Thumbnail Image

ကောင်းစွာကြိုတင််အသိိပေး ၍ လွတ််လပ်် သော သဘောထားတောင်းခံံခြင်း လုပ််ငန်းစဥ်် အား လေးစားလိုက််နာ ခြင်း

မြေသိိမ်းဆည်းမှုနှင့် စပ််လျဉ်း၍ အစိုးရများ၊ ကုမ္ပဏီီများ ၊ အစိုးရမဟုတ်် သော အဖွဲ့အစည်းမျာ၊ ဌာနေတိုင်းရင်းသားပြည််သူူများ နှင့် ဒေသခံံလူူထုုတို့
FAO. 2021. ကောင်းစွာကြိုတင်အသိပေး၍ လွတ်လပ်သော သဘောထားတောင်းခံခြင်း လုပ်ငန်းစဥ်အားလေးစားလိုက်နာခြင်း - မြေသိမ်းဆည်းမှုနှင့် စပ်လျဥ်း၍ အစိုးရများ၊ ကုမ္ပဏီများ၊ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဌာနေတိုင်းရင်းသားပြည်သူများနှင့် ဒေသခံလူထုတို့အတွက် လက်တွေ့လိုက်နာသင့်သော လမ်းညွှန်ချက်။ လုပ်ပိုင်ခွင့် စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ နည်းပညာလမ်းညွှန် အမှတ် ၃၊ ရောမမြို့

Related items

Showing items related by metadata.

