fokus grupet dhe punëtoritë që janë realizuar në kuadër të projektit gjatë vitit 2019, ku morën pjesë të gjitha palët relevante në procesin konsultativ që ka për qëllim të bëjë prioretizimin e investimeve strategjike klimatike që do financoheshin përmes Fondit të Gjelbër Klimatik. Kjo gjithashtu përfshiu edhe koordinimin me sektorin privat në hartimin e projekt/propozim-ideve, si dhe në zbatimin e politikave të GCF për gjinitë, për çështjet ekologjike dhe ato shoqërore. Konsultimet me të gjitha palët relevante me interes kanë për qëllim të sigurohen që prioritetet e zgjedhura për tu financuar nga GCF përputhen plotësisht me planet dhe strategjitë kombëtare dhe aktivitetet e tjera në nivel kombëtar që kanë të bëjnë me klimën. Ky informator është përgatitur bashkarisht me Kabinetin e Zëvendës-kryeministrit të Qeverisë të Republikës së Maqedonisë së Veriut përgjegjës për çështjet ekonomike, që ka rolin e Organit Kombëtar të Emëruar për Fondin e Gjelbër Klimatik dhe FAO.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Procedura e Fondit tё Gjelbёr Klimatik pёr akreditim
  Pёrforcimi i kapaciteteve nacionale pёr zbutje dhe pёrshtatje ndaj ndryshimeve klimatike dhe finalizimi i Programit Punues pёr Fondin e Gjelbёr Klimatik tё Republikёs sё Maqedonisё sё Veriut
  2021
  Also available in:

  Kjo fletëpalosje është një nga produktet komunikuese hartuar nga FAO dhe Kabineti i Zëvendës-kryeministrit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut përgjegjës për Çështjet Ekonomike dhe Koordinim me Resorët Ekonomikë, si Organ Kombëtar i Emëruar për Fondin e Gjelbër Klimatik (GCF), në kuadër të projektit të dytë të programit për përgatitje dhe mbështetje përgatitore nga GCF për vendin, që mban emrin ‘’Forcim i kapaciteteve nacionale për zbutje dhe përshtatje ndaj ndryshimeve klimatike dhe finalizim i Programit për Punë të Republikës së Maqedonisë së Veriut lidhur me Fondin e Gjelbër Klimatik’’. Qëllimi i kësaj fletëpalosjeje është informimi i të gjitha palëve nga sektori privat në Maqedoninë e Veriut mbi mundësitë për tu përfshirë në investime të gjelbra dhe klimatike përmes shfrytëzimit të mekanizmave për financim siç është Fondi i Gjelbër Klimatik, gjë që do të kontribuojë drejt zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik dhe me karbon të ulur, por edhe me efikasitet dhe përfitime për sektorin privat.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.