Thumbnail Image

Упатство за субјектите што сакаат да се акредитираат како субјекти со директен пристап за Зелениот климатски фонд

Зајакнување на националните капацитети за ублажување и адаптација кон климатските промени и финализирање на Работната програма за Зелениот климатски фонд на Република Северна Македонија


ФАО. 2021. Упатство за субјектите што сакаат да се акредитираат како субјекти со директен пристап за Зелениот климатски фонд. Зајакнување на националните капацитети за ублажување и адаптација кон климатските промени и финализирање на Работната програма за Зелениот климатски фонд на Република Северна Македонија. Будимпешта. 


Also available in:

Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Постапка за акредитација на Зелениот климатски фонд
  Зајакнување на националните капацитети за ублажување и адаптација кон климатските промени и финализирање на Работната програма за Зелениот климатски фонд на Република Северна Македонија
  2021
  Also available in:

  Овој леток е еден од комуникациските производи развиени од ФАО и Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за економски прашања и координација со економските ресори, во улога на Национален назначен орган за Зелениот климатски фонд (ЗКФ), а во рамки на вториот проект од програмата за Подготвеност и подготвителна поддршка на ЗКФ за земјата насловен ‘’Зајакнување на националните капацитети за ублажување и адаптација кон климатските промени и финализирање на Работната програма за Зелениот климатски фонд на Република Северна Македонија’’. Тoj има за цел да ја подигне свеста кај клучните засегнати страни за Зелениот климатски фонд во Република Северна Македонија, вклучително национални и локални институции, академски институции, јавни и приватни компании, граѓански организации и други правни лица во врска со процесот на акредитација за Зелениот климатски фонд.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Вклучување на приватниот сектор во климатските активности во Република Северна Македонија
  Зајакнување на националните капацитети за ублажување и адаптација кон климатските промени и финализирање на Работната програма за Зелениот климатски фонд на Република Северна Македонија
  2021
  Also available in:

  Овој леток е еден од комуникациските производи развиени од ФАО и Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за економски прашања и координација со економските ресори, во улога на Национален назначен орган за Зелениот климатски фонд (ЗКФ), а во рамки на вториот проект од програмата за Подготвеност и подготвителна поддршка на ЗКФ за земјата насловен ‘’Зајакнување на националните капацитети за ублажување и адаптација кон климатските промени и финализирање на Работната програма за Зелениот климатски фонд на Република Северна Македонија’’. Овој леток има за цел да ги информира сите актери од приватниот сектор во Северна Македонија за можностите за вклучување во климатски и зелени инвестиции преку искористување на механизмите за финансирање како што е Зелениот климатски фонд, кои ќе придонесе кон отпорен и нискојаглероден економски развој, а воедно и ефикасност и профитабилност за приватниот сектор.
 • Thumbnail Image
  Brochure, flyer, fact-sheet
  Информативен леток за ангажираноста на засегнатите страни - Поддршка за управување со ефективен национален координативен механизам за Зелениот климатски фонд 2019
  Also available in:

  Проектот “Поддршка за управување со ефективен национален координативен механизам за Зелениот климатски фонд” е прв проект на Република Северна Македонија од Програмата за подготвеност и подготвителна поддршка на Зелениот климатски фонд (ЗКФ). Проектот беше спроведен од Организацијата за храна и земјоделство при ООН (ФАО) под раководство на Кабинетот на Заменик на Претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за економски прашања, како Национален назначен орган (ННО) за Зелениот Климатски Фонд (ЗКФ). Проектот се фокусираше на зајакнување на институционалните капацитети на ННО со цел ефективно да ги исполнува своите улоги и одговорности поврзани со ЗКФ, помогна да се креираат потребните партиципативни процеси за вклучување на сите засегнати страни на национално ниво, како и да се започне со подготовка на Работната програма за земјата за ЗКФ усогласена со националните приоритети за адаптација и ублажување на климатските промени, со Целите за одржлив развој и со критериумите за инвестирање на Зелениот Климатски Фонд. Овој информативен леток има за цел да ги презентира сите активности за ангажман на клучните национални засегнати страни, вклучително консултативни настани, фокус групи и работилници, спроведени во рамки на проектот во текот на 2019 година, на кои беа вклучени сите релевантни чинители во консултативен процес чија цел е приоретизирање на стратешките климатски инвестиции кои би се финансирале преку Зелениот климатски фонд. Ова исто така вклучуваше и координација со приватниот сектор во развојот на проектни предлози/идеи, како и целосна примена на политиките на ЗКФ за родови, еколошки и социјални прашањ. Консултациите со сите релевантни засегнати страни имаат за цел да осигураат

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.