 • Thumbnail Image
  Book (series)
  တာဝန််ယူူမှုုရှိိသောာ မြေယာစီီမံံ အုပ််ချုပ််မှုုနှင့် ဥပဒေ 2021
  အကြီးစားမြေသိမ်းယူခြင်းနှင့် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုးမြှင့်ရေး လိုအပ်ချက်တို့နှင့် ပတ်သက်သည့် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို တုံ့ပြန်ရန် ဤနည်းပညာဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်ကို ရေးသားပြုစုခဲ့ပါသည်။ နိုင်ငံတော်အဆင့် အမျိုးသားစားနပ်ရိက္ခာ ဖူလုံရေးအတွက် မြေယာ၊ ငါးလုပ်ငန်းနှင့်သစ်တောများလုပ်ပိုင်ခွင့်ကို တာဝန်ယူစီမံအုပ်ချုပ်ခြင်းနှင့်ဆိုင်ရာ မိမိဆန္ဒ အလျောက်လိုက်နာနိုင်သော လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ မြေယာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအပါအဝင် စိုက်ပျိုး ရေးဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အခြေအနေတွင် မြေယာပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကို မည်ကဲ့သို့ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သင့်သည်ဟူသော စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ ကိစ္စအဝဝအား မည်သို့ဆောင်ရွက်သင့်သည်ကို ဤလမ်း ညွှန်စာအုပ်မှ ကူညီပံ့ပိုးပြသပေးပါသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစက်ဝန်းတွင်းရှိ အဆင့်အားလုံးရှိ ကို ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ အတည် ပြုခွင့်ပြုပေးခြင်း၊ အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းလုပ် ငန်းများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြသော အစိုးရအာဏာပိုင်များအတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာ ထပ်ဆောင်း လမ်းညွှန်ချက်အဖြစ်လည်း ပံ့ပိုးပေးရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ဤလမ်းညွှန်စာအုပ်သည် ၂၀၁၄ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှုကော်မတီ (CFS) (CFS 2014) မှ အတည်ပြုထောက်ခံချက်ပေးသော စိုက်ပျိုးရေးနှင့်အစားအသောက်စနစ်များအား တာဝန်ယူမှုရှိသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အကောင်အထည် ဖော်ရာတွင် လိုက်နာရမည့် စည်းမျဉ်းများအတွက်ရည်ညွှန်း ကိုးကားစရာ တစ်ခုအဖြစ်လည်းဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
 • Thumbnail Image
  Book (stand-alone)
  အမျိုးသား စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေးအတွက် မြေယာ၊ ငါးလုပ်ငန်းနှင့် သစ်တောများ လုပ်ပိုင်ခွင့်အား တာဝန်ယူမှုရှိစွာ စီမံအုပ်ချုပ်ခြင်း ဆိုင်ရာ မိမိဆန္ဒအလျောက် လိုက်နာနိုင်သောလမ်းညွှန်ချက်များ 2020
  ဤလမ်းညွှန်ချက်များသည် နိုင်ငံတကာအစိုးရအဖွဲ့အစည်းများအကြား ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်၍ ပထမဆုံးရေးဆွဲပြဌာန်းသော လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ ပြည့်စုံသည့် နိုင်ငံတကာ မူဘောင်တစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ဤလမ်းညွှန်ချက်များတွင် မြေယာ၊ ငါးလုပ်ငန်းနှင့် သစ်တောများအား အသုံးပြုပုံ၊ စီမံကိုင်တွယ်ပုံ တာဝန်ယူမှုရှိသော နည်းလမ်းများနှင့် စပ်လျဥ်း၍ အခြေခံမူများနှင့် နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွှန်းများကို ဖော်ပြထားပါသည်။ လုပ်ပိုင်ခွင့် စီမံအုပ်ချုပ်မှု စနစ်များ၏ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု တိုးမြင့်စေရန်၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ၊ ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းများ၊ အရပ်ဖက်လူမှု အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အကျိုးသက်ဆိုင်သူ ပြည်သူများ လုပ်ပိုင်ခွင့် စီမံအုပ်ချုပ်ရာတွင် အရည်အသွေးများ တိုးတက်လာစေရန် ရည်ရွယ်၍ လုပ်ပိုင်ခွင့်များအား စီမံထိန်းချုပ်သည့် မူဝါဒ၊ ဥပဒေနှင့် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ မူဘောင်များ တိုးတက်စေရေး အတွက် လမ်းညွှန်ချက်များ ဖြည့်ဆည်းပေးထားပါသည်။ ဤလမ်းညွှန်ချက်များတွင် လုပ်ပိုင်ခွင့် စီမံအုပ်ချုပ်မှုအား အမျိုးသားစားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေး ရှုဒေါင့်မှသုံးသပ်ထား၍ စားနပ်ရိက္ခာလုံလောက်စွာ ရပိုင်ခွင့်အား တစ်ဆင့်ချင်းစီ ဖြည့်ဆည်းပေးရေး၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ပပျောက်ရေး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် လူမှုစီးပွား ကဏ္ဍများ ရေရှည်စဥ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့အတွက် အထောက်အကူပြုရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
 • Thumbnail Image
  Book (series)
  စိုက်ပျုိးရေးေင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုြျား ရော်ရောင်သည့်အရမေအရေတွင် ရမြယာလုပ်ပိုင်ေွင့်ြျားအား ကာကွယ်ရပးမေင်း 2021
  အကြီးစားမြေသိမ်းယူခြင်းနှင့် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုးမြှင့်ရေး လိုအပ်ချက်တို့နှင့် ပတ်သက်သည့် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို တုံ့ပြန်ရန် ဤနည်းပညာဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်ကို ရေးသားပြုစုခဲ့ပါသည်။ နိုင်ငံတော်အဆင့် အမျိုးသားစားနပ်ရိက္ခာ ဖူလုံရေးအတွက် မြေယာ၊ ငါးလုပ်ငန်းနှင့်သစ်တောများလုပ်ပိုင်ခွင့်ကို တာဝန်ယူစီမံအုပ်ချုပ်ခြင်းနှင့်ဆိုင်ရာ မိမိဆန္ဒ အလျောက်လိုက်နာနိုင်သော လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ မြေယာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအပါအဝင် စိုက်ပျိုး ရေးဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အခြေအနေတွင် မြေယာပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကို မည်ကဲ့သို့ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သင့်သည်ဟူသော စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ ကိစ္စအဝဝအား မည်သို့ဆောင်ရွက်သင့်သည်ကို ဤလမ်း ညွှန်စာအုပ်မှ ကူညီပံ့ပိုးပြသပေးပါသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစက်ဝန်းတွင်းရှိ အဆင့်အားလုံးရှိ ကို ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ အတည် ပြုခွင့်ပြုပေးခြင်း၊ အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းလုပ် ငန်းများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြသော အစိုးရအာဏာပိုင်များအတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာ ထပ်ဆောင်း လမ်းညွှန်ချက်အဖြစ်လည်း ပံ့ပိုးပေးရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ဤလမ်းညွှန်စာအုပ်သည် ၂၀၁၄ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှုကော်မတီ (CFS) (CFS 2014) မှ အတည်ပြုထောက်ခံချက်ပေးသော စိုက်ပျိုးရေးနှင့်အစားအသောက်စနစ်များအား တာဝန်ယူမှုရှိသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အကောင်အထည် ဖော်ရာတွင် လိုက်နာရမည့် စည်းမျဉ်းများအတွက်ရည်ညွှန်း ကိုးကားစရာ တစ်ခုအဖြစ်လည်းဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.